Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР, АПРИЛ 2022 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 171.9 104.1 149.8
Добивна промишленост B 147.6 104.6 123.0
Добив на въглища B05 96.1 104.0 107.3
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 195.2 105.0 127.6
Добив на неметални материали и суровини B08 123.0 102.1 117.9
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 141.5 102.7 128.1
Производство на хранителни продукти C10 143.9 104.0 123.6
Производство на напитки C11 116.9 101.1 108.7
Производство на тютюневи изделия C12 110.1 100.0 101.6
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 121.7 101.3 113.4
Производство на облекло C14 111.3 100.4 104.9
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 107.2 100.0 102.1
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 155.0 102.4 141.4
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 130.7 104.2 123.7
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 119.6 100.9 114.4
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 183.7 102.3 151.8
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 114.4 100.8 104.2
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 122.8 101.3 113.5
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 125.0 103.7 120.1
Производство на основни метали C24 198.0 107.2 145.9
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 143.3 101.4 127.5
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 108.8 100.3 104.6
Производство на електрически съоръжения C27 134.5 103.2 119.0
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 121.0 101.1 109.6
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 107.5 99.8 100.0
Производство на превозни средства, без автомобили C30 111.0 100.0 100.6
Производство на мебели C31 131.7 101.6 115.5
Производство, некласифицирано другаде C32 100.6 100.1 101.4
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 122.9 102.7 105.3
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 231.2 105.7 190.5
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 231.2 105.7 190.5
Продукти за междинно потребление MIG_ING 152.9 103.5 131.2
Енергийни продукти MIG_NRG 216.9 105.2 187.5
Инвестиционни продукти MIG_CAG 127.5 101.1 114.2
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 128.6 101.8 113.1
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 129.0 102.5 114.8

".." - Конфиденциални данни
30.05.2022