Индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени


ПРОДАЖБИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ - индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта”

Лице за контакт

Мариана Кръстева

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 174

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване17 юни 2021 г.
Дата на публикуване17 юни 2021 г.
Дата на последно актуализиране17 юни 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Индексът на оборота е основен показател за оценка на текущото състояние и краткосрочните тенденции в развитието на сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Той отразява развитието на пазара на продукция, стоки и услуги, като отчита влиянието на протичащите икономически процеси в страната.

Месечният индекс на оборота измерва измененията в оборота на предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД-2008).

Обхват

Сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” по КИД-2008. Изчисляват се индекси по групи, дефинирани в Регламент (ЕС) 1893/2006 по Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008).

Понятия и дефиниции

Оборотът включва нетните приходи от продажба на продукция, стоки и услуги на наблюдаваните единици, включително всички данъци и такси (с изключение на ДДС и други приспадащи се данъци), а също и приходите от продадените суровини и материали.

Статистическа единица

Предприятие от сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”.

Статистическа съвкупност

Генералната съвкупност на предприятията от сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” включва около 111 000 единици, от които се формира извадкова съвкупност от около 33 000 търговски предприятия с годишен оборот над 10 хил. лв. От тях месечно се наблюдава извадка от около 5 000 предприятия, които формират приблизително 74% от оборота на търговските предприятия.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Индексите се изчисляват и публикуват общо за територията на България.

На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС (EU27) и за страните в Евро - зоната (EU17). Евростат публикува и данните, получени от 27-те страни членки на ЕС, Норвегия и 3-те кандидатстващи за членство в ЕС страни (Турция, Хърватска и Бивша Югославска Република Македония).

Времеви обхват

Индексите се публикуват като динамичен ред от януари 2000 до последния отчетен месец на текущата година.

Базисен период

Индексите се изчисляват и публикуват при база 2015 година.

Мерна единица

Процент (%)

Отчетен период

Месец

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

• Регламент (ЕС) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г., отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

• Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98;

• Регламент (ЕС) № 1503/2006 на Европейската комисия по отношение на дефинициите и периодичността на показателите по краткосрочна бизнес статистика;

• Регламент (ЕС) № 1893/2006 - преминаване към NACE Rev. 2 и групи дейности по краткосрочна бизнес статистика;

• Регламент (ЕС) 472/2008 за преизчисляване на редовете с данни по NACE Rev. 2.

Споделяне на данни

Показателите се предават на Евростат преди националната им публикация.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕК) № 223/2009 за европейската статистика (чл.20, ал.4) от 11 март 2009, поставя условие за въвеждане на общи принципи и указания, които да осигурят конфиденциалност на използваните данни за производството на европейските статистики и достъпа до тези конфиденциални данни при необходимост за научно-техническа и развойна дейност и нуждите на потребителите в демократичното общество.

Национално законодателство: Закона за статистиката включва разпоредби, свързани с поверителността на данните и опазването на тайната, които са в съответствие със законодателството на ЕС и стандартната европейска практика. В Закона е посочено , че индивидуалните данни, получени и събрани по време на статистическите изследвания са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се използват като доказателство от органите на изпълнителната и съдебната власт. Изискванията, задълженията и мерките за защита на данните, както и глоби, които могат да бъдат наложени, са третирани в отделни глави на Закона за статистиката, а именно Глава 6 „Опазване на тайната“ и Глава 9 „Административнонаказателни разпоредби“.

Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват: Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални, не се публикуват.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

На национално ниво - според сроковете, посочени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Индексите на оборота се публикуват около 37 - 40 дни след края на отчетния месец.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Месечна

Достъпност и яснота
Прессъобщения

НСИ публикува регулярно месечно прессъобщение за Индексите на оборота в „Търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” 37 - 40 дни след края на отчетния месец.

Публикации

Индексите не се представят в публикации.

Онлайн база данни

Данни за индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Многоотраслова статистика - Краткосрочна бизнес статистика - Месечни данни:

http://www.nsi.bg/bg/node/880

 

Достъп до микроданни

Микро данни не се разпространяват и не се предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Не се прилагат.

