Наблюдение на бизнес тенденциите в търговията (КИД - 2008)


Динамичен ред: TRG_KID.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО -
м. Юни 2021 година
Наименование на показателите    
Настоящо бизнес състояние баланс 44.1
Обем на продажбите през последните три месеца баланс 18.7
Конкуренция в бранша през последните три месеца баланс 14.2
Ниво на стоковите запаси баланс -0.2
Настояща тенденция в продажните цени баланс 19.7
Очаквано бизнес състояние през следващите шест месеца баланс 30.0
Очаквания за поръчки към доставчиците през следващите три месеца баланс 20.7
Очаквания за продажбите през следващите три месеца баланс 35.7
Очаквания за продажните цени през следващите три месеца баланс 18.0
Очаквания за персонала през следващите три месеца баланс 17.2
Бизнес климат в търговията на дребно % 36.9
Показател на доверие в търговията на дребно % 18.2
Фактори, затрудняващи дейността на предприятията:
Търсене % 39.3
Предлагане % 10.4
Конкуренция в бранша % 31.3
Финансови проблеми % 7.9
Несигурна икономическа среда % 63.8
Недостиг на работна сила % 18.4
Недостиг на площ (търговска и/или складова) % 4.5
Други % 7.9
Без затруднения % 9.8
29.06.2021
Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията и услугите
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на туризма и бизнес наблюдения“

Лице за контакт

Мария Гергова

Христина Терзийска

Длъжност

началник на отдел

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 529

+359 2 9857 628

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване14 юли 2020 г.
Дата на публикуване14 юли 2020 г.
Дата на последно актуализиране14 юли 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите събират информация за мненията на предприемачите по отношение на състоянието и развитието на техния бизнес. Отговорите на въпросите, включени в анкетните карти са представени в тристепенна категорийна скала. Получените резултати са балансови стойности, които от своя страна се получават като разлика между позитивните и негативните варианти за отговор.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008)

Обхват

Бизнес анкетите обхващат предприятията от секторите: промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Понятия и дефиниции

Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четирите отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.

Показателят за бизнес климата в наблюдаваните отрасли е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията.

Отговорите на въпросите от анкетите са представени в тристепенна категорийна скала от типа: „увеличение”, „без промяна”, „намаление” или „повече от достатъчна”, „достатъчна”, „недостатъчна”. Балансите на мненията се изчисляват като разлика между относителните дялове на екстремните варианти на отговор.

Част от показателите представляват числова оценка, например осигуреност на производството с поръчки (брой месеци), натоварване на мощностите (%) и други.

Статистическа единица

Наблюдаваната единица е предприятие.

Статистическа съвкупност

Всеки месец се анкетират около 4900 предприятия.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: публикуват се общо за територията на Република България.

На европейско ниво: Генерална дирекция по икономически и финансови вьпроси публикува за страните членки на ЕС, страните в Евро-зоната и кандидат-членките на ЕС.

Времеви обхват

В информационна система ИНФОСТАТ на НСИ се публикува динамичният ред с месечни данни за секторите:

 •  промишленост, строителство и търговия - от януари 1997 година;
 •  услуги - от 2002 година;

В информационна система ИНФОСТАТ на НСИ се публикува динамичният ред с тримесечни данни за промишленост от 1999 г., а за строителство от 1997 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Баланс, процент, брой месеци и други.

Отчетен период

Месец, тримесечие.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Обща хармонизирана програма на Европейския съюз за бизнес наблюденията и наблюдение на потребителите;
 • Ръководство към Общата хармонизирана програма на Европейския съюз за бизнес наблюденията и наблюдение на потребителите;
 • Закон за статистиката;
 • Националната статистическа програма;
Споделяне на данни

Показателите се предоставят на ГД „Икономически и финансови вьпроси” кьм ЕК и на държавни институции, съгласно изискванията на сключени споразумения.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Опазването на тайната на индивидуалните данни на анкетираните лица е гарантирано съгласно:

 • Закона за статистиката: http://www.nsi.bg/bg/node/553 ;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164). Регламентът предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

​(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:bg:PDF)

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни от наблюдението не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката и Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели (http://www.nsi.bg/bg/node/575).

