Премини към основното съдържание

Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2015 =100)


ОБЩ ИНДЕКС НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ, ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 147.2 99.4 90.7
Добивна промишленост B 142.2 104.1 96.1
Добив на въглища B05 116.3 115.4 104.6
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 153.8 101.6 92.2
Добив на неметални материали и суровини B08 154.3 100.4 103.1
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 144.2 101.4 100.4
Производство на хранителни продукти C10 152.8 100.1 97.1
Производство на напитки C11 138.8 101.8 107.4
Производство на тютюневи изделия C12 165.9 100.1 139.0
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 132.5 101.8 102.0
Производство на облекло C14 138.9 101.4 106.1
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм C15 119.6 100.2 88.3
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 161.5 100.0 95.1
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 131.0 100.4 92.3
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 132.1 100.9 100.9
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 138.9 100.9 90.3
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 121.8 95.1 99.6
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 154.0 101.3 110.0
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 157.4 101.0 107.1
Производство на основни метали C24 155.8 100.8 91.3
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 144.3 101.4 98.3
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 123.0 93.0 104.8
Производство на електрически съоръжения C27 137.7 99.4 103.8
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 136.1 100.0 103.7
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 122.9 101.6 101.0
Производство на превозни средства, без автомобили C30 109.4 100.8 101.4
Производство на мебели C31 147.4 100.4 104.9
Производство, некласифицирано другаде C32 114.8 100.9 100.5
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 142.6 105.8 110.3
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 156.3 92.9 68.0
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 156.3 92.9 68.0
Продукти за междинно потребление MIG_ING 148.1 100.9 96.4
Енергийни продукти MIG_NRG 151.5 97.0 75.6
Инвестиционни продукти MIG_CAG 134.6 101.3 102.6
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 132.8 97.1 99.4
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 147.4 100.2 104.8

".." - Конфиденциални данни
29.03.2024