Краткосрочна бизнес статистика


 • Месечни данни
  • Индекси на промишленото производство
   • Сезонно неизгладени (2015 =100)
   • Сезонно неизгладени (2005 =100)
   • Сезонно изгладени (2015 =100)
   • Сезонно изгладени (2005 =100)
   • Календарно изгладени (2015 =100)
   • Календарно изгладени (2005 =100)
  • Индекси на оборота в промишлеността
   • Общи индекси на оборота в промишлеността (2015 =100)
   • Общи индекси на оборота в промишлеността (2005 =100)
   • Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2015 =100)
   • Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2005 =100)
   • Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2015 =100)
   • Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2005 =100)
  • Индекси на цени производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността
   • Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2015 =100)
   • Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2010 =100)
   • Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2015 =100)
   • Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2010 =100)
   • Индекси на цени на производител на международния пазар (2015 =100)
 • Тримесечни данни
  • Индекси на оборота в услугите
   • Индекси на оборота в „Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт” и „Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети” (по текущи цени)
    • Сезонно неизгладени
    • Сезонно изгладени
    • Календарно изгладени
 • Други месечни и тримесечни данни
  • Транспорт
   • Железопътен транспорт
    • Превозени товари и извършена работа
    • Превозени пътници и извършена работа
  • Съобщения
  • Наети лица
 • сряда, 10 февруари 2010 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през декември 2009 г. е с 13.6% под нивото на предходния месец. При сградното строителство е регистрирано намаление от 17.9%, а при гражданското/инженерно строителство - 6.5%.

 • сряда, 10 февруари 2010 - 11:00

  По предварителни данни оборотът в търговския сектор през декември 2009 г. намалява с 15.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

 • сряда, 10 февруари 2010 - 11:00

  По предварителни данни през декември 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 12.1% в сравнение с декември 2008 г., в сравнение с предходния месец е отчетено намаление от 0.7%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 9.8% в сравнение с декември 2008 г., а в сравнение с предходния месец нараства с 5.8%.

 • сряда, 10 февруари 2010 - 11:00

  По предварителни данни оборотът в търговския сектор през декември 2009 г. намалява с 15.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

 • петък, 29 януари 2010 - 11:00

  Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през декември 2009 г. е с 0.9% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар намаляват с 0.7%. Общият индекс на цени на производител през декември 2009 г. се увеличава с 1.2% спрямо предходния месец, а спрямо декември 2008 е отчетено увеличение с 0.9%.

 • петък, 22 януари 2010 - 11:00

  Превозените товари от железопътния транспорт през декември 2009 г. са с 1.8% по-малко в сравнение с предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 г. намалението е с 18.0%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници се увеличава с 0.5% в сравнение с предходния месец, а в сравнение с декември 2008 г. намалява с 1.1%.

 • понеделник, 11 януари 2010 - 11:00

  По предварителни данни през ноември 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 10.8% в сравнение с ноември 2008 година, в сравнение с предходния месец е отчетено увеличение от 1.2%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 13.2% в сравнение с ноември 2008 година, а в сравнение с предходния месец нараства с 0.7%.

 • понеделник, 11 януари 2010 - 11:00

  През ноември 2009 г. оборотът по предварителни данни намалява с 16.8% спрямо същия месец на предходната година.

 • понеделник, 11 януари 2010 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през ноември 2009 г. е с 21.9% по-малко в сравнение със съответния месец на предходната година.

 • понеделник, 11 януари 2010 - 11:00

  През ноември 2009 г. оборотът по предварителни данни намалява с 16.8% спрямо същия месец на предходната година.

Страници