Краткосрочна бизнес статистика


  • Месечни данни
    • Индекси на промишленото производство
      • Сезонно неизгладени (2015 =100)
      • Сезонно неизгладени (2005 =100)
      • Сезонно изгладени (2015 =100)
      • Сезонно изгладени (2005 =100)
      • Календарно изгладени (2015 =100)
      • Календарно изгладени (2005 =100)
    • Индекси на оборота в промишлеността
      • Общи индекси на оборота в промишлеността (2015 =100)
      • Общи индекси на оборота в промишлеността (2005 =100)
      • Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2015 =100)
      • Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2005 =100)
      • Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2015 =100)
      • Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2005 =100)
    • Индекси на цени производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността
      • Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2015 =100)
      • Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2010 =100)
      • Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2015 =100)
      • Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2010 =100)
      • Индекси на цени на производител на международния пазар (2015 =100)
  • Тримесечни данни
    • Индекси на оборота в услугите
      • Индекси на оборота в „Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт” и „Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети” (по текущи цени)
        • Сезонно неизгладени
        • Сезонно изгладени
        • Календарно изгладени
  • Други месечни и тримесечни данни
    • Транспорт
      • Железопътен транспорт
        • Превозени товари и извършена работа
        • Превозени пътници и извършена работа
    • Съобщения
    • Наети лица

Страници