Индекси на цени на производител в услугитеИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В УСЛУГИТЕ, I ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2020=100
Товарен автомобилен транспорт H494 102.33 100.47 99.95
Морски транспорт H501_502 82.02 99.90 94.32
Въздушен транспорт H51 100.95 101.14 96.11
Складиране и съхраняване на товари H521 98.69 98.14 97.71
Обработка на товари H5224 115.38 100.08 100.22
Пощенски и куриерски услуги H53 110.81 101.14 101.77
в т. ч. Пощенски услуги H531 116.09 100.00 100.00
Куриерски услуги H532 110.46 101.44 102.24
Далекосъобщения J61 94.24 100.00 101.72
Дейности в областта на информационните технологии J62 124.33 100.05 104.02
Информационни услуги J63 111.08 100.95 101.94
Юридически и счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението M69_M702 111.24 100.93 101.70
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи M71 114.26 99.56 102.41
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 110.13 100.90 101.49
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 120.16 100.38 100.94
Дейности по охрана и разследване N80 118.79 103.13 103.85
Дейности по почистване N812 105.01 100.46 100.54
01.06.2021
ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В УСЛУГИТЕ - Индекси на цени на производител в услугите
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“

Лице за контакт

Невена Панагонова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 170

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване01 юни 2018 г.
Дата на публикуване01 юни 2018 г.
Дата на последно актуализиране01 юни 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Тримесечните индекси на цени на производител (ИЦП) в услугите дават информация за промените в цените на широк кръг от икономически дейности от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008). Индексите се изчисляват на база на данните за цени на представителни услуги, събирани на извадков принцип от предприятия, класифицирани в съответните икономически дейности, претеглени с приходите от продажби на предприятията от приетата за база година. ИЦП се използват като дефлатори в системата на националните сметки, както и за икономически сравнения, прогнози и анализи.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008);

· Класификация на продуктите по икономическите дейности (КПИД - 2008).

Обхват

Индексите на цени на производител в услугите се изчисляват по икономически дейности с 2-значен, 3-значен или 4-значен код, влизащи в състава на сектори H, J, M и N от КИД - 2008.

Понятия и дефиниции

ИЦП в услугите се дефинира като ценови индекс, който измерва средното изменение на цените на произведените и продадени услуги от производители-резиденти.

Наблюдават се предимно цените на услугите, предназначени за използване от бизнеса.

Детайлна дефиниция на показателя е дадена в Регламент (ЕС) №1503/2006.

Статистическа единица

Информация за изчисляване на индексите се получава от тримесечното наблюдение за цени на производител на предприятията.

Статистическа съвкупност

Фиксирани панелни извадки, които обхващат всички предприятия от конкретна икономическа дейност с годишен оборот над 70%.

Географски обхват (територия)

Индексите се изчисляват и публикуват общо за територията на Република България.

Времеви обхват

от I-во тримесечие 2006 г.

Базисен период

2015=100

Мерна единица

Индекси (%)

Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕС) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите;

· Регламент на Комисията (ЕС) № 472/2008 от 29 май 2008 г. относно краткосрочната статистика по отношение на първата отчетна година по NACE Rev.2, преизчисляването на редовете с данни преди 2009 по NACE Rev.2, равнището на детайлизация и първия отчетен период за предаване на данните.

Споделяне на данни

Показателите се предават на Евростат едновременно с националната им публикация.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват: Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датите за публикуване на статистическата информация са посочени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Индексите на цените се публикуват 60 дни след края на отчетното тримесечие.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за ИЦП в услугите се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Краткосрочна бизнес статистика: http://www.nsi.bg/bg/node/956

Достъп до микроданни

Микро данни не се разпространяват, нито предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Методологическо ръководство на Евростат по краткосрочна бизнес статистика: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06-001-EN.pdf ;

· Методологическо ръководство на Евростат за изчисляване на ИЦП в услугите: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06-003-EN.pdf

Документация за качеството

Доклад за качеството на Евростат от 2010 г. Основни европейски икономически показатели (PEEI in focus), съдържащ информация за изчисляване на показателя Индекс на цени на производител в 30 европейски държави.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Проверки на качеството и валидиране на данни се извършва по време на целия процес. Правят се проверки за пълнота на данните, контрол дали стойностите са в определени граници. След идентифициране на грешки, те се отстраняват в сътрудничество с предприятията.

Оценка на качеството

В съответствие с европейските и международните норми, са спазени всички инструкции по
отношение на концепциите, определенията и методологията.

Приложимост
Потребности на потребителите

Евростат

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Предоставените данни напълно отговарят на обхвата, изискван от съответните регламенти по Краткосрочна бизнес статистика.

Точност и надеждност
Обща точност

При изчисляване на ИЦП е особено важно да се наблюдават цени на услуги с постоянно качество. В противен случай индексите ще бъдат значително отклонени. За да се идентифицират и отстранят различията в цените, свързани с изменения в качеството, вида или количеството, подбраните услуги са дефинирани чрез качествени и количествени характеристики. Когато настъпят промени в характеристиките на дадена услуга или тя вече не се предлага е необходимо да бъде заменена с нова от същата продуктова група и с приблизително близки характеристики. Новата услуга също трябва да бъде представителна за дейността на предприятието. Прилагат се различни техники за корекции в случай на промяна в качеството, при които заместването на конкретната услуга се осъществява чрез свързване на простите индекси на старата и на новата представителна услуга.

Извадкови грешки

За ИЦП не се изчисляват извадкови грешки поради целенасочена извадкова техника, която се прилага. Извадките са панелни. Обхващат се всички предприятия с годишен оборот над определен праг (над 70%). При необходимост извадките се актуализират веднъж годишно.

Неизвадкови грешки

Контрол на качеството на информацията и валидизиране на данните се извършва както на регионално ниво – в териториалните статистически бюра, така и на национално ниво. Екстремните стойности може да се дължат на грешно отчетени данни от предприятията или на промяна в качеството на наблюдаваните услуги. Тези грешки обикновено се проследяват лесно чрез сравнение с отчетените данни от едни и същи предприятия от предишни периоди и се коригират след телефонни контакти.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Индекси на цени на производител в услугите се публикуват 60 дни след отчетното тримесечие.

Точност на представяне

Всички публикации се правят навременно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Спазването на изискванията на Регламентите на ЕС и методологиите за съставяне на ИЦП гарантира добра съпоставимост между националните индекси и е основа за получаване на качествени агрегирани европейски индекси.

Сравнимост във времето

Динамичният ред се публикува при база 2015=100.

Съгласуваност между предметни области

Сравнения се направят с подиндексите на индекса на потребителските цени, когато има аналог на съответния ИЦП от областта на услугите.

Вътрешна съгласуваност

ИЦП е вътрешно съгласуван. Индексите на по-високите нива на агрегация са получени чрез претегляне на индексите от по-ниските нива на агрегация

Разходи и натовареност

От началото на 2012 г. НСИ започна внедряването на онлайн Информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочна бизнес статистика. С Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ се постига по-ефективен начин за събиране на данни от предприятията. С тази нова система се спестяват ресурси, намалява безпокойството на отчетните единици и се подобрява качеството на краткосрочни показатели.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информация за изчисляване на индексите се получава от тримесечното извадково наблюдение за цени на производител на предприятията.

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Предприятията попълват въпросниците онлайн чрез специално разработената Информационна система "Краткосрочна бизнес статистика" или изпращат попълнените въпросници в Териториалните статистически бюра и съответните отговорници ги въвеждат в системата.

Валидиране на данни

Данните се сравняват с подадените за предходното тримесечие.

Обработка на данни

Тримесечните индекси на цени се изчисляват по формулата на Ласпер при фиксирана база, която се променя на всеки 5 години и понастоящем е 2015 година. След получаване на информацията от предприятията за цените на представителните услуги се изчисляват единични индекси за всяка една от тях (ценовото съотношение на цената за текущото тримесечие към средногодишната цена през базисната година). Индексите на цени на различните нива на агрегация се получават като претеглени средни чрез възходяща система за претегляне, определена от структурата на КПИД-2008 и КИД-2008. За образуване на тегла се използва информацията за приходите от продажби на наблюдаваните услуги през базисната година.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml