Икономически сметки по статистически райониКРАЙНА ПРОДУКЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО БАЗИСНИ ЦЕНИ ЗА 2018 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ И РАЙОНИ
(Милиони левове)
Продукти Код Връзки България Северна и Юго-източна България Северо-западен район Северен централен район Северо-източен район Юго-източен район Юго-западна и Южна централна България Юго-западен район Южен централен район
Зърнени култури 01 1=2 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 2 823.6 2 545.9 762.4 656.9 754.1 372.5 277.7 81.2 196.5
Пшеница и лимец 01.1 2=3 + 4 1 688.4 1 499.9 382.8 353.0 448.4 315.7 188.5 51.6 136.9
Мека пшеница 01.1/1 3 1 671.3 1 490.8 381.0 352.7 447.9 309.2 180.5 46.8 133.7
Твърда пшеница 01.1/2 4 17.1 9.1 1.7 0.4 0.5 6.5 8.0 4.8 3.2
Ръж 01.2 5 3.5 1.5 0.4 - 0.1 1.0 2.0 1.0 1.0
Ечемик 01.3 6 124.2 109.0 28.3 25.2 24.5 31.0 15.2 4.6 10.6
Овес и зърнени смески 01.4 7 6.1 4.2 2.4 1.0 0.3 0.5 1.9 1.1 0.8
Царевица за зърно 01.5 8 948.5 918.2 347.1 277.0 278.9 15.2 30.3 18.0 12.3
Ориз 01.6 9 30.7 2.9 - - - 2.9 27.8 1.5 26.3
Други зърнени 01.7 10 22.2 10.3 1.3 0.6 2.1 6.3 11.9 3.3 8.6
Технически култури 02 11=12 + 17 + 18 + 19 + 20 1 829.0 1 530.1 396.0 370.6 433.3 330.2 298.9 57.5 241.4
Маслодайни семена 02.1 12=13 + 14 + 15 + 16 1 392.4 1 239.3 362.7 295.1 342.5 239.0 153.1 41.7 111.4
Рапица и репица 02.1/1 13 310.4 288.4 53.1 86.9 79.5 68.9 22.0 6.2 15.8
Слънчоглед 02.1/2 14 1 076.2 948.1 308.9 206.6 262.6 170.0 128.1 35.5 92.6
Соя 02.1/3 15 2.8 2.8 0.7 1.6 0.5 - - - -
Други маслодайни 02.1/4 16 3.0 - - - - - 3.0 - 3.0
Протеинодайни култури 02.2 17 122.7 114.9 18.5 17.2 48.2 31.0 7.8 2.4 5.4
Тютюн 02.3 18 121.1 25.2 2.6 18.5 0.0 4.1 95.9 4.4 91.5
Захарно цвекло 02.4 19 . . . . . . . . .
Други технически 02.5 20 192.8 150.7 12.2 39.8 42.5 56.2 42.1 9.0 33.1
Фуражни култури 03 21=22 + 23 + 24 176.8 133.1 35.9 36.3 34.2 26.7 43.7 11.0 32.7
Царевица за силаж 03.1 22 35.4 22.9 4.7 4.9 7.5 5.8 12.5 4.4 8.1
Кореноплодни фуражи 03.2 23 0.4 0.1 - 0.1 - - 0.3 - 0.3
Други фуражни 03.3 24 141.0 110.0 31.2 31.2 26.7 20.9 31.0 6.7 24.3
Зеленчуци 04 25=26 + 27 420.0 113.7 14.7 16.0 27.2 55.8 306.3 107.6 198.7
Пресни зеленчуци 04.1 26 394.3 99.6 14.7 15.9 26.8 42.2 294.7 105.6 189.1
Цветя и разсадници 04.2 27 25.7 14.3 - 0.2 0.4 13.7 11.4 2.0 9.4
Картофи 05 28 101.7 13.9 3.7 1.5 1.7 7.0 87.8 54.2 33.6
Плодове 06 29=30 + 31 383.6 230.4 21.4 39.8 43.8 125.4 153.2 49.5 103.7
Пресни плодове 06.1 30 233.2 138.0 12.1 33.5 32.6 59.8 95.2 38.4 56.8
Грозде-всичко 06.4 31 150.4 92.5 9.3 6.3 11.2 65.7 57.9 11.1 46.8
Вино 07 32 . . . . . . . . .
Други растениевъдни култури 09 33 38.3 24.9 6.0 6.1 5.5 7.3 13.4 2.7 10.7
Продукция от растениевъдството 10 34=1 + 11 + 21 + 25 + 28 + 29 + 32 + 33 5 773.0 4 592.2 1 240.2 1 127.1 1 299.9 925.0 1 180.8 363.7 817.1
Селскостопански животни 11 35=36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 1 102.5 787.6 94.8 266.8 219.7 206.3 314.9 106.5 208.4
Едър рогат добитък 11.1 36 293.0 160.5 34.8 32.0 37.2 56.5 132.5 40.4 92.1
Свине 11.2 37 305.1 272.0 12.6 92.1 102.3 65.0 33.1 7.4 25.7
Коне 11.3 38 . . . . . . . . .
Овце и кози 11.4 39 200.0 111.3 20.4 18.3 29.9 42.7 88.7 41.4 47.3
Птици 11.5 40 304.4 243.8 27.0 124.4 50.3 42.1 60.6 17.3 43.3
Други животни 11.6 41 . . . . . . . . .
Продукти от животновъдството 12 42=43 + 44 + 45 887.7 601.6 123.3 157.0 156.7 164.6 286.1 66.4 219.7
Мляко 12.1 43 653.0 428.6 94.6 95.7 105.0 133.3 224.4 53.6 170.8
Яйца 12.2 44 174.3 119.9 16.1 43.9 37.1 22.8 54.4 10.3 44.1
Други продукти от животновъдството 12.3 45 60.4 53.0 12.5 17.4 14.6 8.5 7.4 2.5 4.9
Продукция от животновъдството 13 46=35 + 42 1 990.2 1 389.3 218.1 423.9 376.4 370.9 600.9 172.9 428.0
