Премини към основното съдържание

Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2015 =100)


ОБЩ ИНДЕКС НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ, АПРИЛ 2022 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 160.7 103.3 140.2
Добивна промишленост B 151.4 106.4 122.2
Добив на въглища B05 96.1 104.0 107.3
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 190.3 107.2 124.7
Добив на неметални материали и суровини B08 129.8 104.6 121.5
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 139.8 102.3 124.9
Производство на хранителни продукти C10 142.7 105.3 122.3
Производство на напитки C11 116.0 101.1 108.0
Производство на тютюневи изделия C12 110.7 100.0 100.9
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 112.7 100.8 109.6
Производство на облекло C14 117.1 100.6 104.5
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 121.5 104.7 106.3
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 148.4 102.6 129.8
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 133.7 103.1 127.1
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 117.7 100.8 113.1
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 149.9 102.6 134.4
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 112.7 100.4 104.5
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 132.9 102.5 116.9
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 121.7 102.7 115.7
Производство на основни метали C24 191.0 105.0 130.9
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 134.5 101.6 123.4
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 104.8 100.3 105.4
Производство на електрически съоръжения C27 123.7 101.7 113.2
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 113.5 101.1 108.7
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 116.0 100.3 104.1
Производство на превозни средства, без автомобили C30 104.7 100.3 101.5
Производство на мебели C31 124.5 101.5 112.8
Производство, некласифицирано другаде C32 109.2 100.3 102.2
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 115.1 101.9 103.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 236.2 105.2 193.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 236.2 105.2 193.7
Продукти за междинно потребление MIG_ING 152.6 103.7 125.6
Енергийни продукти MIG_NRG 210.9 103.6 190.6
Инвестиционни продукти MIG_CAG 117.8 100.8 109.5
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 122.8 101.1 110.8
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 127.7 103.1 112.8

".." - Конфиденциални данни
30.05.2022