Премини към основното съдържание

Календарно изгладени (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, МАЙ 2022 ГОДИНА 1
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код Индекс (2015=100) Процентно изменение (спрямо съответния месец на предходната година)
Промишленост - общо B_TO_E36 123.1 20.2
Добивна промишленост B 125.5 18.5
Добив на въглища B05 113.5 86.0
Добив на нефт и природен газ B06 .. ..
Добив на метални руди B07 130.7 8.3
Добив на неметални материали и суровини B08 149.8 -1.8
Спомагателни дейности в добива B09 .. ..
Преработваща промишленост C 136.7 21.1
Производство на хранителни продукти C10 129.7 14.7
Производство на напитки C11 92.6 37.5
Производство на тютюневи изделия C12 50.4 8.0
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 117.8 2.8
Производство на облекло C14 81.1 32.2
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 63.2 -1.0
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 112.0 22.7
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 112.9 18.3
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 121.3 10.4
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. ..
Производство на химични продукти C20 135.3 22.2
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 121.0 6.4
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 146.1 0.4
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 147.4 13.9
Производство на основни метали C24 125.2 17.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 154.1 20.7
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 290.0 41.2
Производство на електрически съоръжения C27 161.6 9.7
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 133.5 23.6
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 135.5 20.5
Производство на превозни средства, без автомобили C30 258.8 37.1
Производство на мебели C31 113.5 13.0
Производство, некласифицирано другаде C32 219.0 96.7
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 140.8 35.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 71.6 14.1
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 71.6 14.1
Продукти за междинно потребление MIG_ING 140.4 12.6
Енергийни продукти MIG_NRG 85.1 26.1
Инвестиционни продукти MIG_CAG 162.5 27.8
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 150.2 17.3
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 113.8 22.3

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
08.07.2022