Продукция на селскостопански стоки 14 47=34 + 46 7 763.2 5 981.2 1 458.2 1 551.0 1 676.1 1 295.9 1 782.0 536.7 1 245.3
Продукция на селскостопански услуги 15 48 501.7 351.5 77.5 80.8 159.8 33.4 150.2 74.5 75.7
Продукция от селското стопанство 16 49=47 + 48 8 264.9 6 332.7 1 535.7 1 631.8 1 836.0 1 329.2 1 932.2 611.2 1 321.0
Неселскостопански неотделими второстепенни дейности 17 50=51 + 52 192.7 148.2 61.9 32.2 28.5 25.6 44.5 16.0 28.5
Преработка на селскостопански продукти 17.1 51 192.7 148.2 61.9 32.2 28.5 25.6 44.5 16.0 28.5
Други неотделими второстепенни дейности 17.2 52 . . . . . . . . .
Продукция от отрасъл 'селско стопанство' 18 53=49 + 50 8 457.6 6 481.0 1 597.6 1 664.0 1 864.5 1 354.9 1 976.6 627.1 1 349.5
Междинно потребление 19 54=55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 4 794.2 3 850.1 710.5 1 052.7 1 186.3 900.6 944.1 210.0 734.1
Семена и посадъчен материал 19.01 55 180.8 152.6 38.4 38.8 48.3 27.1 28.2 9.1 19.1
Горива и масла 19.02 56 1 186.2 978.3 207.7 252.7 294.4 223.5 207.9 54.9 153.0
Торове и почвени подобрители 19.03 57 450.5 392.0 95.4 100.0 112.7 83.9 58.5 13.2 45.3
Препарати за растителна защита и пестициди 19.04 58 338.7 293.7 65.8 80.1 89.8 58.0 45.0 11.5 33.5
Ветеринарни разходи 19.05 59 249.4 187.5 15.7 54.2 84.2 33.4 61.9 9.8 52.1
Фуражни добавки 19.06 60=61 + 62 + 63 994.3 737.4 74.3 250.2 216.1 196.8 256.9 36.9 220.0
Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия 19.06/1 61 287.0 218.9 16.7 63.6 56.1 82.5 68.1 10.7 57.4
Фуражни добавки, закупени извън сектора 19.06/2 62 500.3 345.6 43.3 122.4 102.3 77.6 154.7 18.6 136.1
Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството 19.06/3 63 207.0 172.9 14.3 64.2 57.8 36.6 34.1 7.6 26.5
Поддръжка и ремонт на машини и дребен инвентар 19.07 64 323.6 285.8 63.5 77.4 78.1 66.8 37.8 10.4 27.4
Поддръжка на сгради 19.08 65 158.7 133.4 26.2 62.5 24.2 20.5 25.3 9.9 15.4
Селскостопански услуги 19.09 66 501.7 392.6 80.8 77.5 159.8 74.5 109.1 33.4 75.7
Физим 19.10 67 83.1 60.1 8.6 12.0 16.0 23.5 23.0 4.3 18.7
Други стоки и услуги 19.11 68 327.2 236.7 34.0 47.2 62.9 92.6 90.5 16.8 73.7
Брутна добавена стойност по базисни цени 20 69=53-54 3 663.4 2 630.8 887.1 611.3 678.1 454.3 1 032.6 417.1 615.5
Потребление на основен капитал 21 70 903.7 730.0 185.0 183.5 192.2 169.3 173.7 60.2 113.5
Нетна добавена стойност по базисни цени 22 71=69-70 2 759.7 1 901.0 702.1 427.8 486.1 285.0 858.7 356.9 501.8
Компенсация на наетите 23 72 966.2 808.4 133.3 224.4 257.8 192.9 157.8 42.1 115.7
Други данъци върху производството 24 73 7.1 5.8 1.3 1.4 1.8 1.3 1.3 0.3 1.0
Други субсидии върху производството 25 74 1 854.9 1 545.4 324.6 388.3 450.3 382.2 309.5 86.5 223.0
Добавена стойност по факторни разходи 26 75=71-73 + 74 4 607.5 3 440.7 1 025.5 814.6 934.7 665.9 1 166.8 443.0 723.8
Нетен опериращ излишък / нетен смесен доход 27 76=71-72-73 + 74 3 641.3 2 632.3 892.2 590.2 676.9 473.0 1 009.0 400.9 608.1
Аренда 28 77 1 138.6 1 056.6 211.9 271.9 427.8 145.0 82.0 29.0 53.0
Платени лихви 29 78 77.0 60.1 17.9 13.8 15.2 13.2 16.9 7.1 9.8
Получени лихви 30 79 34.8 27.3 12.0 8.5 3.2 3.6 7.5 3.2 4.3
Нетен предприемачески доход 31 80=76-77-78 + 79 2 460.5 1 542.9 674.3 313.1 237.1 318.4 917.6 368.0 549.6
Брутообразуване на основен капитал за селскостопански продукти 32 81 150.3 99.7 17.9 25.4 22.4 34.0 50.6 15.6 35.0
Брутообразуване на основен капитал за неселскостопански продукти 33 82 596.1 482.0 115.4 136.1 124.6 105.9 114.1 33.7 80.4
Брутообразуване - общо 34 83=81 + 82 746.4 581.7 133.3 161.7 146.9 139.8 164.7 49.3 115.4
Нетно брутообразуване 35 84=83-70 -157.3 -148.2 -51.8 -21.8 -45.1 -29.5 -9.1 -10.9 1.8
Промяна в запасите 36 85 128.0 98.6 24.1 25.6 27.5 21.4 29.4 8.9 20.5
Инвестиционни помощи 37 86 - - - - - - - - -

