Краткосрочна бизнес статистика


 • Месечни данни
  • Индекси на промишленото производство
   • Сезонно неизгладени (2015 =100)
   • Сезонно неизгладени (2005 =100)
   • Сезонно изгладени (2015 =100)
   • Сезонно изгладени (2005 =100)
   • Календарно изгладени (2015 =100)
   • Календарно изгладени (2005 =100)
  • Индекси на оборота в промишлеността
   • Общи индекси на оборота в промишлеността (2015 =100)
   • Общи индекси на оборота в промишлеността (2005 =100)
   • Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2015 =100)
   • Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2005 =100)
   • Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2015 =100)
   • Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2005 =100)
  • Индекси на цени производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността
   • Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2015 =100)
   • Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2010 =100)
   • Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2015 =100)
   • Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2010 =100)
   • Индекси на цени на производител на международния пазар (2015 =100)
 • Тримесечни данни
  • Индекси на оборота в услугите
   • Индекси на оборота в „Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт” и „Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети” (по текущи цени)
    • Сезонно неизгладени
    • Сезонно изгладени
    • Календарно изгладени
 • Други месечни и тримесечни данни
  • Транспорт
   • Железопътен транспорт
    • Превозени товари и извършена работа
    • Превозени пътници и извършена работа
  • Съобщения
  • Наети лица
 • вторник, 30 ноември 2010 - 11:00

  Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2010 г. е с 0.1% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на 2009 г. е очетено увеличение с 10.1%. Общият индекс на цените на производител намалява с 0.3% спрямо предходния месец, а спрямо октомври 2009 г. е регистрирано увеличение с 10.2%.

 • вторник, 30 ноември 2010 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2010 г. се наблюдава увеличение спрямо предходните три месеца както на превозените товари, така и на извършената работа - съответно с 2.6 и 4.8%. В сравнение със съответния период на 2009 г. се наблюдава спад при товарните превози, като превозените товари намаляват с 16.9%, а извършената работа - с 22.0%. През третото тримесечие на 2010 г. превозените пътници са със 7.9% по-малко в сравнение с предходните три месеца, докато извършената работа се увеличава с 3.0%. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г. се наблюдава намаление спрямо предходните три месеца както на превозените пътници, така и на извършената работа - съответно с 4.8 и с 1.3%.

 • вторник, 30 ноември 2010 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2010 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 4.0% спрямо предходното тримесечие, докато в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” се наблюдава намаление със 7.5%. Календарно изгладеният индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 19.4% спрямо третото тримесечие на 2009 година. При „Други бизнес услуги” най-висок ръст отчитат „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила” - с 93.1%.

 • вторник, 23 ноември 2010 - 11:00

  През третото тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 311 жилищни сгради с 3 405 жилища в тях, на 56 административни сгради/офиси и на 1 213 други сгради. Стартирал е строежът на 757 жилищни сгради с 2 260 жилища в тях, на 29 административни сгради и на 514 други сгради.

 • вторник, 23 ноември 2010 - 11:00

  През третото тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 311 жилищни сгради с 3 405 жилища в тях, на 56 административни сгради/офиси и на 1 213 други сгради. Стартирал е строежът на 757 жилищни сгради с 2 260 жилища в тях, на 29 административни сгради и на 514 други сгради.

 • сряда, 10 ноември 2010 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ през септември 2010 г. продукцията в сектор „Строителство”, изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, бележи намаление с 1.1% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват спад от 13.1% на строителната продукция през септември 2010 г. в сравнение със същия месец на 2009 година.

 • сряда, 10 ноември 2010 - 11:00

  По предварителни данни през септември 2010 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 1.6% в сравнение с август 2010 година. Календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.3% спрямо съответния месец на 2009 година.

 • сряда, 10 ноември 2010 - 11:00

  По предварителни, сезонно изгладени данни на НСИ, през септември 2010 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.5% в сравнение с предходния месец.

 • сряда, 10 ноември 2010 - 11:00

  По предварителни, сезонно изгладени данни на НСИ, през септември 2010 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.5% в сравнение с предходния месец.

 • понеделник, 8 ноември 2010 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2010 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2010 г. и достигат 2.20 милиона. През третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата намалява с 0.3% до 638 лв. спрямо второто тримесечие на 2010 година.

Страници