Премини към основното съдържание

Годишни данни (2015=100)

Динамичен ред: Agr2.2.1.xls

1. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, INPUT I, ЗА 2021 ГОДИНА (2015=100)
№ по ред Показатели Връзки 2021
1 Общо 1=2+3+4+10+14+
15+18+19+20
112.4
2 Посевен и посадъчен материал 2 105.5
3 Електроенелгия; горива и други 3 103.7
4 Минерални торове 4=5+9 134.9
5 Преки торове 5=6+7+8 135.2
6 Азотни торове 6 145.4
7 Фосфорни торове 7 109.6
8 Калиеви торове 8 58.7
9 Смесени торове 9 122.3
10 Препарати за растителна защита 10=11+12+13 96.3
11 Фунгициди 11 97.1
12 Инсектициди 12 100.8
13 Хербициди 13 95.0
14 Ветеринарномедицински продукти 14 114.7
15 Фуражи 15=16+17 118.5
16 Преки фуражи 16 125.3
17 Смесени фуражи 17 114.9
18 Поддръжка и ремонт напревозни средства 18 119.9
19 Поддръжка и ремонт на селскостопански сгради 19 112.8
20 Други стоки и услуги 20 115.2
2. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА С ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, INPUT II, ЗА 2021 ГОДИНА (2015=100)
№ по ред Показатели Връзки 2021
21 Общо 21=22+26 103.3
22 Материали 22=23+24 107.0
23 Селскостопански машини и друго оборудване 23 107.1
24 Транспортно оборудване 24=25 105.6
25 Трактори 25 105.6
26 Селскостопански сгради 26 95.0
3. ОБЩ ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ (В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, (INPUT I + INPUT II), ЗА 2021 ГОДИНА (2015=100)
№ по ред Показатели Връзки 2021
27 Общо 27=1+21 111.7
15.02.2022