.  - липсват данни
- няма случай
21.10.2020


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Икономически сметки за селското стопанство
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Сметки и цени в селското и горското стопанство“

Лице за контакт

Зорница Иванова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 154

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване25 юни 2021 г.
Дата на публикуване25 юни 2021 г.
Дата на последно актуализиране25 юни 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Икономическите сметки за селското стопанство са сателитни сметки на националните сметки, които предоставят допълнителна информация и използват понятия, нарочно адаптирани към специфичното естество на отрасъла. Архитектурата на сметките изграждат четири сметки - три за текущи операции: „Производство”, „Формиране на дохода”, „Доход на предприятието”, и една за натрупване - „Капитал”, като последователността и изчерпателността им се осигурява в съответствие с ЕСС '2010. Данните за сателитните икономически сметки се разработват съгласно основната методология на Евростат, публикувана в „Manual on the economic Accounts for Agriculture and Forestry EAA/EAF”. Основното им предназначение е да предоставят базова информация за разработването на данните за брутния вътрешен продукт, и по-специално за приноса на отрасъл „Селско стопанство” в националната икономика. На второ място, тяхното предназначение е да измерват равнището на дохода на земеделските стопанства и да отразяват тенденциите в изменението му през годините.

Използвани класификации

. Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

. Номенклатура на продукцията в селското, горското и рибното стопанство (Продагро);

 

Обхват

Икономическите сметки за селското стопанство обхващат следните икономически дейности:

01.1 Отглеждане на едногодишни растения

01.2 Отглеждане на многогодишни растения

01.3 Дейност на разсадниците (без горските)

01.4 Животновъдство

01.5 Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

01.6 Спомагателни дейности в селското стопанство

01.7 Лов и спомагателни дейности.

Понятия и дефиниции

Продукцията от отрасъл „Селско стопанство” е сума от стойността на продукцията, произведена от всички селскостопански дейности (растениевъдство, животновъдство и селскостопански услуги). Продукцията от отрасъл „Селско стопанство” включва и стойността на произведените стоки и услуги в неотделими неселскостопански второстепенни дейности (преработка на продукти в стопанствата, селски туризъм, занаяти и др.). Това са дейности, тясно свързани със селскостопанското производство, за които информацията за продукцията, междинното потребление, компенсацията на наетите лица, вложения труд или бруто образуването на основен капитал не може да бъде отделена от основната селскостопанска дейност. Продукцията от отрасъл „Селско стопанство” се изчислява чрез разработването на балансови таблици за ресурсите и използването на продукти от растениевъдството и животновъдството и отглеждането на селскостопанските животни в натурално и стойностно изражение по формулата „количество х цена”. Към тях се добавя стойността на продукцията от селскостопанските услуги и от неотделимите неселскостопански второстепенни дейности. Изчислените данни се отнасят за крайната продукция, която съгласно методологията за разработването на икономическите сметки за селското стопанство включва стойността на:

. продажбите на селскостопански продукти и животни (с изключение на продажбите на селскостопански животни между земеделските стопанства);

. промяната в запасите;

. производството на стоки с инвестиционно предназначение за собствена сметка (производството на размножителен материал за трайни насаждения в растениевъдството и продуктивни животни);

. крайното потребление на селскостопански продукти в земеделските стопанства (консумацията в прясно състояние на селскостопански продукти, произведени в земеделското стопанство);

. преработените продукти в земеделските стопанства (в отделими дейности);

. употребените селскостопански продукти в земеделските стопанства, но в различни икономически дейности – например: растениевъдни продукти (фуражни култури) за храна на животните.

Крайната продукция от отрасъл „Селско стопанство” не включва стойността на:

. продукцията, произведена и употребена в една и съща икономическа дейност (например семената употребени за посев, които са собствено производство и млякото за храна на животните);

. допълнителните продукти от животновъдството, използвани в растениевъдството (например оборски тор).

Показателят „Междинно потребление в отрасъл „Селско стопанство” включва стойността на всички стоки и услуги, използвани като вложения в производствения процес, с изключение на дълготрайните активи, чието използване се записва като потребление на основен капитал. Тези стоки и услуги или се преработват, или изцяло се потребяват по време на производствения процес. Подробното разпределение на различните категории междинно потребление показва връзката, която закупените суровини, торове и препарати осъществяват между селското стопанство и останалите отрасли на икономиката. Поради това, междинното потребление представлява един добър показател за интензивността на селскостопанското производство. Основните елементи на междинното потребление са:

· Семена и посадъчен материал;

· Енергия, горива;

· Торове и подобрители на почвата;

· Препарати за растителна защита;

· Ветеринарни разходи;

· Фуражи;

· Поддръжка на оборудване и съоръжения;

· Поддръжка на сгради;

· Селскостопански услуги;

. ФИЗИМ

· Други стоки и услуги.

Стоките и услугите - междинно потребление се оценяват по покупната цена, действаща в момента на тяхното включване в производствения процес. Покупната цена представлява реално платената сума от купувача в момента на покупката на продуктите. Тази цена включва данъците върху продуктите минус субсидиите върху продуктите (без ДДС), както и транспортните разходи, изплатени отделно от купувача за притежание на продуктите в желаните от него момент и място. Цената отразява също отстъпките, направени при покупката на големи количества или намалени цени.

Показателят „Добавена стойност” в отрасъл „Селско стопанство” е балансиращ елемент в сметка „Производство” от сателитните икономически сметки. Тя измерва стойността, създадена от земеделските стопанства в рамките на календарния период и е ключов елемент в измерването на продуктивността на отрасъл „Селско стопанство”. В зависимост от това дали включва или не включва стойността на потреблението на основен капитал, тя се дефинира като брутна или нетна добавена стойност.

Показателят „Потребление на основен капитал” измерва износването, остаряването и повреждането на стоките от основен капитал. Прогнозируемото износване, повреждане и моралното остаряване на стоките от основен капитал през отчетния период представлява разход, който е косвен и води до замяната им с нови. Потребление на основен капитал се изчислява за всички материални и нематериални дълготрайни активи, подобрения на непроизведените активи и разходите, свързани с трансфер на собственост. Потребление на основен капитал не се изчислява за запасите, за текущата дейност и за непроизведените активи като земя, подземни богатства и патентовани активи.

Показателят „Доход по факторни разходи” в отрасъл „Селско стопанство”, или „Нетна добавена стойност по факторни разходи” представлява стойността (изчислена по базисни цени), създадена в рамките на календарната година от всички селскостопански единици, участващи в производствената дейност, като от нея са приспаднати другите данъци върху производството и са прибавени другите субсидии върху производството. По този начин показателят измерва възнаграждението на всички фактори на производството (земя, капитал и труд).

