Заети лица - национално ниво


Динамичен ред: GDP_2.2.1_ESA_2010.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА
(хиляди)
Показатели Номенклатура А10 Икономически дейности Първо тримесечие 2021*
Заети лица   Общо за икономиката 3 313.74
  A Селско, горско и рибно стопанство 476.489
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 675.343
  F Строителство 195.804
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 831.180
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 118.878
  K Финансови и застрахователни дейности 66.713
  L Операции с недвижими имоти 23.747
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 244.705
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 570.503
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 110.376
Наети лица   Общо за икономиката 2 527.19
  A Селско, горско и рибно стопанство 82.244
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 621.228
  F Строителство 157.167
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 637.869
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 111.589
  K Финансови и застрахователни дейности 60.628
  L Операции с недвижими имоти 21.015
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 205.377
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 550.062
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 80.011
Самонаети лица   Общо за икономиката 786.55
  A Селско, горско и рибно стопанство 394.245
  B_E Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 54.115
  F Строителство 38.637
  G_I Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство 193.311
  J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 7.289
  K Финансови и застрахователни дейности 6.085
  L Операции с недвижими имоти 2.732
  M_N Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 39.328
  O_Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа 20.441
  R_U Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби 30.365

* Данните са предварителни
08.06.2021
Заети лица и отработени човекочасове - национално ниво - Заети, наети и самонаети лица
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

Нефинансови национални и регионални сметки

Лице за контакт

Марин Гергов

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 537

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване22 август 2019 г.
Дата на публикуване22 август 2019 г.
Дата на последно актуализиране22 август 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Заети лица - включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата. Наети лица - лицата, работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват наетите работещи по трудов, граждански или работещи без договор. Самонаети лица - лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, в които те работят.

Използвани класификации

Kласификация на икономическите дейности (КИД - 2008)

Обхват

Общо за икономиката.

Понятия и дефиниции

Заетите лица включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата.

Наети лица – лицата работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват следните категории:

 • лица ангажирани от работодател по силата на договор за заетост;
 • чиновници и други държавни служители, чиито срокове и условия за наемане са определени и установени с държавен закон;
 • въоръжени сили, състоящи се от лицата, постъпили на краткосрочна или дългосрочна служба, наборници (включително наборниците, работещи за граждански цели);
 • собственици на корпорации, ако те работят в тях;
 • студенти, имащи официално споразумение по силата на което те отдават част от своя труд като вложен в производствения процес на дадено предприятие в замяна на възнаграждение и (или) образователни услуги;
 • надомни работници, ако е налице изрично споразумение, че надомният работник получава възнаграждение на база извършена работа;
 • работници инвалиди при наличие на официална или не връзка между работодател и наето лице;
 • лицата наети от агенциите за временна заетост;
 • лицата, които временно отсъстват от работа при условие, че са официално обвързани с работно място и получават надница или работна заплата, уверение за връщане на работа след края на непредвидено обстоятелство или споразумение за дата на завръщане.

Самонаети лица – лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия в които те работят. Самонаетите лица се класифицират като такива, ако не се считат за наети. Като самонаети лица се третират следните категории:

 • неплатени семейни работници, включително тези работещи в некорпорирани предприятия и ангажирани напълно или частично в производствения процес;
 • надомни работници, чиито доход е функция от стойността на продукцията от даден производствен процес, за който те са отговорни;

· лицата заети в предприятие ангажирано с производство изцяло за тяхно крайно потребление.

Статистическа единица

Заето лице резидент

Статистическа съвкупност

Заети лица

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

от 1995 (Инфостат)

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

хиляди

Отчетен период

тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 549/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Споделяне на данни

Програма на Евростат за предоставяне на данни в областта на национални сметки, МВФ, ООН.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува: 9месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

прессъобщение

Публикации

Статистически справочник

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт - Заети лица, отработени човекочасове и производителност на труда – Тримесечни данни - Заети лица - национално ниво: http://www.nsi.bg/bg/node/2262

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Методологични документи

Европейска система от национални сметки (2010) (Евростат).

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Текущи тримесечни оценки за БВП – Т+65 дни след изтичане на отчетния период

Точност на представяне

Данните, предоставяни на Евростат, са в съответствие с Програмата за разпространение на данните в областта на национални сметки Анекс Б и съответните дерогации за страната.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Сравнимостта се осигурява чрез прилагането на общи определения на ЕСС 2010.

Сравнимост във времето

Използвайки общата рамка на ЕСС 2010, данните могат да бъдат сравними с течение на времето.

Съгласуваност между предметни области

В някои случаи могат да се използват данни от други области на икономическата статистика, например статистика на платежния баланс, бизнес статистика, статистически данни за домакинствата или статистика за външната търговия за целите на кръстосаната проверка. Тези икономически статистики са достъпни и от съответните области на уеб сайта на НСИ.

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В практиката на системата от национални сметки съществуват два основни типа ревизии на данните. Първият тип ревизии са текущи, регулярни характеризиращи се с наличие на нова или актуализирана статистическа информация на база статистически изследвания или административни източници. Вторият тип ревизии са свързани с промяна на използвана методология и изчислителни процедури за конкретни статистически показатели.

