Индекси на цените на стоките и услугите за текущо потребление и на стоките и услугите с инвестиционно предназначение, използвани в селското стопанство


Цени и индекси на стоките и услугите за текущо потребление и на стоки и услуги с инвестиционно предназначение използвани в селското стопанство
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Сметки и цени в селското и горското стопанство“

Лице за контакт

Рая Петрова

 

Длъжност

главен експерт

 

 

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

   

Телефон

+359 2 9857 159

 

Факс

-

Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 юли 2014 г.
Дата на публикуване22 октомври 2018 г.
Дата на последно актуализиране22 октомври 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данните се разработват в съответствие с основните изисквания на Наръчника на Евростат за статистиката на селскостопанските цени в ЕС (Handbook of EU Agricultural Price Statistics).

По този начин се постига хармонизация в областта на статистиката на цените и индексите в селското стопанство с практиката в ЕС по отношение на използваните дефиниции, механизма на регистрация на цените, типа на изчисляваните индекси, периодичността на събиране на информацията и използваните класификации.

Изчисляват се три вида данни:

 • Цени на стоките и услугите, използвани за текущо потребление в селското стопанство (тримесечни и годишни);
 • Индекси на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство (тримесечни и годишни).
 • Индекси на цените на стоки и услуги с инвестиционно предназначение в селското стопанство (тримесечни и годишни).

Целта на индексите е да се предостави информация за трендовете на покупните цени на стоките и услугите, за сравнения между различните стоки в рамките на страната или между страните членки на Европейския съюз в селското стопанство и за разработването на данните за икономическите сметки за селското стопанство (за дефлиране на елементите на междинното потребление в селското стопанство).

 

Използвани класификации

Използват се специфични номенклатури на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство. Номенклатурите включват представителни стоки, дефинирани с техните качествени и количествени характеристики за следните пет групи:

· минерални торове;

· фуражи;

· препарати за растителна защита;

· ветеринарномедицински продукти;

· посевен и посадъчен материал, които земеделските стопанства купуват в хода на селскостопанската кампания.

Обхват

Индексът (input) се базира на покупките на стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство, които земеделските стопанства са направили.

Понятия и дефиниции
 • Цени на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство

Стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство се оценяват по покупната цена, т.е. цената, която купувачът действително плаща за стоките.

Информацията се събира в рамките на пет наблюдения за цените на:

 • минералните торове,
 • фуражите,
 • препаратите за растителна защита,
 • ветеринарномедицинските продукти и
 • посевния и посадъчен материал.

За събиране на информацията за цените на стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство се използват специфични номенклатури, които се актуализират при необходимост, еднократно обикновено при смяната на базовата година на всеки пет години.    За номенклатурите се подбират представителни (най-често купуваните от земеделските стопанства) стоки, дефинирани чрез техните качествени и количествени характеристики.

Информацията за цените на дефинираните в номенклатурите продукти се събира тримесечно. Съгласно методологията се взема под внимание цената на най-голямата в количествено изражение покупка за всеки месец от наблюдавания период.

От събраните цени се изчислява средна аритметична непретеглена цена на конкретния продукт за периода и елементарни и сложни индекси

 • Индекси на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство (тримесечни и годишни).

За изчисляване на индексите се използва формулата на Ласпер. Индексите могат да бъде изчислени за период от няколко години, без да се променят избраните представителни продукти. Параметрите, използвани за изчисляване на индексите са определени по време на базисната година. Промени се правят при промяна в значимостта на продуктите и когато тяхната важност прави базисната структура некоректна.

 • Индекси на цените на стоки и услуги с инвестиционно предназначение в селското стопанство (тримесечни и годишни).

За изчисляването на индексите се използват данни от следните наблюдения: индекси на потребителските цени, индекси на цени на вноса и индекси на строителната продукция.

 • Теглова схема за изчисляване на индексите

За изчисляване на индексите на цените (Анекс 2 от Наръчника на Евростат) е необходимо да има теглова схема за претегляне на индексите. Теглата се изчисляват в рамките на икономическите сметки за селското стопанство и отразяват разходите, направени от земеделските стопанства за закупуване на стоки и услуги за текущо потребление. Теглата за четирите тримесечия са еднакви (1/4 от годишното тегло) за всяка група продукти.