Показателят „Нетен опериращ излишък/нетен смесен доход” в отрасъл „Селско стопанство” измерва доходността от земята, капитала и незаплатения труд в селското стопанство. Показателят се изчислява като от нетната добавена стойност се приспадне стойността на компенсацията на наетите лица и другите данъци върху производството и се прибавят другите субсидии върху производството.

Показателят „Нетен опериращ излишък/нетен смесен доход” е балансиращият елемент на сметка „Формиране на дохода”. Показателят „Нетен предприемачески доход” в отрасъл „Селско стопанство” измерва доходността от незаплатения труд в селското стопанство, от земеделската земя, собственост на стопанствата и от използвания капитал. Показателят се изчислява като към стойността на нетния опериращ излишък/нетен смесен доход се прибави стойността на получените лихви от стопанствата организирани като фирми и се приспадне стойността на платените от стопанствата лихви и ренти.

Статистическа единица

Земеделските стопанства - юридически и физически лица.

Статистическа съвкупност

Преброяване на земеделските стопанства – пълна структурна анкета. Преброените стопанства формират рамката за изчисляване на икономическите сметки за селското стопанство.

Географски обхват (територия)

. За територията на Р България;

. 6 статистически района (NUTS2).

Времеви обхват

От 1995 година.

Базисен период

Показателите за икономическите сметки за селското стопанство се изчисляват в съпоставима стойност при две бази:

. предходна година;

. годините, завършващи на 0 и 5 (база на Евростат).

Мерна единица

Милиони лева

Отчетен период

Календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

. Закон за статистиката;

. Регламент EC/138/2004;

. Меморандум за разбирателство между Националния статистически институт и Министерството на земеделието, храните и горите, който разпределя отговорностите по отношение производството на статистическа информация за селското стопанство;

. Споразумение между Националния статистически институт и Министерството на земеделието, храните и горите за обмен на информация и стратегическо партньорство;

· Национална статистическа програма.

Споделяне на данни

Споразумение между Националния статистически институт и Министерството на земеделието, храните и горите за обмен на информация и стратегическо партньорство.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

. Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

За данните за първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство, по договореност между държавите членки и Евростат, се прилага ембарго за публикуване след точно определена дата.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Публикуването на данните е съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ, в рубриката „Селско стопанство” в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност и прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени

Честота на разпространение

Статистическата информация за икономическите сметки на селското стопанство се публикува три пъти в годината:

· първа оценка за годината - през месец декември на текущата година;

· втора оценка за годината - през месец февруари на следващата година;

· предварителни данни за годината - през месец октомври на следващата година. През месец октомври се публикуват и данни на ниво статистически район.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Публикуват се регулярни прессъобщения за първата оценка на дохода в селското стопанство и за предварителните данни за дохода в селското стопанство, на български и на английски език. Прессъобщенията се публикуват на интернет сайта на НСИ:

. Прессъобщението за първата оценка на дохода се публикува през месец декември, заедно с данните за текущата година.

. Прессъобщението за предварителните данни се публикува през месец октомври, заедно с данните за предходната година.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник

Онлайн база данни

Данни за икономическите сметки на селското стопанство са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ:

http://www.nsi.bg/bg/node/871

http://www.nsi.bg/bg/node/873

http://www.nsi.bg/bg/node/875

http://www.nsi.bg/bg/node/877

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

· Годишен доклад на МЗХГ за развитието на селското стопанство в България;

· Годишен доклад за изпълнение на програмата за развитието на селските райони в България.

Методологични документи

· Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry, 1997, Rev.1.1;

· Анекс І на Регламент № 138/2004

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Reg%20138_BG_consolidated.pdf

Документация за качеството

. Национален доклад за качеството на данните за икономическите сметки за селското стопанство, изпратен на Евростат през 2018 година.

. Инвентар, в рамките на който се описват методите и процедурите за изчисляване на данните, изпратен на Евростат през 2016 година.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

. Периодично се разработва инвентар, в рамките на който са описват методите и процедурите за изчисляване на данните за показателя и се документира съответствието с методологията на ЕС.

. По време на заседанията на РГ на Евростат „Селскостопански сметки и цени” се дискутират въпроси от методологичен характер и се представят примери за добри практики за изчисляване на данните за показателя, които да бъдат прилагани от държавите – членки.

. Актуализация на метаданните, при необходимост.

. Прави се сравнителен анализ на данните с предходните години

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството-приложимост, точност, надежност, навременност, сравнимост и съгласуваност, чрез изготвяне на доклад за качеството през определен период от време, определен с нормативен документ.

Приложимост
Потребности на потребителите

· НСИ – Национални сметки;

· Евростат;

· Държавна администрация – Министерство на земеделието,храните и горите други ведомства;

· Научни и изследователски институти;

· Бизнес структури.

Удовлетвореност на потребителите

Не са проведени специални наблюдения за удовлетвореността на нуждите на потребителите на информация за икономическите сметки за селското стопанство. От неформалните контакти с потребители е известно, че съществува потребност от данни на по-ниско териториално ниво във връзка с разработването на оперативни програми, планове за развитие на териториалните единици и др. Потребностите от такъв вид информация е установена и при постъпили запитвания (писма) до НСИ по обикновената и електронната поща.

Пълнота

Данните са  напълно хармонизирани с европейския регламент.

Точност и надеждност
Обща точност

Точността/качеството на данните за показателя е тясно свързана с качеството на информацията, произведена в рамките на статистическите изследвания/административни източници, които се използват за неговото изчисляване.

Извадкови грешки

Не се изчисляват .

Неизвадкови грешки

Не се изчисляват.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данни за икономическите сметки на селското стопанство се представят, както следва:

· Първа оценка – данните се изпращат на Евростат до 30 ноември на текущата година и се публикуват до 20 дни след срока на изпращането им;

· Втора оценка – данните се изпращат на Евростат до 31 януари на следващата година и публикуват до 20 дни след срока на изпращането им;

· Предварителни данни – данните се изпращат на Евростат до 30 септември на следващата година и се публикуват до 20 дни след срока на изпращането им; 

. Окончателни данни – данните се изпращат на Евростат до 30 септември, две години след годината, за която се отнасят и се публикуват до 20 дни след срока на изпращането им.

