Премини към основното съдържание

Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАЙ 2022 ГОДИНА 1
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 215.0 103.9 193.7
Добивна промишленост B 182.7 99.1 119.8
Добив на въглища B05 104.2 107.1 185.8
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 232.8 97.4 107.3
Добив на неметални материали и суровини B08 202.9 98.3 119.9
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 185.2 104.8 165.8
Производство на хранителни продукти C10 169.1 105.3 139.9
Производство на напитки C11 96.2 106.6 170.4
Производство на тютюневи изделия C12 79.8 119.1 123.1
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 176.8 95.3 143.2
Производство на облекло C14 104.5 108.1 128.0
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 85.5 92.6 55.7
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 128.4 115.9 161.1
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 121.2 107.1 157.9
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 132.7 101.4 139.4
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 229.3 96.8 158.2
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 149.1 101.2 127.4
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 156.3 97.4 125.8
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 165.8 113.1 138.2
Производство на основни метали C24 183.7 82.7 116.0
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 223.4 72.9 185.8
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 219.7 104.1 93.2
Производство на електрически съоръжения C27 160.3 104.8 101.8
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 112.4 98.7 158.4
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 137.5 108.5 126.9
Производство на превозни средства, без автомобили C30 180.5 136.9 166.4
Производство на мебели C31 154.8 116.1 152.0
Производство, некласифицирано другаде C32 244.7 100.0 146.7
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 141.3 130.4 152.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 275.7 103.3 265.8
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 275.7 103.3 265.8
Продукти за междинно потребление MIG_ING 176.3 95.1 131.6
Енергийни продукти MIG_NRG 285.6 109.0 278.8
Инвестиционни продукти MIG_CAG 187.8 86.5 177.7
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 178.3 112.8 144.2
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 141.8 106.3 138.2

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
08.07.2022