Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, МАЙ 2022 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Промишленост - общо B_TO_E36 128.5 1.4
Добивна промишленост B 134.1 13.0
Добив на въглища B05 130.7 8.9
Добив на нефт и природен газ B06 .. ..
Добив на метални руди B07 130.7 26.6
Добив на неметални материали и суровини B08 147.2 -3.9
Спомагателни дейности в добива B09 .. ..
Преработваща промишленост C 135.9 1.6
Производство на хранителни продукти C10 130.9 1.6
Производство на напитки C11 89.7 -5.5
Производство на тютюневи изделия C12 41.1 2.5
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 110.3 -6.1
Производство на облекло C14 89.4 1.2
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 70.4 -6.6
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 108.9 1.8
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 112.8 4.4
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 121.2 0.4
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. ..
Производство на химични продукти C20 137.0 1.7
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 123.7 -3.0
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 149.9 0.2
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 136.6 3.1
Производство на основни метали C24 126.3 8.9
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 158.4 -15.0
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 296.8 3.4
Производство на електрически съоръжения C27 167.2 1.4
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 136.6 3.1
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 138.4 2.7
Производство на превозни средства, без автомобили C30 254.8 11.0
Производство на мебели C31 116.9 5.8
Производство, некласифицирано другаде C32 225.6 4.0
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 149.1 27.4
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 90.7 -5.5
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 90.7 -5.5
Продукти за междинно потребление MIG_ING 139.4 2.1
Енергийни продукти MIG_NRG 103.2 1.8
Инвестиционни продукти MIG_CAG 161.9 0.2
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 150.2 2.0
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 115.5 0.3

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
08.07.2022