Точност на представяне

Не са допуснати закъснения по отношение на сроковете за изпращане на данните на Евростат и за публикуване в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са географски сравними за целия период, за който са налични (от 1995 година).

Сравнимост във времето

Данните са сравними във времето за целия период от 1999 година.

Съгласуваност между предметни области

Осигурена е съгласуваност на данните с националните сметки, с данните от селскостопанските преброявания, с данните от наблюденията в областта на статистиката на растениевъдството, статистиката на животновъдството и статистиката на цените в селското стопанство.

Вътрешна съгласуваност

Осигурена е съгласуваност на данните между отделните елементи на селскостопанската продукция – продукция от растениевъдството, продукция от животновъдството, селскостопанските услуги, неотделимите неселскостопански второстепенни дейности и данните на национално и регионално ниво.

Разходи и натовареност

Разходите (бюджетът) за изследванията, провеждани от НСИ и МЗХГ, информацията от които се използва за изчисляването на икономическите сметки за селското стопанство са публикувани в Националната статистическа програма на интернет сайта на НСИ. За наблюденията, провеждани от НСИ:

Като основен измерител за натовареността на респондентите на този етап се използва времето, необходимо за попълването на статистическите формуляри. Във всеки формуляр е включена секция, която респондентите трябва да попълнят. Във времето, необходимо за попълване на формуляра се включва и времето за подготовката на данните. На базата на тази информация натовареността на респондентите може да се определи като относително висока.

През 2011 г. със заповед на председателя на НСИ е създадена специална Тематична работна група (ТРГ) от представители на няколко ТСБ, която да направи преглед и да предложи мерки за усъвършенстване на статистическия инструментариум в областта на статистиката на селското и горското стопанство. Една от основните цели на този преглед е намаляване натовареността на респондентите. В резултат на направените предложения от ТРГ са предприети следните действия:

· преминаване към съвременни средства за събиране на статистическата информация (въвеждане на онлайн и off-line въпросници);

· съкращаване броя на показателите в статистическите въпросници; · използване на информация от други източници.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Няма утвърдена официална политика за ревизиране на данните на икономическите сметки за селското стопанство.

Ревизия на данните - практика

Обикновено ревизия на данните се прави след промяна в използваните класификации.

Промените в класификациите за периода, за който са налични данни, не са наложили ревизия в данните за показателя.

Статистическа обработка
Източници на данни

. Годишен отчет на селскостопанските предприятия;

· Изследванията в областта на статистика на растениевъдството, статистика на животновъдството и структурата на земеделските стопанства, проведени от МЗХГ-отдел „Агростатистика”;

· Цени на производител в селското стопанство;

· Административни данни-от ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия (ИСБС);

· Статистика на външната търговия (ИСВТ);

Честота на събиране на данни

Годишна

Събиране на данни

Събирането на данните е в съответствие с Календара за събиране, обработка и разпространение на статистическата информация на НСИ.Данните се събират чрез електронни off-line въпросници. При необходимост данните могат да се получат и на хартиен формуляр, който се изпраща на респондентите по обикновената поща. Данните от статистическите изследвания, провеждани от МЗХГ се предоставят на НСИ по силата на сключено двустранно споразумение за обмен на информация и партньорство. Административните данни от ДФ „Земеделие” се получават след изпратено писмо до ръководството на фонда.

Валидиране на данни

Валидирането на данните в процеса на статистическата обработка се извършва с помощта на специално разработен за това софтуер. Валидирането на данните се извършва на две нива – на регионално ниво – от експертите в ТСБ и национално – от експертите в НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в съответствие с Календара за събиране, обработка и разпространение на статистическата информация на НСИ. Обработката на данните се извършва с помощта на специално разработен за това софтуер. Обработката на данните се извършва на две нива – регионално – в ТСБ и национално – в НСИ. На регионално ниво процесът включва първоначален оглед, редактиране на данните и формиране на регионален масив. На национално ниво процесът включва редакция на данните, формиране на национален масив, табулация, оценяване на необхванатите с наблюдението респонденти (разработване на оценки за единиците под прага на структурните изследвания) и изчисляване на данни за показателя в текуща и съпоставима стойност.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Икономически сметки за селското стопанство
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Икономически сметки за селското стопанство
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Икономически сметки за селското стопанство
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Сметки и цени в селското и горското стопанство“

Лице за контакт

Зорница Иванова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 154

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Икономическите сметки за селското стопанство са сателитни сметки на националните сметки, които предоставят допълнителна информация и използват понятия, нарочно адаптирани към специфичното естество на отрасъла. Архитектурата на сметките изграждат четири сметки - три за текущи операции: „Производство”, „Формиране на дохода”, „Доход на предприятието”, и една за натрупване - „Капитал”, като последователността и изчерпателността им се осигурява в съответствие с ЕСС '2010. Данните за сателитните икономически сметки се разработват съгласно основната методология на Евростат, публикувана в „Manual on the economic Accounts for Agriculture and Forestry EAA/EAF”. Основното им предназначение е да предоставят базова информация за разработването на данните за брутния вътрешен продукт, и по-специално за приноса на отрасъл „Селско стопанство” в националната икономика. На второ място, тяхното предназначение е да измерват равнището на дохода на земеделските стопанства и да отразяват тенденциите в изменението му през годините.

Използвани класификации

. Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

. Номенклатура на продукцията в селското, горското и рибното стопанство (Продагро);

 

Обхват

Икономическите сметки за селското стопанство обхващат следните икономически дейности:

01.1 Отглеждане на едногодишни растения

01.2 Отглеждане на многогодишни растения

01.3 Дейност на разсадниците (без горските)

01.4 Животновъдство

01.5 Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

01.6 Спомагателни дейности в селското стопанство

01.7 Лов и спомагателни дейности.