 

Статистическа единица

Земеделските стопанства, търговски фирми и дистрибутори на ветеринарномедицински продукти, препаратите за растителна защита и посевния и посадъчен материал.

 

 

Статистическа съвкупност

Годишен отчет на селскостопанските предприятия. Годишна отчетност на нефинансовите предприятия с код на икономическа дейност: 01.41; 01.42; 01.45; 01.46; 01.47; 47.73; 46.46 и 46.21

 

Географски обхват (територия)

За територията на Р България (NUTS0).

Времеви обхват

От 2005 година -

Базисен период

2005=100, 2010=100, 2015=100 (бази на Евростат), съответното тримесечие на предходната година = 100,  предходна година = 100 и година към предходна година =100.

 

Мерна единица

Процент (%)

Отчетен период

Тримесечие; година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Меморандум за разбирателство между Националния статистически институт и Министерството на земеделието и храните, който разпределя отговорностите по отношение производството на статистическа информация за селското стопанство;

· Национална статистическа програма;

· Наръчник за статистика на селскостопанските цени в ЕС, 2008 г.

Споделяне на данни

· Споразумение между Националния статистически институт и Министерството на земеделието и храните за обмен на информация и стратегическо партньорство;

· Джентълменско споразумение между държавите членки и Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за индекси на цените на стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство и на  стоки и услуги с инвестиционно предназначение в селското стопанство  се публикуват на интернет сайта на НСИ и информационна система ИНФОСТАТ (Статистически данни. Селско и горско стопанство) в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

 

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

За всяко тримесечие се публикува прессъобщение на интернет сайта на НСИ, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Прессъобщенията сe публикуват на адрес: http://www.nsi.bg/node/809

 

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Данните се публикуват редовно на интернет сайта на НСИ на български и английски език в областта Статистически данни/Селско и горско стопанство/Селско стопанство.

 http://www.nsi.bg/node/809   и  на ИС ИНФОСТАТ, достъп до която е осигурен през сайта на НСИ. http://www.nsi.bg/bg/node/11265

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Методологически бележки за наблюдението за цените на стоки и услуги за текущо потребелние в селското стопанство: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Agr_Output.pdf

· Наръчник за статистика на цените в селското стопанство в ЕС, версия 2.0, март 2008 (Handbook for EU Agricultural Price Statistics).

Документация за качеството

Опис на методологията за разработване на данните за цените и индексите на цените на стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство в България, разработен по проект на Евростат.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Периодично се описват методите и процедурите за изчисляване на данните и се документира съответствието с методологията на ЕС.

По време на заседанията на РГ на Евростат „Селскостопански сметки и цени” се дискутират въпроси от методологичен характер и се представят примери за добри практики за изчисляване на данните, които да бъдат прилагани от държавите – членки.

Прави се сравнителен анализ на данните с предходните години.

Оценка на качеството

Не са констатирани методологически несъответствия с методологията на ЕС.

Приложимост
Потребности на потребителите

· НСИ – Икономически сметки за селското стопанство, Национални сметки;

· Евростат;

· Държавна администрация – Министерство на земеделието и храните и други ведомства;

· Научни и изследователски институти;

· Бизнес структури;

· Частни лица.

Удовлетвореност на потребителите

До момента не е провеждано наблюдение за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Производството на статистически данни е съгласно „Наръчник за статистика на цените в селското стопанство в ЕС, версия 2.0, март 2008 (Handbook for EU Agricultural Price Statistics), при отчитане на националната специфика. В обхвата на изследването се събира информация за всички основни стоки и услуги за текущо потребление с цел осигуряване на представителни данни за цените и индексите на цените.

Точност и надеждност
Обща точност

Точността на данните се постига чрез осигуряване на:

·         възможно най-добър обхват при подбора на респондентите;

·         разработването на надежден статистически инструментариум, включително и ИТ приложения за събиране, контрол, редактиране на данните чрез елиминиране на екстремните стойности, съобразно методологичните указания за провеждането на наблюдението;

чрез осигуряване на представителност на наблюдаваните стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство и поддържането на необходимия брой регистрация на цените.

Извадкови грешки

Не се изчисляват.

Неизвадкови грешки

Изчислява се относителен дял на неотговорилите респонденти.

Навременност и точност на представяне
Навременност

· Тримесечни ценови индекси - 45 дни след референтния период данните се изпращат на Евростат и се публикуват в сайта на НСИ съгласно календара;

· Годишни ценови индекси - 60 дни след референтния период данните се изпращат на Евростат и се публикуват в сайта на НСИ съгласно календара;

· Годишни прогнозни данни за ценовите индекси - 45 дни преди края на референтния период се изпращат на Евростат, не се публикуват за външни потребители.

Точност на представяне

Не са допуснати закъснения по отношение на сроковете за изпращане на данните на Евростат и за публикуване в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са географски сравними за целия период, за който са налични.

Сравнимост във времето

Данните са сравними във времето за целия период, за който са налични.

Съгласуваност между предметни области

Осигурена е съгласуваност на данните за индексите на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство с индексите на потребителските цени и с индексите на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (минерални торове, фуражи). Осигурена е съгласуваност и с икономическите сметки за селското стопанство при разработването на тегловата схема за изчисляване на индексите на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство.

Вътрешна съгласуваност

Вътрешната съгласуваност на данните се осигурява чрез проследяване на отклоненията в средните цени спрямо предходния период. За тази цел се използва специално разработен софтуер. При значителни отклонения (+;-25% спрямо предходния период) се правят допълнителни проверки, а понякога екстремните стойности се елиминират.

Разходи и натовареност

Разходите (бюджетът) за изследванията са публикувани в Националната статистическа програма на интернет сайта на НСИ.

Като основен измерител за натовареността на респондентите на този етап се използва времето, необходимо за попълването на статистическите формуляри. Във всеки формуляр е включена секция, която респондентите трябва да попълнят. Във времето, необходимо за попълване на формуляра се включва и времето за подготовката на данните. На базата на тази информация натовареността на респондентите може да се определи като относително висока.

През 2011 г. със заповед на председателя на НСИ е създадена специална Тематична работна група (ТРГ) от представители на няколко ТСБ, която да направи преглед и да предложи мерки за усъвършенстване на статистическия инструментариум в областта на статистиката на селското и горското стопанство.

Една от основните цели на този преглед е намаляване натовареността на респондентите. В резултат на направените предложения от ТРГ са предприети следните действия:

· преминаване към съвременни средства за събиране на статистическата информация (въвеждане на онлайн и off-line въпросници);

· съкращаване броя на показателите в статистическите въпросници;

· използване на информация от други източници.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В съответствие с прилаганата политика, ревизия на данните се прави когато са настъпили промени в методологията, класификациите и използваните дефиниции.

 

Ревизия на данните - практика

След получаване на данните за последното тримесечие на календарната година се прави ревизия на предварителните данни за годината.

Статистическа обработка
Източници на данни

Въпросници за характеристиките и цените на:

· минералните торове;

· фуражите;

· препаратите за растителна защита;

· ветеринарномедицинските продукти;

· посевния и посадъчен материал.

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Събирането на данните е в съответствие с Календара за събиране, обработка и разпространение на статистическата информация на НСИ. Данните се събират със статистически формуляр и онлайн.

 

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва с помощта на специално разработен за това софтуер. Разработването на софтуера е в съответствие с техническо задание, разписано от отговорните експерти за провеждането на статистическите изследвания. Валидирането на данните се извършва на две нива – на регионално ниво – от експертите в ТСБ и национално – от експертите в НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в съответствие с Календара за събиране, обработка и разпространение на статистическата информация на НСИ с помощта на специално разработен за това софтуер. Разработването на софтуера е в съответствие с техническо задание, разписано от отговорните експерти за провеждането на статистическите изследвания. Обработката на данните се извършва на две нива – регионално – в ТСБ и национално – в НСИ.

На регионално ниво процесът включва проверка на данните и редактиране на данните.

На национално ниво процесът включва проверка на регионалните данни, редактиране на данните, валидиране на данните, формиране на национален масив, табулация, импутиране и изчисляване на индекси при бази: 2015=100, съответно тримесечие на предходна година и предходна година.

 

Изглаждане

Не се прилага сезонно изглаждане. Теглата са равни за четирите тримесечия съгласно Наръчника за статистика на цените в селското стопанство в ЕС.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Тримесечни данни
 • Годишни данни (2015=100)
 • Годишни данни (предходна година=100)
 • сряда, 19 декември 2018 - 11:00

  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2018 г. възлиза на 8 077.2 млн. лв., което е с 2% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в обемите - с 3.1%.

  Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2018 г., достига 3 404.7 млн. лв. и е с 9.5% по-ниска от 2017 г., което е в резултат на понижение в цените - с 1.2%, и намаление на обемите - с 8.4%.

 • вторник, 27 ноември 2018 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 6.6% спрямо същото тримесечие на 2017 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.7%, а на продукцията от животновъдството - с 0.1%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1.7%, като в растениевъдството е отчетено увеличение с 2.7%, а в животновъдството - намаление с 3.7%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 г. е по-висок с 4.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.7% спрямо 2017 година.

 • петък, 24 август 2018 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 г. намалява с 5.8% спрямо същото тримесечие на 2017 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 8.5%, а на продукцията от животновъдството - с 2.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 2.9%, като в растениевъдството то е с 1.9%, а в животновъдството - с 4.2%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 г. е по-висок с 1.9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.3% спрямо 2017 година.

 • вторник, 29 май 2018 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2018 г. намалява със 7.4% спрямо същото тримесечие на 2017 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството намалява с 11.2%, а на продукцията от животновъдството - с 1.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 1.5%, като намалението в растениевъдството е с 3.1%, а в животновъдството е отчетено увеличение с 1.2%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2018 г. е по-висок с 0.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо 2017 година.

 • вторник, 24 април 2018 - 11:00

  През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 872 лв., което е с 14.6% повече в сравнение с 2016 година. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 46 лв., или с 4.5% повече спрямо 2016 година.

 • вторник, 27 февруари 2018 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2017 г. намалява с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2016 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава със 7.5%, а цените на продукцията от животновъдството се увеличават с 8.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 5.1%, като спадът в растениевъдството е с 8.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение със 7.5%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2017 г. се повишава с 2.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 1.7% спрямо 2016 година.

 • вторник, 19 декември 2017 - 11:00

  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2017 г. възлиза на 7 700.1 млн. лв., което е с 1.7% по-малко в сравнение с предходната година. Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2017 г., достига 3 371.3 млн. лв. и е с 3% по-ниска от 2016 г., а стойността на предприемаческия доход е 2 270.3 млн. лв., и намалява с 0.9% спрямо миналата година.

 • понеделник, 27 ноември 2017 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.6% спрямо същото тримесечие на 2016 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 2.3%, а на продукцията от животновъдството - с 10.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 1.9%, като намалението в растениевъдството е с 3.4%, а в животновъдството е отчетено увеличение с 6.8%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2017 г. се запазва почти без изменение - с 0.1% над равнището на същото тримесечие на предходната година и с 0.1% по-нисък спрямо 2016 година.

 • петък, 25 август 2017 - 15:30

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2017 г. се увеличава с 2.0% спрямо същото тримесечие на 2016 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството намалява с 0.8%, а на продукцията от животновъдството се увеличава с 6.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 4.5%, като увеличението в растениевъдството е с 3.9%, а в животновъдството - с 5.3%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2017 г. е с 2.0% над равнището на същото тримесечие на предходната година и с 1.6% спрямо 2016 година.

 • понеделник, 29 май 2017 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2016 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 6.7%, а на продукцията от животновъдството - с 1.8%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 6.8%, като увеличението в растениевъдството е със 7.8%, а в животновъдството - с 5.2%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2017 г. е с 1.4% над равнището на същото тримесечие на предходната година и с 1.7% спрямо 2016 година.

Страници

 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2011
  Статистически годишник 2011
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 79-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2005 - 2010 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистическа панорама - България 2007
  Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници