Премини към основното съдържание

Годишни данни (2015=100)

Динамичен ред: Agr2.2.1.xls

1. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, INPUT I, ЗА 2023 ГОДИНА (2015=100)
№ по ред Показатели Връзки 2023
1 Общо 1=2+3+4+10+14+
15+18+19+20
141.1
2 Посевен и посадъчен материал 2 139.0
3 Електроенелгия; горива и други 3 126.0
4 Минерални торове 4=5+9 187.4
5 Преки торове 5=6+7+8 187.5
6 Азотни торове 6 197.9
7 Фосфорни торове 7 161.4
8 Калиеви торове 8 109.7
9 Смесени торове 9 181.8
10 Препарати за растителна защита 10=11+12+13 112.8
11 Фунгициди 11 110.7
12 Инсектициди 12 94.2
13 Хербициди 13 118.1
14 Ветеринарномедицински продукти 14 134.8
15 Фуражи 15=16+17 160.0
16 Преки фуражи 16 152.1
17 Смесени фуражи 17 164.3
18 Поддръжка и ремонт напревозни средства 18 139.2
19 Поддръжка и ремонт на селскостопански сгради 19 148.2
2. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА С ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, INPUT II, ЗА 2023 ГОДИНА (2015=100)
№ по ред Показатели Връзки 2023
21 Общо 21=22+26 126.9
22 Материали 22=23+24 140.0
23 Селскостопански машини и друго оборудване 23 141.4
24 Транспортно оборудване 24=25 126.3
25 Трактори 25 126.3
26 Селскостопански сгради 26 97.4
3. ОБЩ ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ (В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, (INPUT I + INPUT II), ЗА 2023 ГОДИНА (2015=100)
№ по ред Показатели Връзки 2023
27 Общо 27=1+21 140.0
15.02.2024