Понятия и дефиниции

Продукцията от отрасъл „Селско стопанство” е сума от стойността на продукцията, произведена от всички селскостопански дейности (растениевъдство, животновъдство и селскостопански услуги). Продукцията от отрасъл „Селско стопанство” включва и стойността на произведените стоки и услуги в неотделими неселскостопански второстепенни дейности (преработка на продукти в стопанствата, селски туризъм, занаяти и др.). Това са дейности, тясно свързани със селскостопанското производство, за които информацията за продукцията, междинното потребление, компенсацията на наетите лица, вложения труд или бруто образуването на основен капитал не може да бъде отделена от основната селскостопанска дейност. Продукцията от отрасъл „Селско стопанство” се изчислява чрез разработването на балансови таблици за ресурсите и използването на продукти от растениевъдството и животновъдството и отглеждането на селскостопанските животни в натурално и стойностно изражение по формулата „количество х цена”. Към тях се добавя стойността на продукцията от селскостопанските услуги и от неотделимите неселскостопански второстепенни дейности. Изчислените данни се отнасят за крайната продукция, която съгласно методологията за разработването на икономическите сметки за селското стопанство включва стойността на:

. продажбите на селскостопански продукти и животни (с изключение на продажбите на селскостопански животни между земеделските стопанства);

. промяната в запасите;

. производството на стоки с инвестиционно предназначение за собствена сметка (производството на размножителен материал за трайни насаждения в растениевъдството и продуктивни животни);

. крайното потребление на селскостопански продукти в земеделските стопанства (консумацията в прясно състояние на селскостопански продукти, произведени в земеделското стопанство);

. преработените продукти в земеделските стопанства (в отделими дейности);

. употребените селскостопански продукти в земеделските стопанства, но в различни икономически дейности – например: растениевъдни продукти (фуражни култури) за храна на животните.

Крайната продукция от отрасъл „Селско стопанство” не включва стойността на:

. продукцията, произведена и употребена в една и съща икономическа дейност (например семената употребени за посев, които са собствено производство и млякото за храна на животните);

. допълнителните продукти от животновъдството, използвани в растениевъдството (например оборски тор).

Показателят „Междинно потребление в отрасъл „Селско стопанство” включва стойността на всички стоки и услуги, използвани като вложения в производствения процес, с изключение на дълготрайните активи, чието използване се записва като потребление на основен капитал. Тези стоки и услуги или се преработват, или изцяло се потребяват по време на производствения процес. Подробното разпределение на различните категории междинно потребление показва връзката, която закупените суровини, торове и препарати осъществяват между селското стопанство и останалите отрасли на икономиката. Поради това, междинното потребление представлява един добър показател за интензивността на селскостопанското производство. Основните елементи на междинното потребление са:

· Семена и посадъчен материал;

· Енергия, горива;

· Торове и подобрители на почвата;

· Препарати за растителна защита;

· Ветеринарни разходи;

· Фуражи;

· Поддръжка на оборудване и съоръжения;

· Поддръжка на сгради;

· Селскостопански услуги;

. ФИЗИМ

· Други стоки и услуги.

Стоките и услугите - междинно потребление се оценяват по покупната цена, действаща в момента на тяхното включване в производствения процес. Покупната цена представлява реално платената сума от купувача в момента на покупката на продуктите. Тази цена включва данъците върху продуктите минус субсидиите върху продуктите (без ДДС), както и транспортните разходи, изплатени отделно от купувача за притежание на продуктите в желаните от него момент и място. Цената отразява също отстъпките, направени при покупката на големи количества или намалени цени.

Показателят „Добавена стойност” в отрасъл „Селско стопанство” е балансиращ елемент в сметка „Производство” от сателитните икономически сметки. Тя измерва стойността, създадена от земеделските стопанства в рамките на календарния период и е ключов елемент в измерването на продуктивността на отрасъл „Селско стопанство”. В зависимост от това дали включва или не включва стойността на потреблението на основен капитал, тя се дефинира като брутна или нетна добавена стойност.

Показателят „Потребление на основен капитал” измерва износването, остаряването и повреждането на стоките от основен капитал. Прогнозируемото износване, повреждане и моралното остаряване на стоките от основен капитал през отчетния период представлява разход, който е косвен и води до замяната им с нови. Потребление на основен капитал се изчислява за всички материални и нематериални дълготрайни активи, подобрения на непроизведените активи и разходите, свързани с трансфер на собственост. Потребление на основен капитал не се изчислява за запасите, за текущата дейност и за непроизведените активи като земя, подземни богатства и патентовани активи.

Показателят „Доход по факторни разходи” в отрасъл „Селско стопанство”, или „Нетна добавена стойност по факторни разходи” представлява стойността (изчислена по базисни цени), създадена в рамките на календарната година от всички селскостопански единици, участващи в производствената дейност, като от нея са приспаднати другите данъци върху производството и са прибавени другите субсидии върху производството. По този начин показателят измерва възнаграждението на всички фактори на производството (земя, капитал и труд).

Показателят „Нетен опериращ излишък/нетен смесен доход” в отрасъл „Селско стопанство” измерва доходността от земята, капитала и незаплатения труд в селското стопанство. Показателят се изчислява като от нетната добавена стойност се приспадне стойността на компенсацията на наетите лица и другите данъци върху производството и се прибавят другите субсидии върху производството.

Показателят „Нетен опериращ излишък/нетен смесен доход” е балансиращият елемент на сметка „Формиране на дохода”. Показателят „Нетен предприемачески доход” в отрасъл „Селско стопанство” измерва доходността от незаплатения труд в селското стопанство, от земеделската земя, собственост на стопанствата и от използвания капитал. Показателят се изчислява като към стойността на нетния опериращ излишък/нетен смесен доход се прибави стойността на получените лихви от стопанствата организирани като фирми и се приспадне стойността на платените от стопанствата лихви и ренти.

Статистическа единица

Земеделските стопанства - юридически и физически лица.

Статистическа съвкупност

Преброяване на земеделските стопанства – пълна структурна анкета. Преброените стопанства формират рамката за изчисляване на икономическите сметки за селското стопанство.

Географски обхват (територия)

. За територията на Р България;

. 6 статистически района (NUTS2).

Времеви обхват

От 1995 година.

