Премини към основното съдържание

Икономически сметки по години

Динамичен ред: Agr4.3.xls

КРАЙНА ПРОДУКЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО БАЗИСНИ ЦЕНИ
(Милиони левове)
Продукти Код Връзки 2022
Зърнени култури 01 1=2+5+6+7+8+9+10 5 485.4
Пшеница и лимец 01.1 2=3+4 3 644.8
Мека пшеница 01.1/1 3 3 607.4
Твърда пшеница 01.1/2 4 37.4
Ръж 01.2 5 9.7
Ечемик 01.3 6 328.7
Овес и зърнени смески 01.4 7 13.1
Царевица за зърно 01.5 8 1 405.9
Ориз 01.6 9 51.3
Други зърнени 01.7 10 31.9
Технически култури 02 11=12+17+18+19+20 2 971.0
Маслодайни семена 02.1 12=13+14+15+16 2 754.2
Рапица и репица 02.1/1 13 316.3
Слънчоглед 02.1/2 14 2 422.9
Соя 02.1/3 15 12.6
Други маслодайни 02.1/4 16 2.4
Протеинодайни култури 02.2 17 56.3
Тютюн 02.3 18 26.2
Захарно цвекло 02.4 19 .
Други технически 02.5 20=21+22+23 134.3
Влакнодайни култури 02.5/1 21 3.3
Хмел 02.5/2 22 1.3
Други 02.5/3 23 129.7
Фуражни култури 03 24=25+26+27 205.5
Царевица за силаж 03.1 25 68.4
Кореноплодни фуражи 03.2 26 0.1
Други фуражни 03.3 27 137.0
Зеленчуци 04 28=29+32 512.5
Пресни зеленчуци 04.1 29=30+31 397.5
Домати 04.1/2 30 135.1
Други пресни зеленчуци 04.1/3 31 262.4
Цветя и разсадници 04.2 32=33+34+35 115.0
Разсадници 04.2/1 33 10.9
Декоративни растения 04.2/2 34 19.2
Създаване и отглеждане 04.2/3 35 84.9
Картофи 05 36 97.7
Плодове 06 37=38+43 386.4
Пресни плодове 06.1 38=39+40+41+42 278.3
Ябълки 06.1/1 39 32.5
Круши 06.1/2 40 3.3
Праскови 06.1/3 41 27.1
Други пресни плодове 06.1/4 42 215.4
Грозде-всичко 06.4 43=44+45 108.1
Десртно грозде 06.4/1 44 15.5
Друго грозде 06.4/2 45 92.6
Вино 07 46 .
Трапезно вино 07.1 47 .
Други растениевъдни култури 09 48=49+50 41.3
Семена 09.2 49 41.3
Други растениевъдни продукти 09.3 50 .
Продукция от растениевъдството 10 51=1+11+24+28+
36+37+46+48
9 699.8
Селскостопански животни 11 52=53+54+55+56+57+58 1 151.0
Едър рогат добитък 11.1 53 227.5
Свине 11.2 54 351.5
Коне 11.3 55 .
Овце и кози 11.4 56 202.3
Птици 11.5 57 369.7
Други животни 11.6 58 .
Продукти от животновъдството 12 59=60+61+62 1 182.6
Мляко 12.1 60 812.9
Яйца 12.2 61 271.5
Други продукти от животновъдството 12.3 62=63+64+65 98.2
Непрана вълна 12.3/1 63 1.5
Копринени пашкули 12.3/2 64 .
Други продукти от животновъдството 12.3/3 65 96.7
Продукция от животновъдството 13 66=52+59 2 333.6
Продукция на селскостопански стоки 14 67=51+66 12 033.4
Продукция на селскостопански услуги 15 68 595.3
Продукция от селското стопанство 16 69=67+68 12 628.7
Неселскостопански неотделими второстепенни дейности 17 70=71+80 273.2
Преработка на селскостопански продукти 17.1 71=72+73+74+
75+76+77+79
273.2
Зърнени 17.1/1 72 83.0
Зеленчуци 17.1/2 73 27.3
Плодове 17.1/3 74 18.1
Вино 17.1/4 75 41.1
Животни 17.1/5 76 77.1
Животински продукти 17.1/6 77≥78 18.4
Мляко 17.1/6/1 78 18.4
Друга 17.1/7 79 8.2
Други неотделими второстепенни дейности 17.2 80 .
