Премини към основното съдържание

Общи индекси на оборота в промишлеността (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАЙ 2022 ГОДИНА 1
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 221.4 110.3 182.8
Добивна промишленост B 218.0 127.2 133.3
Добив на въглища B05 103.8 107.1 185.8
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 250.4 140.9 122.5
Добив на неметални материали и суровини B08 214.7 101.7 121.3
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 195.7 107.8 157.0
Производство на хранителни продукти C10 208.2 108.3 147.8
Производство на напитки C11 103.3 108.4 161.3
Производство на тютюневи изделия C12 65.1 123.9 119.9
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 147.1 104.0 127.5
Производство на облекло C14 96.1 96.7 139.7
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 78.0 94.1 87.2
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 154.4 113.2 148.6
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 157.2 108.2 157.6
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 138.8 104.0 135.5
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 219.9 86.7 155.3
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 138.6 102.7 125.8
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 187.7 99.8 126.2
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 181.8 115.1 141.7
Производство на основни метали C24 216.4 108.8 131.6
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 206.9 79.3 142.7
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 293.7 102.0 150.0
Производство на електрически съоръжения C27 189.5 100.7 126.6
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 149.1 100.2 143.3
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 173.2 105.0 136.6
Производство на превозни средства, без автомобили C30 299.2 105.0 147.6
Производство на мебели C31 149.3 112.2 140.6
Производство, некласифицирано другаде C32 229.1 103.8 187.5
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 146.6 131.2 135.2
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 314.7 114.6 308.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 314.7 114.6 308.7
Продукти за междинно потребление MIG_ING 200.6 103.7 136.9
Енергийни продукти MIG_NRG 303.8 121.9 316.1
Инвестиционни продукти MIG_CAG 186.2 95.6 143.0
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 199.8 103.4 139.6
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 156.9 106.7 143.3

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
08.07.2022