Базисен период

Показателите за икономическите сметки за селското стопанство се изчисляват в съпоставима стойност при две бази:

. предходна година;

. годините, завършващи на 0 и 5 (база на Евростат).

Статистическа обработка
Източници на данни

. Годишен отчет на селскостопанските предприятия;

· Изследванията в областта на статистика на растениевъдството, статистика на животновъдството и структурата на земеделските стопанства, проведени от МЗХГ-отдел „Агростатистика”;

· Цени на производител в селското стопанство;

· Административни данни-от ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия (ИСБС);

· Статистика на външната търговия (ИСВТ);

Честота на събиране на данни

Годишна

Събиране на данни

Събирането на данните е в съответствие с Календара за събиране, обработка и разпространение на статистическата информация на НСИ.Данните се събират чрез електронни off-line въпросници. При необходимост данните могат да се получат и на хартиен формуляр, който се изпраща на респондентите по обикновената поща. Данните от статистическите изследвания, провеждани от МЗХГ се предоставят на НСИ по силата на сключено двустранно споразумение за обмен на информация и партньорство. Административните данни от ДФ „Земеделие” се получават след изпратено писмо до ръководството на фонда.

Валидиране на данни

Валидирането на данните в процеса на статистическата обработка се извършва с помощта на специално разработен за това софтуер. Валидирането на данните се извършва на две нива – на регионално ниво – от експертите в ТСБ и национално – от експертите в НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в съответствие с Календара за събиране, обработка и разпространение на статистическата информация на НСИ. Обработката на данните се извършва с помощта на специално разработен за това софтуер. Обработката на данните се извършва на две нива – регионално – в ТСБ и национално – в НСИ. На регионално ниво процесът включва първоначален оглед, редактиране на данните и формиране на регионален масив. На национално ниво процесът включва редакция на данните, формиране на национален масив, табулация, оценяване на необхванатите с наблюдението респонденти (разработване на оценки за единиците под прага на структурните изследвания) и изчисляване на данни за показателя в текуща и съпоставима стойност.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

. Периодично се разработва инвентар, в рамките на който са описват методите и процедурите за изчисляване на данните за показателя и се документира съответствието с методологията на ЕС.

. По време на заседанията на РГ на Евростат „Селскостопански сметки и цени” се дискутират въпроси от методологичен характер и се представят примери за добри практики за изчисляване на данните за показателя, които да бъдат прилагани от държавите – членки.

. Актуализация на метаданните, при необходимост.

. Прави се сравнителен анализ на данните с предходните години

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството-приложимост, точност, надежност, навременност, сравнимост и съгласуваност, чрез изготвяне на доклад за качеството през определен период от време, определен с нормативен документ.

Приложимост
Потребности на потребителите

· НСИ – Национални сметки;

· Евростат;

· Държавна администрация – Министерство на земеделието,храните и горите други ведомства;

· Научни и изследователски институти;

· Бизнес структури.

Удовлетвореност на потребителите

Не са проведени специални наблюдения за удовлетвореността на нуждите на потребителите на информация за икономическите сметки за селското стопанство. От неформалните контакти с потребители е известно, че съществува потребност от данни на по-ниско териториално ниво във връзка с разработването на оперативни програми, планове за развитие на териториалните единици и др. Потребностите от такъв вид информация е установена и при постъпили запитвания (писма) до НСИ по обикновената и електронната поща.

Пълнота

Данните са  напълно хармонизирани с европейския регламент.

Степен на пълнота на данните

Не се изчислява.

Точност и надеждност
Обща точност

Точността/качеството на данните за показателя е тясно свързана с качеството на информацията, произведена в рамките на статистическите изследвания/административни източници, които се използват за неговото изчисляване.

Извадкови грешки

Не се изчисляват .

Показатели за извадкови грешки

Не се изчисляват.

Неизвадкови грешки

Не се изчисляват.

Грешки на обхвата

Не се изчисляват.

Степен на свръхобхват

Не се изчислява.

Дял на общите единици

Не се изчисляват.

Грешки при измерването

Не се изчисляват.

Грешки поради липса на отговор

Не се изчисляват.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се изчислява.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се изчислява.

Грешки при обработката

Не се изчисляват.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се изчисляват.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Няма утвърдена официална политика за ревизиране на данните на икономическите сметки за селското стопанство.

Ревизия на данните - практика

Обикновено ревизия на данните се прави след промяна в използваните класификации.

Промените в класификациите за периода, за който са налични данни, не са наложили ревизия в данните за показателя.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данни за икономическите сметки на селското стопанство се представят, както следва:

· Първа оценка – данните се изпращат на Евростат до 30 ноември на текущата година и се публикуват до 20 дни след срока на изпращането им;

· Втора оценка – данните се изпращат на Евростат до 31 януари на следващата година и публикуват до 20 дни след срока на изпращането им;

· Предварителни данни – данните се изпращат на Евростат до 30 септември на следващата година и се публикуват до 20 дни след срока на изпращането им; 

. Окончателни данни – данните се изпращат на Евростат до 30 септември, две години след годината, за която се отнасят и се публикуват до 20 дни след срока на изпращането им.

Лаг във времето - първи резултати

Данните се изпращат в Евростат един месец преди края на отчетния период и се публикуват 20 дни след това.

Лаг във времето - окончателни резултати

Данните се изпращат в Евростат една година и 9 месеца след края на отчетния период и се публикуват 20 дни след това.

Точност на представяне

Не са допуснати закъснения по отношение на сроковете за изпращане на данните на Евростат и за публикуване в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Окончателните данни се обработват и изпращат в Евростат 120 дни след получаване от респондентите и се публикуват след още 20 дни.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са географски сравними за целия период, за който са налични (от 1995 година).

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Данните са сравними във времето за целия период от 1999 година.

Дължина на съпоставимите динамични редове

Има прекъсване на динамичния ред в данните за 1999 година, поради деноминация на националната валута.

Съгласуваност между предметни области

Осигурена е съгласуваност на данните с националните сметки, с данните от селскостопанските преброявания, с данните от наблюденията в областта на статистиката на растениевъдството, статистиката на животновъдството и статистиката на цените в селското стопанство.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Има пълна съгласуваност с информация от наблюдения с по-малка периодичност.