Методологични документи

• Методология Месечни индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”:

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/dTrade_Method_1.pdf;

• Методологическо ръководство на Евростат по краткосрочна бизнес статистика:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06-001-EN.pdf

Документация за качеството

Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по краткосрочна статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и за ревизиите на данните. Всяка година страните членки представят на Евростат подробна информация за качеството на определен краткосрочен показател, който е част от Основните европейски икономически показатели.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Законовата рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на системата на ЕС трябва да бъдат със задоволително качество и това качество, както и тежестта, която произтича от това, трябва да са съпоставими между отделните страни членки. Поради това са изготвени критерии, по които да се следи дали тези изисквания са изпълнени и дали намират отражение в изготвяните доклади за качеството на отделните краткосрочни показатели.

Оценка на качеството

Качеството на краткосрочните показатели се измерва от всяка страна членка в съответствие с установени общи критерии. Качеството на показателите се оценява редовно, като се сравняват с друга статистическа информация. При възможност количествено се измерват показателите за качеството. Тези показатели се проверяват и за вътрешна съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

• Евростат;

• Български държавни институции и органите на местната власт;

• Бизнеса и неправителствени организации;

• Информационни и социологически агенции;

• Аналитични и приложни специалисти;

• Вътрешни потребители: Дирекция „Макроикономическа статистика”.

Удовлетвореност на потребителите

Потребителски мнения събираме чрез:

• директен контакт - посредством телефон и имейл;

• индиректен контакт - чрез Териториалните статистически бюра.

Удовлетвореността на потребителите не е измервана.

Пълнота

Всички равнища на детайлизация, които се изкискват от Регламентите по краткосрочна бизнес статистика се изчисляват и публикуват.

Точност и надеждност
Обща точност

Генералната съвкупност на предприятията от сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” включва около 111 000 единици, от които се формира извадкова съвкупност от около 33 000 търговски предприятия с годишен оборот над 10 хил. лв. От тях месечно се наблюдава извадка от около 5 000 предприятия, които формират приблизително 74% от оборота на търговските предприятия.

Основните грешки при измерването възникват в процеса на събиране на данните и може да се дължат на различни причини: респондентът не разбира каква информация се изисква или непредоставя точната информация.

Полагат се усилия да се избегнат тези грешки като се предоставя помощ на отчетните единици, подобряват се инструкциите, приложени към въпросника, подпомагат се статистиците в Териториалните статистически бюра. Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логическия и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика). Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия в отчета. Системата не позволява приключване на отчета, докато не се коригират всички неизпълнени задължителни контроли.

Извадкови грешки

Прилаганият извадков метод е „Стратифицирана случайна извадка”, при която предприятията се стратифицират първо по групи и след това във всяка група по оборот. Стратите са: 1- изчерпателна, 2 и 3 – извадкови.

За оценка на извадковата грешка се изчислява коефициент на вариация (в %):

Коефициентите на вариация за 2020 година са: 

 

Сектор и разделиКодIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклетиG0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,техническо обслужване и ремонтG450.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Търговия на едро,без търговията с автомобили и мотоциклетиG460.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Търговия на дребно,без търговията с автомобили и мотоциклетиG470.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.30.2

   

Неизвадкови грешки

Неотговорилите предприятия се оценяват в зависимост от стратата, в която са попаднали. В изчерпателната страта оценката се прави индивидуално за всяко предприятие, като се използва наличната информация за тенденциите в развитието на самото предприятие и изгладените тенденции на отчетените единици от същата група и страта. В извадковите страти за всяка група и страта се прави обща оценка на неотговорилите чрез използване на екстраполиращи коефициенти, изчислени от данните на отчетените предприятия в групата и стратата след елиминиране на екстремните стойности. В тези случаи се допуска, че няма съществени различия в поведението на отговорилите и неотговорилите предприятия.

Равнището на отговоряемост за м. март 2020 е 94% по отношение на броя на предприятията и 93% по отношение на оборота.

Действия за намаляване на неизвадковите грешки: изпращане на информиращи напомнящи писма и телефонни обаждания за събиране на данните.
 

Навременност и точност на представяне
Навременност

НСИ представя информация за индекса на оборота 37-40 дни след края на отчетния месец.

Точност на представяне

Индексите на оборота се представят навреме, съгласно сроковете в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.
 

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Индексите на оборота са представителни общо за страната, нямат представителност по региони.

