Календарно изгладени (2015 =100)ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА 1
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)
Промишленост - общо B_TO_E36 102.9 -0.7
Добивна промишленост B 102.3 -11.7
Добив на въглища B05 80.9 -37.2
Добив на нефт и природен газ B06 .. ..
Добив на метални руди B07 127.5 3.6
Добив на неметални материали и суровини B08 86.6 14.4
Спомагателни дейности в добива B09 .. ..