Пазар на земеделската земя


Средни цени на сделките със земеделската земя
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Сметки и цени в селското и горското стопанство“

Лице за контакт
Гиргина Николова
Красимира Цонковска
Длъжност
Началник на отдел
Главен експерт
Адрес

Ул. „Панайот Волов” № 2, България 1527

Електронна поща
Телефон
+359 2 9857-646
+359 2 9857-465
Факс

-

Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване11 май 2018 г.
Дата на публикуване11 май 2018 г.
Дата на последно актуализиране11 май 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните
Националният статистически институт предоставя на Евростат годишни данни за цените за сделките със земеделска земя и цените на рентата в селското стопанство от 2000 година. През 2011 г. беше реализиран проектът по договор за субсидия с Евростат, който имаше за цел разработването на сравними статистически данни съгласно Целевата методология на ЕС за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство, подобряване на системата за събиране на национални данни, осигуряване качеството на информацията чрез прилагането на нови средства за събиране и контрол на данните, осигуряване на потребностите и достъпа до такава информация на потребителите на данни. В рамките на проекта беше събрана информация за тригодишен период от време (2010, 2011 и 2012 г.), като за 2012 г. данните бяха събрани тримесечно. След приключването на проекта Националният статистически институт продължи да разработва тази статистическа информация и редовно да я представя на Евростат. В рамките на Наблюдението за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство, за пазара на земеделска земя се събира информация за следните променливи: 
• Брой на сделките със земеделска земя; 
• Площ на продадената/купена земеделска земя; 
• Цена на единица площ за продадена/купена земеделска земя.
Използвани класификации
• Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS); 
• Класификация на наблюдаваните категории земеделска земя; 
• Класификация на икономическите дейности (КИД 2008); 
• Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).
Обхват
Данните за продажните цени на земеделската земя са събрани от три основни групи респонденти, опериращи на пазара на земеделска земя: 
• Земеделски стопанства (само юридическите лица), купуващи земеделска земя за разширяване на тяхната икономическа дейност (код по КИД-2008 - 01); 
• Дружества със специализирана инвестиционна цел, създадени според националното законодателство специално да извършват операции (покупка, продажба и аренда) на земеделска земя (кодове по КИД-2008 - 6810 и 6820); 
• Агенции за недвижими имоти (ограничен брой), които купуват и продават земеделска земя (код по КИД-2008 - 6831) В обхвата на наблюдението се включват само тези сделки, при които предназначението на земеделската земя за селскостопанско производство не се променя.
Понятия и дефиниции
1. Цена на земеделската земя
В съответствие с дефиницията за пазарна цена, цената на земеделската земя (ниви, постоянно затревени площи) е цената, получена/платена от собственика в условията на свободен пазар, включително платените данъци (без ДДС) и такси, но без субсидиите (ако има такива). На практика, това означава актуалната договорена цена между двете страни. Данъците, които продавачът би следвало да плати в резултат на продажбата на земята (например данък върху печалбата) също се включват цената на земята. Цената на продажбата/покупката на земеделска земя не включва: 
• разходите по трансфера на собствеността (разходите за правни услуги, таксите за регистрация и данъците върху недвижимите имоти); 
• данък добавена стойност; 
• правата, свързани със земята; 
• стойността на всички парични компенсации, получавани от стопанствата за продажбата/придобиването на земеделска земя; 
• стойността на сградите върху продадената/купената земеделска земя (ако има такива); 
• плащанията при наследяване на земята. 
В рамките на наблюдението се събира информация за абсолютните цени на сделките със земеделска земя. От респондентите не се изисква изчисляване на средна цена, когато сделките са повече от една. В този случай те попълват цената, на която най-често са купували/продавали земя в землището на съответното населено място. 
2. Наблюдавани категории земеделска земя: 
• ниви - редовно обработвана земя, обикновено в системата на сеитбообращение (както е дефинирано за последното изследване на структурата на земеделските стопанства). 
• напоявани площи - обработваема земя, която може да бъде напоявана, ако е необходимо, през референтна година, използвайки оборудването и количеството вода, което обикновено е достъпно 
• неполивна обработваема земя - обработваема земя, която не може да бъде напоявана поради липса на достъп до вода за напояване 
• постоянно затревени площи - земя, използвана постоянно (в продължение на пет години или повече) за отглеждане на тревни фуражни култури, чрез култивиране (засяване) или естествено (самозасяване), и която не е включена в сеитбообращението. Съгласно Преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. напояваната земя в България представлява 2.5% от използваната земеделска площ в страната, и така - в съответствие с Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство поотделно цени на напояваната и ненапояваната площ не се наблюдават и не се предоставят на Евростат.
Статистическа единица
1. Отчетни единици: 
• Земеделските стопанства, купуващи земеделска земя за развитието на тяхната икономическа дейност (код по КИД-2008 - 01); 
• Дружества със специална инвестиционна цел, създадени съгласно националното законодателство за извършване на операции със земеделска земя (покупка, продажба и отдаване под наем/аренда, кодове по КИД-2008 - 6810 и 6820); 
• Агенции за недвижими имоти, продаващи/купуващи земеделска земя (код по КИД-2008 - 6831). 
2. Единица на наблюдение - цената на единица площ (1 декар) за продадена/купена земеделска земя в национална парична единица.
Статистическа съвкупност
• Статистическата съвкупност на земеделските стопанства и агенциите за недвижими имоти е дефинирана на базата на информацията за придобиване на дълготрайни материални активи (земята е представена като отделен показател), подадената от тях в Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия. 
• Статистическата съвкупност на дружествата опериращи със земеделска земя е дефинирана на базата на подадената от тях информация за промените в стойността на разходите за придобиване на дълготрайни активи през календарната година в Годишния отчет за дейността на дружествата със специализирана инвестиционна цел.
Географски обхват (територия)