За изчисляване индексите на оборота НСИ прилага методология, която е в съответствие с международните стандарти. В този смисъл сравнимостта на показателите между страните може да се приеме като много добра.

Сравнимост във времето

Месечните индекси са представени като динамичен ред от януари 2000 година.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 472/2008, от януари 2009 г. в краткосрочната статистика, беше внедрена нова версия на класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Данните за всички предходни периоди, назад до 2000 г., бяха преизчислени по КИД-2008 и публикувани в интернет сайта на НСИ. За преизчисляването на редовете с данни беше приложен ‘макро’ методът. Индексите по старата класификация са преизчислени по КИД-2008 с помощта на преходни коефициенти, създадени от преходни матрици, базирани на микро данни.

Регламент (ЕС) № 1165/98 изисква „на всеки пет години страните членки да сменят базисната година за краткосрочната статистика, като за базисни години се използват годините, завършващи с 0 или на 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани, в рамките на три години след края на новата базова година“. В изпълнение на тези изисквания, от началото на 2018 г. беше сменена базисната година за краткосрочната бизнес статистика. От януари 2018 г. всички краткосрочни показатели, представяни във формата на индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани в интернет сайта на НСИ.

Съгласуваност между предметни области

Индексите на оборота се сравняват с индексите на оборота, изчислени въз основа на данните от годишното наблюдение по Структурна бизнес статистика. Съществуващите различия се дължат на различния обхват. Наблюдението по структурна бизнес статистика е изчерпателно, тъй като всички предприятия са законово задължени да представят годишните си отчети на НСИ, а наблюдението по краткосрочна бизнес статистика е извадково. Извадковата съвкупност включва предприятията с оборот над 10 хил.лв. Структурна бизнес статистика е източник на оборота за преизчисляване (реконсилиране) на показателите от краткосрочна бизнес статистика.

Вътрешна съгласуваност

Не е приложима.

Разходи и натовареност

От началото на 2012 г. НСИ започна внедряването на онлайн Информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочна бизнес статистика. С Информационна система "Краткосрочна бизнес статистика" се постига по-ефективен начин за събиране на данни от предприятията. С тази нова система се спестяват ресурси, намалява се безпокойството на респондентите и се подобрява качеството на краткосрочните показатели.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Индексите на оборота в търговията обикновено търпят две ревизии. Всеки месец данните за текущия месец се публикуват като предварителни, а за предходния месец като окончателни. В началото на годината индексите за предходната година се реконсилират на база на изчерпателните годишни данни от структурна бизнес статистика.

Политика / практика на ревизиите по отношение на Индексите на оборота

ЧестотаИзточник на информация
Месечни ревизии - след един месец, когато се получават по-пълни и по-точни данни за предходния месецОт оригиналната извадка. Оценките на индексите се коригират, когато се получат по-окончателни данни
Годишни ревизииОт оригиналната извадка, както и на база изчерпателните данни от годишното СБС наблюдение - годишен индекс на оборота,изчислен от СБС 

 

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни се публикуват на сайта на НСИ и се изпращат на Евростат. MR (средна ревизия) и MAR (средна абсолютна ревизия) се изчисляват от годишните темпове на растеж за календарно коригирани данни за 2018, 2019 и 2020 година (G47 - дефлиран оборот). 2015 г. MR = 0,83 и MAR = 1,91.

Темповете на растеж за G45 и G46 са публикувани за първи път през февруари 2021 г. и индикатори за качеството за тези раздели не са изчислени.


Статистическа обработка
Източници на данни

Информация за изчисляване на индексите се получава от месечното наблюдение "Продажби в промишлеността, строителството,търговията и услугите".

При изчисляването на индекса на оборота се включват всички приходи от продажби (включително приходите от продажби на суровини и материали). В данните на предприятията по този показател се включва и информацията за страничните, нетърговски дейности.

Честота на събиране на данни

Месечна

Събиране на данни

Извадково изследване.

Генералната съвкупност на търговските предприятия включва около 111 000 единици, от които се формира извадкова съвкупност от около 33 000 търговски предприятия с годишен оборот над 10 хил. лв. От тях месечно се наблюдава извадка от около 5 000 предприятия, които формират приблизително 74% от оборота на търговските предприятия.

Прилаганият извадков метод е "Стратифицирана случайна извадка", при която търговските предприятия от всяка група се стратифицират в три интервала в зависимост от оборота.