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се обявяват в последната седмица на текущия месец - около 28-мо число.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за изследването „Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите“ се публикуват на интернет сайта на НСИ в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Достъпът до резултатите от статистическите изследвания на всички потребители и тяхната равнопоставеност са регламентирани в Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт.

Честота на разпространение

Месечна, тримесечна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

НСИ публикува регулярно месечно прессъобщение „Стопанска конюнктура” в последната седмица на отчетния месец.

Публикации

Аналитичен материал „България 2011 - статистическа панорама“.

Онлайн база данни

Резултати от наблюдението са достъпни в информационната система за онлайн заявки за статистическа информация - ИНФОСТАТ: тема „Бизнес статистика“, подтема „Бизнес наблюдения“:   https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=33

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационни услуги по заявки, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ  (http://www.nsi.bg/bg/node/564/).

Методологични документи

Ръководство към Общата хармонизирана програма на ЕС за бизнес наблюденията и наблюдение на потребителите;

Документация за качеството

Не се прилагат.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Прилаганата статистическа практика за осигуряване на данни за бизнес наблюденията е съгласно хармонизираната програма на Европейския съюз.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са държавните институции, научните институти и други потребители от страната, Европейската комисия, Европейската централна банка и други международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите обхващат всички задължителни променливи, съгласно общата хармонизирана програма на Европейския съюз.

Точност и надеждност
Обща точност

При извадковите наблюдения могат да се допуснат грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

НСИ представя информацията за бизнес наблюденията в последната седмица на отчетния месец.

Точност на представяне

Данните се разпространяват съобразно планираните срокове.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните, получени на национално ниво са сравними между отделните страни, провеждащи Бизнес наблюденията по общата хармонизирана програма на ЕС.

Сравнимост във времето

Данните в динамичните редове са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

С цел облекчаването на бизнеса при подаване на статистически данни, намаляване на натовареността на респондентите и подобряване качеството на данните при статистическите изследвания от януари 2012 г. „Бизнес наблюдения в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите” се провеждат посредством web базирани анкетни карти.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни са:

 • анкетните карти от бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.
Честота на събиране на данни

Месечна, тримесечна.

Събиране на данни

Методи за събиране на данните:

 • Посредством web приложение, като с цел намаляване на степента на неотговоряемост е предвидено изпращане на информационни и напомнителни писма;
 • Хартиен формуляр – изпраща се на респондентите по електронна или обикновена поща, след което се събира от ТСБ, които въвеждат информацията в приложението.
Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва на две нива:

 • Ниво първо: валидиране на данните в процеса на въвеждане на данните от анкетните карти. Информацията се въвежда чрез специално разработени софтуерни продукти, в които са заложени логически и аритметични контроли, които да показват евентуални несъответствия и некоректни стойности на променливите.
 • Второ ниво: След като данните бъдат въведени, в ЦУ на НСИ те се подлагат на допълнителни процедури по валидация
Обработка на данни

Обработката на данните се извършва посредством разработен приложен софтуер.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 16 ноември 2012 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2012 г., показва, че предприемачите очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 4.3% повече в сравнение с предходната 2011 година.

 • понеделник, 5 ноември 2012 - 11:00

  През октомври 2012 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 4.6 и 4.0 пункта.

 • понеделник, 29 октомври 2012 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през октомври 2012 г. се понижава с 2.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • петък, 28 септември 2012 - 11:00

  През септември 2012 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, като влошаване на стопанската конюнктура се наблюдава единствено в сектора на услугите.

 • вторник, 28 август 2012 - 11:00

  През август 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.3 пункта спрямо юлското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • понеделник, 6 август 2012 - 11:00

  През юли 2012 г. общият показател „доверие на потребителите” се покачва със 7.8 пункта спрямо априлското равнище, като при населението в градовете увеличението е 9.1 пункта, а сред населението в селата - 4.6 пункта.

 • петък, 27 юли 2012 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през юли 2012 г. се увеличава с 1.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване.

 • четвъртък, 28 юни 2012 - 11:00

  През юни 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо майското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в търговията на дребно.

 • понеделник, 28 май 2012 - 11:00

  През май 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.8 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

 • четвъртък, 10 май 2012 - 11:00

  През април 2012 г. общият показател „доверие на потребителите” запазва януарското си равнище.

Страници