Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: Agr2.1.xls

1. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. (Input I)
№ по ред Показатели Връзки Индекси при база:
2015=100 съответно тримесечие на предходна година = 100 предходна година=100
1 Общо 1=2+3+4+10+14+
15+18+19+20
136.4 137.6 124.8
2 Посевен и посадъчен материал 2 112.6 114.2 107.4
3 Електроенергия; горива и други 3 122.4 132.2 118.7
4 Минерални торове 4=5+9 259.7 252.9 189.6
5 Преки торове 5=6+7+8 261.3 254.3 190.3
6 Азотни торове 6 292.1 268.9 200.7
7 Фосфорни торове 7 158.0 193.1 143.4
8 Калиеви торове 8 98.3 209.3 167.3
9 Смесени торове 9 195.6 197.0 159.7
10 Продукти за растителна защита 10=11+12+13 114.7 116.3 135.3
11 Фунгициди 11 123.3 122.3 145.3
12 Инсектициди 12 113.3 114.7 128.4
13 Хербициди 13 110.7 112.9 130.8
14 Ветеринарномедицински продукти 14 122.2 106.7 106.4
15 Фуражи 15=16+17 132.8 118.2 113.1
16 Преки фуражи 16 142.8 120.4 114.5
17 Смесени фуражи 17 127.5 116.3 111.8
18 Поддръжка и ремонт на превозни средства 18 125.5 106.9 104.8
19 Поддръжка и ремонт на селскостопански сгради 19 125.5 115.4 111.3
20 Други стоки и услуги 20 118.8 104.5 103.1
2. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ С ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. (Input II)
№ по ред Показатели Връзки Индекси при база:
2015=100 съответно тримесечие на предходна година = 100 предходна година=100
21 Общо 21=22+26 116.6 104.2 110.6
22 Материали 22=23+24 127.2 103.7 115.4
23 Селскостопански машини и друго оборудване 23 124.7 103.2 114.7
24 Транспортно оборудване 24=25 153.6 107.4 121.4
25 Трактори 25 153.6 107.4 121.4
26 Селскостопански сгради 26 92.7 105.5 97.2
3. ОБЩ ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. (Input I + Input II)
№ по ред Показатели Връзки Индекси при база:
2015=100 съответно тримесечие на предходна година = 100 предходна година=100
27 Общо 27=1+21 135.0 134.3 123.4
13.05.2022