Премини към основното съдържание

Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАЙ 2022 ГОДИНА 1
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 231.0 120.7 169.5
Добивна промишленост B 393.1 367.3 180.3
Добив на въглища B05 .. .. ..
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 300.5 14 859.6 178.7
Добив на неметални материали и суровини B08 273.0 116.4 127.0
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 205.7 110.5 150.1
Производство на хранителни продукти C10 318.4 113.1 161.7
Производство на напитки C11 183.2 120.1 122.6
Производство на тютюневи изделия C12 28.5 171.0 101.9
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 131.9 111.0 118.6
Производство на облекло C14 91.9 91.2 147.3
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 74.5 95.0 125.1
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 192.2 110.7 138.2
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 222.0 109.4 157.3
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 178.4 118.6 119.2
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 209.0 76.4 151.8
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 121.4 105.9 122.5
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 217.6 101.6 126.5
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 207.2 117.7 146.4
Производство на основни метали C24 223.0 114.7 134.6
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 176.3 99.9 92.4
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 320.9 101.5 177.1
Производство на електрически съоръжения C27 201.3 99.4 137.4
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 168.6 100.7 138.7
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 177.4 104.7 137.6
Производство на превозни средства, без автомобили C30 357.8 99.2 143.5
Производство на мебели C31 139.0 104.8 121.7
Производство, некласифицирано другаде C32 222.0 105.9 218.0
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 156.7 132.5 112.9
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 1 074.7 250.8 1 604.6
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 1 074.7 250.8 1 604.6
Продукти за междинно потребление MIG_ING 219.6 110.0 140.4
Енергийни продукти MIG_NRG 387.7 202.7 578.3
Инвестиционни продукти MIG_CAG 185.1 102.7 126.6
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 217.1 98.1 136.7
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 186.1 107.3 151.5

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
08.07.2022