Съгласуваност с националните сметки

Данните са напълно съгласувани с отдел "Нефинансови национални сметки"

Вътрешна съгласуваност

Осигурена е съгласуваност на данните между отделните елементи на селскостопанската продукция – продукция от растениевъдството, продукция от животновъдството, селскостопанските услуги, неотделимите неселскостопански второстепенни дейности и данните на национално и регионално ниво.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Публикуват се регулярни прессъобщения за първата оценка на дохода в селското стопанство и за предварителните данни за дохода в селското стопанство, на български и на английски език. Прессъобщенията се публикуват на интернет сайта на НСИ:

. Прессъобщението за първата оценка на дохода се публикува през месец декември, заедно с данните за текущата година.

. Прессъобщението за предварителните данни се публикува през месец октомври, заедно с данните за предходната година.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник

Онлайн база данни

Данни за икономическите сметки на селското стопанство са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ:

http://www.nsi.bg/bg/node/871

http://www.nsi.bg/bg/node/873

http://www.nsi.bg/bg/node/875

http://www.nsi.bg/bg/node/877

Таблици с данни - консултации

Не се прилага.

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

· Годишен доклад на МЗХГ за развитието на селското стопанство в България;

· Годишен доклад за изпълнение на програмата за развитието на селските райони в България.

Метаданни - консултации

Не се прилага.

Методологични документи

· Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry, 1997, Rev.1.1;

· Анекс І на Регламент № 138/2004

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Reg%20138_BG_consolidated.pdf

Степен на пълнота на метаданните

Не се прилага.

Документи за качеството

. Национален доклад за качеството на данните за икономическите сметки за селското стопанство, изпратен на Евростат през 2018 година.

. Инвентар, в рамките на който се описват методите и процедурите за изчисляване на данните, изпратен на Евростат през 2016 година.

Разходи и натовареност

Разходите (бюджетът) за изследванията, провеждани от НСИ и МЗХГ, информацията от които се използва за изчисляването на икономическите сметки за селското стопанство са публикувани в Националната статистическа програма на интернет сайта на НСИ. За наблюденията, провеждани от НСИ:

Като основен измерител за натовареността на респондентите на този етап се използва времето, необходимо за попълването на статистическите формуляри. Във всеки формуляр е включена секция, която респондентите трябва да попълнят. Във времето, необходимо за попълване на формуляра се включва и времето за подготовката на данните. На базата на тази информация натовареността на респондентите може да се определи като относително висока.

През 2011 г. със заповед на председателя на НСИ е създадена специална Тематична работна група (ТРГ) от представители на няколко ТСБ, която да направи преглед и да предложи мерки за усъвършенстване на статистическия инструментариум в областта на статистиката на селското и горското стопанство. Една от основните цели на този преглед е намаляване натовареността на респондентите. В резултат на направените предложения от ТРГ са предприети следните действия:

· преминаване към съвременни средства за събиране на статистическата информация (въвеждане на онлайн и off-line въпросници);

· съкращаване броя на показателите в статистическите въпросници; · използване на информация от други източници.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

. Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

За данните за първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство, по договореност между държавите членки и Евростат, се прилага ембарго за публикуване след точно определена дата.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Икономически сметки за селското стопанство
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Икономически сметки за селското стопанство
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • вторник, 22 юни 2021 - 11:00

  През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 042 лв. за един декар, а средната цена на рентата - 46 лв. на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви намалява с 1.0%, а на платената рента - с 6.1%.

 • петък, 14 май 2021 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. се повишава с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 28.9%, а на продукцията от животновъдството намалява с 3.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 16.8%, като в растениевъдството те се увеличават с 24.8%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0.6%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 1.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.3% спрямо 2020 година.

 • понеделник, 15 февруари 2021 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2020 г. се повишава с 15.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 19.9%, а на продукцията от животновъдството намалява с 5.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 17.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 20.9%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0.4%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2020 г. е по-нисък с 4.5% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.8% спрямо 2019 година.

 • петък, 18 декември 2020 - 11:00

  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство през 2020 г. стойността на крайната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ отбелязва понижение с 8.3% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 11.5%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 6.4%, а нетният предприемачески доход - с 6.3%.

 • понеделник, 16 ноември 2020 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2020 г. се повишава с 6.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.6%, а на продукцията от животновъдството - с 1.7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 4.2%, като в растениевъдството те се увеличават с 4.9%, а в животновъдството се запазват почти без промяна - регистрирано е минимално увеличение с 0.1%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2020 г. е по-нисък с 3.9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.8% спрямо 2019 година.

 • сряда, 21 октомври 2020 - 11:00

  Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство през 2019 г. по предварителни данни, отбелязва слабо повишение с 0.5% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 1.7%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 3.7%, а нетният предприемачески доход - с 4.3%.

 • петък, 14 август 2020 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2020 г. се повишава с 2.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 3.7%, а на продукцията от животновъдството - с 1.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция се повишават с 4.3%, като в растениевъдството се наблюдава ръст със 7.5%, а в животновъдството те се запазват почти без промяна.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2020 г. е по-нисък с 5.3% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.2% спрямо 2019 година.

 • петък, 19 юни 2020 - 11:00

  През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 053 лв. за един декар, а на наема/арендата на един декар ниви - 49 лева. Спрямо предходната година при цената на сделките с ниви е отчетено увеличение със 7.4%, докато при рентните плащания цената е по-ниска с 2.0%.

 • петък, 15 май 2020 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2020 г. се повишава с 6.0% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 5.9%, а на продукцията от животновъдството - с 6.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 7.7%, като в растениевъдството се наблюдава ръст с 9.4%, а в животновъдството - с 4.4% .

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2020 г. е по-висок с 2.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.1% спрямо 2019 година.

 • петък, 14 февруари 2020 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2019 г. се повишава с 2.8% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се повишава с 0.9%, а на продукцията от животновъдството - с 12.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 1.6%, като в растениевъдството се наблюдава спад с 0.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение с 11.7%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 1.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.1% спрямо 2018 година.

Страници

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници