Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, МАЙ 2022 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 121.9 99.9 123.6
Добивна промишленост B 125.5 115.2 122.7
Добив на въглища B05 113.5 112.1 186.0
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07 130.7 126.6 108.3
Добив на неметални материали и суровини B08 149.8 100.0 98.2
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C 134.9 101.5 125.6
Производство на хранителни продукти C10 127.9 106.2 119.2
Производство на напитки C11 92.4 106.3 139.5
Производство на тютюневи изделия C12 50.4 110.1 108.1
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 115.3 100.0 109.3
Производство на облекло C14 77.6 95.0 136.7
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 63.2 89.9 102.2
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 109.9 105.3 129.1
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 111.7 107.0 122.9
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 118.9 102.6 116.9
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 133.8 101.7 123.6
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 119.3 94.8 111.4
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 143.2 101.5 106.3
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 145.8 108.8 117.3
Производство на основни метали C24 125.2 104.2 117.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 154.1 82.0 120.7
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 284.4 103.2 149.4
Производство на електрически съоръжения C27 158.3 101.0 116.2
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 131.0 98.2 130.3
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 135.5 101.3 120.5
Производство на превозни средства, без автомобили C30 258.8 103.9 137.1
Производство на мебели C31 111.1 110.1 119.8
Производство, некласифицирано другаде C32 219.0 103.5 196.7
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 140.8 134.6 135.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 71.6 83.4 114.1
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 71.6 83.4 114.1
Продукти за междинно потребление MIG_ING 138.8 102.7 116.4
Енергийни продукти MIG_NRG 85.1 94.0 126.1
Инвестиционни продукти MIG_CAG 160.5 97.5 132.5
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 146.9 103.6 124.6
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 110.7 102.1 126.6

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
08.07.2022