Методи за събиране на данните:

 • Онлайн, чрез Информационна система "Краткосрочна бизнес статистика";

 • Хартиен формуляр - изпраща се на респондентите,събира се от ТСБ, които въвеждат информацията в Информационна система "Краткосрочна бизнес статистика".

За намаляване на неотговорилите Информационна система "Краткосрочна бизнес статистика" има функционалност за изпращане на информиращи и напомнящи писма.

 • Автоматично формиране на електронни информиращи писма до респондентите за предстоящите наблюдения, в които са включени. Създадена е възможност към тях да се прикачват и отчетните формуляри в PDF формат и официални писма;

 • Осигуряване на автоматично изпращане на електронни напомнящи писма на респондентите, неподали до момента отчет (при наближаване на крайния срок за подаване на отчети по съответната подсистема).

Валидиране на данни

При запис на данните системата извършва задължителен и препоръчителен контрол, съобразно зададените валидационни правила.

Ако попълнените данни в даден отчет не отговарят на задължителните условия за валидация, системата извежда съответните съобщения за грешка на потребителския екран.

Ако попълнените данни в даден отчет изпълняват задължителните условия за валидация, но не изпълняват препоръчителните, системата ще изведе съответните съобщения за грешка на потребителския екран. Системата не позволява да се приключи отчет, докато не се коригират грешките и задължителния контрол не бъде изпълнен.

Проверка на изходните данни:

Изходните данни се проверяват на ниво група по отношение на предходния месец, съответния месец на предходната година, а също и по отношение на екстремните стойности. Ако е необходимо отново се валидират индивидуалните данни на статистическите единици.

Обработка на данни

Индексите на оборота се изчисляват за предприятията от търговския сектор за всички групи, дефинирани в Регламент (ЕС) 1893/2006 по Класификация на икономическите дейности (КИД 2008). Влиянието на цените се елиминира посредством използване на дефлатори, получени чрез прегрупиране на продуктите от потребителската кошница в съответствие със съдържанието на дефинираните в регламента групи и изчислени при база средногодишни цени на базисната година (2015).

Изглаждане

Софтуерът използван за сезонното и календарно изглаждане е DEMETRA+ (TRAMO-SEATS).

Първо редовете с данни се тестват за календарен ефект, който обикновено включва:

 

 • състава на работните дни;
 • ефекта на високосната година и подвижните празници (Великден).

При календарното изглаждане се прилагат:

 • RegARIMA подход, с всички проверки за значимост на календарния ефект;
 • RegARIMA подход, с всички предварителни тестове за броя на регресорите, дължина и състава на месеца, проверка на достоверността на ефектите (знак и размера на изчислените коефициенти) и др.;
 • RegARIMA подход, с предварителни тестове за ефекта на Великден;
 • Използва се националния календар, изготвен от експерти на НСИ.

При сезонното изглаждане се прилага:

 • Редовете с данни се проверяват за отделните видове екстремни стойности, като се прилага напълно автоматична процедура за установяване на екстремните стойности;
 • Напълно автоматична процедура за избор на модела, в рамките на голям брой модели, според възможностите на софтуера, след проверка за надеждността на модела, като се използват стандартните статистически тестове (напр. нормалност, хетероскедастичност, корелация, др.);
 • Напълно автоматична схема за разлагане на реда. Схемата за разлагане уточнява как различните компоненти - тренд-цикъл, сезонната, календарната и случайната компоненти се комбинират в оригиналния ред. Обикновено схемата по подразбиране е мултипликативна, защото в повечето икономически времеви редове, величините на сезонния компонент варират пропорционално на нивото на реда;
 • Директен метод за сезонно изглаждане. Всички времеви редове, включително и агрегираните се изглаждат поотделно.

Ревизиите на сезонно изгладени данни сe публикуват в съответствие с възприетата политика за ревизиите и график за публикуване, които са в съответствие с политиката за ревизии и календара за оригиналните (неизгладени) данни.

 

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Сезонно неизгладени (2015=100)
 • Сезонно неизгладени (2005=100)
 • Сезонно изгладени (2015=100)
 • Сезонно изгладени (2005=100)
 • Календарно изгладени (2015=100)
 • Календарно изгладени (2005=100)

Страници