Продукция от отрасъл 'селско стопанство' 18 81=69+70 12 901.9
Междинно потребление 19 82=83+86+91+94+95+96+
100+101+102+103+104
6 988.7
Семена и посадъчен материал 19.01 83=84+85 325.8
Семена и посадъчен материал, доставени от други селскостопански предприятия 19.01/1 84 49.0
Семена и посадъчен материал, закупени извън сектора 19.01/2 85 276.8
Горива и масла 19.02 86=87+88+89+90 1 305.7
Електричество 19.02/1 87 125.7
Газ 19.02/2 88 48.1
Други горива 19.02/3 89 1 126.7
Други 19.02/4 90 5.2
Торове и почвени подобрители 19.03 91=92+93 1 412.7
Торове, доставени от други селскостопански предприятия 19.03/1 92 26.5
Торове, закупени извън сектора 19.03/2 93 1 386.2
Препарати за растителна защита и пестициди 19.04 94 511.8
Ветеринарни разходи 19.05 95 221.6
Фуражни добавки 19.06 96 1 479.3
Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия 19.06/1 97 534.9
Фуражни добавки, закупени извън сектора 19.06/2 98 612.0
Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството 19.06/3 99 332.4
Поддръжка и ремонт на машини и дребен инвентар 19.07 100 415.5
Поддръжка на сгради 19.08 101 176.8
Селскостопански услуги 19.09 102 595.3
Физим 19.10 103 68.8
Други стоки и услуги 19.11 104 475.4
Брутна добавена стойност по базисни цени 20 105=81-82 5 913.2
Потребление на основен капитал 21 106=107+108+109+110 1 135.2
Оборудване 21.1 107 903.2
Сгради 21.2 108 103.7
Трайни насаждения 21.3 109 21.5
Друго потребление на основен капитал 21.4 110 106.8
Нетна добавена стойност по базисни цени 22 111=105-106 4 778.0
Компенсация на наетите 23 112 1 482.5
Други данъци върху производството 24 113 20.3
Други субсидии върху производството 25 114 2 468.2
Добавена стойност по факторни разходи 26 115=111-113+114 7 225.9
Нетен опериращ излишък / нетен смесен доход 27 116=111-112-113+114 5 743.4
Аренда 28 117 2 490.7
Платени лихви 29 118 100.9
Получени лихви 30 119 42.4
Нетен предприемачески доход 31 120=116-117-118+119 3 194.2
Брутообразуване на основен капитал за селскостопански продукти 32 121=122+123 85.6
Създаване и отглеждане на млади трайни насаждения 32.1 122 84.9
Отглеждане на животни 32.2 123 0.7
Брутообразуване на основен капитал за неселскостопански продукти 33 124=125+128+131 1 078.6
Основен капитал 33.1 125=126+127 744.0
Машини и оборудване 33.1/1 126 636.5
Транспортни средства 33.1/2 127 107.5
Сгради 33.2 128=129+130 331.2
Селскостопански постройки 33.2/1 129 153.8
Сгради за други дейности 33.2/2 130 177.4
Брутообразуване на основен капитал - друго 33.3 131=132+133 3.4
Нематериални дълготрайни активи 33.3/1 132 1.1
Повишаване стойността на нефинансови непроизведени активи 33.3/2 133 2.3
Брутообразуване - общо 34 134=121+124 1 164.2
Нетно брутообразуване 35 135=134-106 29.0
Промяна в запасите 36 136 1 538.0
Инвестиционни помощи 37 137 104.4

.  - липсват данни
11.10.2023