Премини към основното съдържание

Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2015 =100)


ОБЩ ИНДЕКС НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ, АПРИЛ 2023 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 155.0 97.7 96.5
Добивна промишленост B 148.2 101.4 97.9
Добив на въглища B05 120.1 111.7 124.9
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 163.7 98.0 86.0
Добив на неметални материали и суровини B08 151.8 102.0 117.0
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 144.7 99.9 103.6
Производство на хранителни продукти C10 155.7 98.9 109.1
Производство на напитки C11 131.7 100.4 113.5
Производство на тютюневи изделия C12 161.9 101.0 146.3
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 131.8 100.9 117.0
Производство на облекло C14 133.3 100.8 113.8
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм C15 133.8 112.6 110.1
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 175.7 101.3 118.4
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 142.4 99.8 106.5
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 130.7 99.7 111.0
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 144.0 96.2 96.1
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 127.8 99.8 113.3
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 142.1 101.1 107.0
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 157.2 101.1 129.2
Производство на основни метали C24 169.4 101.8 88.7
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 145.9 99.3 108.4
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 119.4 101.6 113.9
Производство на електрически съоръжения C27 134.4 100.4 108.6
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 132.6 100.3 116.9
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 121.9 100.2 105.1
Производство на превозни средства, без автомобили C30 108.5 100.6 103.6
Производство на мебели C31 139.5 100.6 112.1
Производство, некласифицирано другаде C32 115.5 100.3 105.8
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 131.2 100.6 114.0
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 191.2 91.7 81.0
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 191.2 91.7 81.0
Продукти за междинно потребление MIG_ING 153.4 100.3 100.5
Енергийни продукти MIG_NRG 173.2 93.2 82.1
Инвестиционни продукти MIG_CAG 131.7 100.2 111.9
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 133.3 100.4 108.6
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 145.7 100.0 114.1

".." - Конфиденциални данни
30.05.2023