Наблюдението обхваща цялата територия на страната.

Времеви обхват

От 2000 година. След 2010 г. данните отговарят на изискванията на Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
• Лева - за един декар продадена/купена земеделска земя; 
• Брой - за сделките със земеделска земя; 
• Декари - за размера на продадената земеделска земя. За да отговарят на изискванията на Общата методология на Евростат за цената на земеделската земя и рентата, цените след това са преизчислени за 1 хектар.
Отчетен период

Календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
• Закон за статистиката 
• Национална статистическа програма 
• Обща методология на ЕС за статистиката на цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство 
• ESS-net споразумение между Евростат и държавите членки
Споделяне на данни

Данните от наблюдението са включени в споразумения за обмен на данни и стратегическо партньорство между Националния статистически институт и други институции. Данните на Евростат се предоставят по силата на споразумение с държавите членки.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

• Закон за статистиката: http://www.nsi.bg/bg/node/553/ Регламент (EC) 223/2009 за Европейската статистика (recital 24 и член 20 (4)) oт 11 март 2009 (OJ L 87, p 164) предвижда, че за тази цел е необходимо да се създадат общи принципи и насоки, осигуряващи конфиденциалността на данните, използвани за производството на европейска статистика и достъпа до конфиденциални данни за сметка на техническите решения и изисквания на потребителите в демократичното общество. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:EN:PDF

Конфиденциалност - защита на данните

В съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката индивидуални данни не могат да бъдат публикувани. Разпространението на индивидиулни данни се осъществява единствено съгласно чл. 26 от Закона за статистиката. Проблеми с конфиденциалността на данните възникват на по-ниските географски нива за малките категории земеделска земя (лозя и овощни градини), при които в някои случаи се наблюдават единични сделки със земеделска земя. В тези случаи данните се агрегират на по-високото географско ниво.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Графикът за разпространение на статистическа информация от наблюдението е съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488/

Достъп на потребителите

Данните се публикуват в съответствие с Глава 5 на Закона за статистиката и Кодекса на Европейската статистическа практика, отчитайки професионалната независимост и неделимостта и прозрачността, където всички потребители са третирани еднакво.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщенията се публикуват редовно на интернет сайта на НСИ в края на м. април, на годината, следваща периода на наблюдение на български и английски език, заедно с разпространението на данните. Прессъобщенията сe публикуват на адрес: http://www.nsi.bg/bg/node/11264/

Публикации

Данните се публикуват редовно на интернет сайта на НСИ в края на м. април, на годината, следваща периода на наблюдение на български и английски език в областта Статистически данни/Селско и горско стопанство/Селско стопанство.

Онлайн база данни

Данните са налични в ИС ИНФОСТАТ, достъп до която е осигурен през интернет страницата на Националния статистически институт. http://www.nsi.bg/bg/node/11264

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

• Обща методология за статистиката на цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство

Документация за качеството

Доклад за качеството не е наличен.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Методите и процудерите по разработването на данните са периодично описвани и тяхното съответствие с Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство е документирано. По време на заседанията на РГ на Евростат „Селскостопански сметки и цени” се обсъждат методологически въпроси и се представят примери за добра практика при разработването на данните от държавите членки. Прави се сравнителен анализ с данните за предишни периоди и други източници на информация.

Оценка на качеството

Като цяло качеството на данните за цените на сделките със земеделска земя се определя като добро.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основен потребител на данните от наблюдението е Министерството на земеделието, храните и горите. Отчетени са нуждите на националните потребители, като освен за изискващите се от Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство категории земеделска земя, се наблюдават цените на сделките на още три категории земеделска земя. Данните от наблюдението се предоставят също на бизнеса и гражданите.

Удовлетвореност на потребителите

Досега не е провеждано наблюдение за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Всички изискващи се данни, включително и тези на регионално ниво, са представени на Евростат. Данни отделно за напояваната и ненапояваната земя не се разработват, тъй като напояваната земя е под стойностния праг (в проценти), който е посочен в Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство.

Точност и надеждност
Обща точност

Точността на данните се постига чрез осигуряване на задоволителен обхват при подбора на респондентите, разработването на надежден статистически инструментариум, включително и ИТ приложения за събиране, контрол, редактиране на данните чрез елиминиране на екстремните стойности, и методологически указания за провеждането на наблюдението.

Извадкови грешки

Не се изчисляват за този показател.

Неизвадкови грешки

Изчислява се единствено относителен дял на неотговорилите респонденти.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните от Наблюдението за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство се публикуват четири месеца след края на наблюдавания период. Данни за първи път са публикувани на 22.10.2013 година.

Точност на представяне

Не са допуснати закъснения по отношение на сроковете за представяне на данните на Евростат и на Календара за публикуване на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са географски сравними за целия период, за който са налични.

Сравнимост във времето

Данните са сравними във времето за периода 2010-2017 година.

Съгласуваност между предметни области

Прави се сравнение с данните от Наблюдението за структурата на земеделските стопанства (Преброяване на земеделските стопанства), като на регионално и национално ниво се съпоставят данните за размера на площите на сделките със земеделска земя за всяка от наблюдаваните категории с размера на площите, установен при структурните наблюдения. Съгласуваността с други статистически области не е изследвана.

Вътрешна съгласуваност

Вътрешната съгласуваност на данните е осигурена чрез използването на едни и същи дефиниции, класификации и методи на наблюдение.

Разходи и натовареност

Бюджетът (финансовите средства), необходим за провеждането на наблюдението е публикуван в Националната статистическа програма на интернет страницата на Националния статистически институт. За да се намали натовареността върху респондентите събирането на данните се извършва чрез електронен въпросник (офлайн), който включва логически контроли. Като основен измерител за натовареността на респондентите се използва времето необходимо за попълване на данните. Всеки въпросик включва такъв въпрос, на който респондентите трябва да отговорят. Във времето, необходимо за попълване на данните се включва и времето необходимо за тяхната подготовка. На базата на тази информация, натовареността на респондентите може да бъде отчетена като сравнително висока.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В съответствие с прилаганата политика, ревизия на данните се прави когато са настъпили промени в методологията, класификациите и използваните дефиниции.

Ревизия на данните - практика

Ревизия на данните не е предвидена. Наблюденията за структурата на земеделските стопанства се провеждат през определен период от време (обикновено три годишен) и доколкото данните за площите се използват като тегла за претегляне на цените на земеделската земя и на рентата, за част от годините в периода е необходимо преизчисление на средните цени, след като данните за площите по категории земя са налични.

Статистическа обработка
Източници на данни

Директно наблюдение чрез електронен въпросник.

Честота на събиране на данни

Годишно Националният статистически институт предоставя информация за цените на земеделската земя и рентата от 2000 година.

Събиране на данни

Данните се събират чрез електронен въпросник (офлайн), който се изпраща на респондентите по електронната поща. Въпросникът е наличен също на интернет страницата на Националния статистически институт, откъдето може да бъде зареден за ползване от респондентите и експертите в ТСБ. След попълването му, въпросникът се изпраща от респондента на адреса на съответния отдел в ТСБ, на територията, на което се извършва дейността. Всеки отдел отговаря за събирането на данните единствено от респондентите, извършващи дейност на неговата територия. От експертите в ТСБ се изисква да проверят постъпилата от респондентите информация от гледна точка на нейната пълнота и коректност. При откриване на грешки респондентите са своевременно уведомени и поканени да изпратят коректни данни.

Валидиране на данни

Валидирането на данните в процеса на статистическата обработка се извършва с помощта на специално разработен софтуер. Разработването на софтуера е в съответствие с Техническо задание, подготвено от отговорните експерти за провеждането на статистическото наблюдение. Валидирането на данните се извършва на две нива: на регионално ниво - от експертите в ТСБ и на национално - от експертите в НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва чрез специално разработен софтуер. Разработването на софтуера е в съответствие с Техническо задание, подготвено от отговорните експерти за провеждането на статистическото наблюдение. Обработката на данните се извършва на две нива: регионално - от експертите в ТСБ и национално - от експертите в НСИ. На регионално ниво процесът включва проверка, редактиране, валидиране на данните и формиране на регионална база данни. На национално ниво процесът включва проверка, редактиране и валидиране на регионалните данни и формиране на национална база данни и табулация на данните (автоматично генериране на таблици, съдържащи агрегирани данни за броя на сделките със земеделска земя, размера на продадената земя и претеглени средни цени по наблюдаваните категории земеделската земя и географски нива. Агрегирането на данните на национално ниво е съгласно Общата методология за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство. Средните цени на ниво община (LAU1) и област (NUTS3) се изчисляват като претеглена средна стойност с общия размер на отчетената от респондентите в рамките на наблюдението площ за съответната категория земя по начин на трайно ползване. На геогрфско ниво шест статистически района (NUTS2), две статистически зони (NUTS1) и национално ниво (NUTS0) цените се изчисляват като средно претеглена стойност с общия размер на земята за съответната категория по начин на трайно използване от Наблюдението за структурата на земеделските стопанства (Преброяване на земеделските стопанства) на всеки 10 години.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

-

Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Средни цени на сделките със земеделската земя
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Средни цени на сделките със земеделската земя
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 24 април 2017 - 11:00

  През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4.0% повече в сравнение с 2015 година. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., или с 4.8% повече спрямо 2015 година.

 • понеделник, 27 февруари 2017 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. намалява с 5.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 4.2%, а на продукцията от животновъдството - с 11.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 3.3%, като спадът в растениевъдството е с 2.6%, а в животновъдството - със 7.3%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. е с 1.2% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.2% спрямо 2015 година.

 • понеделник, 19 декември 2016 - 11:00

  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2016 г. намалява спрямо 2015 г. с 16.4%. Нетният опериращ излишък/смесен доход намалява с 4.5%, а нетният доход по факторни разходи - с 4.1%.

 • сряда, 23 ноември 2016 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2016 г. намалява с 5.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството намалява с 6.0%, а на продукцията от животновъдството - с 3.5%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад със 7.8%. Същият спад се наблюдава и в продукцията от растениевъдството и животновъдството.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2016 г. е с 4.3% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.0% спрямо 2015 година.

 • вторник, 23 август 2016 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2016 г. намалява с 0.8% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се повишава с 0.6%, а на продукцията от животновъдството намалява с 2.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 1.9%, като в растениевъдството индексът на цените се повишава с 3.5%, а в животновъдството намалява със 7.3%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2016 г. е с 4.8% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.8% спрямо 2015 година.

 • петък, 20 май 2016 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2016 г. намалява с 5.0% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 1.8%, а от животновъдството - със 7.5%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 3.6%, като в растениевъдството индексът на цените намалява с 3.6%, а в животновъдството - с 3.5%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2016 г. е с 0.1% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.3% спрямо 2015 година.

 • петък, 22 април 2016 - 11:00

  През 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 732 лв., което е със 7.0% повече в сравнение с 2014 година. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 42 лв., което е с 2.4% повече спрямо 2014 година.

 • вторник, 23 февруари 2016 - 11:00
  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 9.8% спрямо същото тримесечие на 2014 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 10.9%, а от животновъдството - с 4.8%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1.1%, като в растениевъдството индексът на цените се увеличава с 2.9%, а в животновъдството намалява с 4.0%.
   
  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2015 г. е с 2.6% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 4.8% спрямо 2014 година.
   
 • петък, 18 декември 2015 - 11:00
  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство, подготвена от Националния статистически институт към ноември 2015 г., реалният индекс на дохода в селското стопанство1 (доход по факторни разходи) през 2015 г. намалява с 16.3% спрямо 2014 година.
   

  1 Реалният индекс на дохода в селското стопанство (доход по факторни разходи) е отношение на номиналната стойност на дохода по факторни разходи в селското стопанство за 2015 г. към номиналната стойност за 2014 г., дефлирана с прогнозната стойност на имплицитния индекс на БВП за 2015 година. Прогнозната стойност на индекса за 2015 г. по данни на Евростат е 98.4%.
   
 • четвъртък, 12 ноември 2015 - 11:00
  Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 6.4% спрямо същото тримесечие на 2014 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 8.8%, а от животновъдството намалява с 8.5%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 2.5%, като в растениевъдството индексът на цените се запазва почти на същото равнище, а в животновъдството намалява с 10.1% 
   
  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2015 г. е с 0.9% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 2.2% спрямо 2014 година.
   

Страници