Ревизия на данните - практика

Данните за националните сметки подлежат на непрекъснати рутинни ревизии, тъй като се появяват нови входящи данни. Това обикновено води и до ревизиране на агрегираните данни за националните сметки, които са получени от тези данни. В националните сметки на България двата вида ревизии са: текущи - предварителни, окончателни данни; и основни - въз основа на прилагането на нова методология или резерви по БНД.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Изследване на работната сила;

· Отчет за наетите лица отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Честота на събиране на данни

тримесечно

Събиране на данни

тримесечни данни

Валидиране на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Обработка на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните и разработване на дооценки за изчерпателност на данните.

Изглаждане

Прилага се сезонно изглаждане на данните посредством софтуер Деметра.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Заети лица и отработени човекочасове - национално ниво - Заети, наети и самонаети лица
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

Нефинансови национални и регионални сметки

Лице за контакт

Марин Гергов

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 537

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Заети лица - включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата. Наети лица - лицата, работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват наетите работещи по трудов, граждански или работещи без договор. Самонаети лица - лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, в които те работят.

Използвани класификации

Kласификация на икономическите дейности (КИД - 2008)

Обхват

Общо за икономиката.

Понятия и дефиниции

Заетите лица включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дейност, попадаща в производствените граници на системата.

Наети лица – лицата работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват следните категории:

 • лица ангажирани от работодател по силата на договор за заетост;
 • чиновници и други държавни служители, чиито срокове и условия за наемане са определени и установени с държавен закон;
 • въоръжени сили, състоящи се от лицата, постъпили на краткосрочна или дългосрочна служба, наборници (включително наборниците, работещи за граждански цели);
 • собственици на корпорации, ако те работят в тях;
 • студенти, имащи официално споразумение по силата на което те отдават част от своя труд като вложен в производствения процес на дадено предприятие в замяна на възнаграждение и (или) образователни услуги;
 • надомни работници, ако е налице изрично споразумение, че надомният работник получава възнаграждение на база извършена работа;
 • работници инвалиди при наличие на официална или не връзка между работодател и наето лице;
 • лицата наети от агенциите за временна заетост;
 • лицата, които временно отсъстват от работа при условие, че са официално обвързани с работно място и получават надница или работна заплата, уверение за връщане на работа след края на непредвидено обстоятелство или споразумение за дата на завръщане.

Самонаети лица – лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия в които те работят. Самонаетите лица се класифицират като такива, ако не се считат за наети. Като самонаети лица се третират следните категории:

 • неплатени семейни работници, включително тези работещи в некорпорирани предприятия и ангажирани напълно или частично в производствения процес;
 • надомни работници, чиито доход е функция от стойността на продукцията от даден производствен процес, за който те са отговорни;

· лицата заети в предприятие ангажирано с производство изцяло за тяхно крайно потребление.

Статистическа единица

Заето лице резидент

Статистическа съвкупност

Заети лица

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

от 1995 (Инфостат)

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Изследване на работната сила;

· Отчет за наетите лица отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Честота на събиране на данни

тримесечно

Събиране на данни

тримесечни данни

Валидиране на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Обработка на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните и разработване на дооценки за изчерпателност на данните.

Изглаждане

Прилага се сезонно изглаждане на данните посредством софтуер Деметра.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Степен на пълнота на данните
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Показатели за извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Грешки на обхвата
Степен на свръхобхват
Дял на общите единици
Грешки при измерването
Грешки поради липса на отговор
Степен на неотговорили единици от съвкупността
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
Грешки при обработката
Степен на импутация
Грешки, свързани с допусканията на модела
Сезонно изглаждане
Ревизия на данните - политика

В практиката на системата от национални сметки съществуват два основни типа ревизии на данните. Първият тип ревизии са текущи, регулярни характеризиращи се с наличие на нова или актуализирана статистическа информация на база статистически изследвания или административни източници. Вторият тип ревизии са свързани с промяна на използвана методология и изчислителни процедури за конкретни статистически показатели.

Ревизия на данните - практика

Данните за националните сметки подлежат на непрекъснати рутинни ревизии, тъй като се появяват нови входящи данни. Това обикновено води и до ревизиране на агрегираните данни за националните сметки, които са получени от тези данни. В националните сметки на България двата вида ревизии са: текущи - предварителни, окончателни данни; и основни - въз основа на прилагането на нова методология или резерви по БНД.

Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Текущи тримесечни оценки за БВП – Т+65 дни след изтичане на отчетния период

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати
Точност на представяне

Данните, предоставяни на Евростат, са в съответствие с Програмата за разпространение на данните в областта на национални сметки Анекс Б и съответните дерогации за страната.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Сравнимостта се осигурява чрез прилагането на общи определения на ЕСС 2010.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци
Сравнимост във времето

Използвайки общата рамка на ЕСС 2010, данните могат да бъдат сравними с течение на времето.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

В някои случаи могат да се използват данни от други области на икономическата статистика, например статистика на платежния баланс, бизнес статистика, статистически данни за домакинствата или статистика за външната търговия за целите на кръстосаната проверка. Тези икономически статистики са достъпни и от съответните области на уеб сайта на НСИ.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност
Съгласуваност с националните сметки
Вътрешна съгласуваност
Достъпност и яснота
Прессъобщения

прессъобщение

Публикации

Статистически справочник

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Брутен вътрешен продукт - Заети лица, отработени човекочасове и производителност на труда – Тримесечни данни - Заети лица - национално ниво: http://www.nsi.bg/bg/node/2262

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Метаданни - консултации
Методологични документи

Европейска система от национални сметки (2010) (Евростат).

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството
Разходи и натовареност
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· • РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml