Индикатори за бедност и социално включване
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ (SILC) - Индикатори за бедност и социално включване
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на условията на живот“

Лице за контакт

Д-р Десислава Димитрова

Длъжност

началник отдел

Адрес

ул.“П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 183

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване21 април 2021 г.
Дата на публикуване28 април 2021 г.
Дата на последно актуализиране28 април 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) е инструмент за осигуряване на своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация. Наблюдението се осъществява по единна европейска методология и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.

Изследването за доходите и условията на живот осигурява четири основни файла с целеви променливи основани на общи концепции и дефиниции.

Данните за страните всяка година съдържат следните компоненти:

 • Регистър на домакинствата (D-файл);
 • Регистър на лицата (R-файл)
  •            Основни данни;
  •            Грижа за децата;
 • Данни за домакинството (Н-файл)
  •             Основни данни;
  •             Жилище и жилищни условия;
  •             Материални лишения;
  •             Доходи на ниво домакинство;
 • Индивидуални данни за лицата на 16 и повече години (Р-файл)
  •             Основни данни;
  •              Образование;
  •              Здравно състояние;
  •              Икономическа активност;
  •              Индивидуални доходи.

Индикаторите за бедност и социално включване се изчисляват въз основа на данни от Изследване на доходите и условията на живот по утвърдена от Евростат единна методология за събиране на данни, получаване на целеви променливи за дохода и изчисляване на общи индикатори. Равнището на бедност е относителният дял на домакинствата под линията на бедност, определена като 60% от медианния общ разполагаем еквивалентен доход.

Използвани класификации
 • Международна стандартна класификация на образованието, 2011 (ISCED 2011);
 • Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011);
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008).
Обхват

В методологията на изследването са включени следните социални области:

 • Основни демографски и др. характеристики на домакинството и неговите членове: брой членове, данни за всеки член на домакинството  (възраст, пол, образование,  семейно положение, икономически статус, източници на средства за съществуване др.).
 • Монетарни показатели за жизненото равнище и социалното разслоение на населението: данни за  доходите от различни източници (от труд, от социални трансфери и т.н.)
 • Немонетарни показатели за жизненото равнище: основни данни за жилищните условия (тип и обзаведеност на жилището и т.н.); проблеми свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване;
 • Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в заетостта, сигурност на работното място, продължително безработни и т.н.)
 • Социалните услуги и програми и участието на домакинството или негови членове в тях.
Понятия и дефиниции

Общ доход на домакинството:

Прилагат се две основни концепции за общия доход:

 • Общ брутен доход на домакинството (НY010)
 • Общ разполагаем доход на домакинството (НY020)

Общият брутен доход на домакинството (НY010) представлява сумарна величина на всички индивидуални доходи на лицата членове на домакинството от следните източници:

 • Брутен паричен компонент на възнаграждението (РY010G);
 • Непаричен компонент на възнаграждението (РY021G);
 • Доход на самонаетите лица (РY050G);
 • Доход от пенсия от доброволно пенсионно осигуряване (РY080G);
 • Социалните плащания, които включват обезщетение при безработица (РY090G), обезщетения при навършена възраст (РY100G), обезщетения на наследници (РY110G), обезщетения при заболяване (РY120G), обезщетения при инвалидност (РY130G) и стипендии (РY140G) плюс доходите получени от домакинството като цяло:
 • Доход от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество (НY040G);
 • Социални плащания, включващи семейни помощи (HY050G), целева помощ за жилище (HY070G), целеви социални помощи (HY060G);
 • Регулярни трансферите получени от домакинството (HY080G);
 • Доход от акции, лихви, бизнес инвестиции и продажба на имущество (НY090);
 • Доходите, получени от деца под 16 години (HY110G).

Общият разполагаем доход на домакинството (НY020) се пресмята като Общия брутен доход на домакинството (НY010) се намали с:

 • Регулярни данъци за собственост (HY120G);
 • Регулярни трансфери давани от домакинството (HY130G);
 • Данък върху доходите и социално осигурителни вноски (HY140G).

 

Домакинство

Домакинство са две или повече лица, които живеят на един адрес (в жилище или част от жилище), имат общ бюджет и се хранят заедно.

Домакинство е и едно лице което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.

 

Еквивалентни скали

За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече години получава тегло 1-ца, вторият възрастен на 14 и повече години получава тегло 0.5 и всяко дете под 14 години получава тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

 

Статистическа единица

Единици на наблюдение са домакинствата и техните членове.

Статистическа съвкупност

Целевата съвкупност в изследването (SILC) са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата живеещи в колективни домакинства и в институции са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2006 - 2020 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Лева, евро, процент (%), брой лица

Отчетен период

Изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) използва следните периоди за отделните променливи, включени в наблюдението:

 • Постоянен;
 • Текущ;
 • Отчетен период на дохода

      Отчетният период на дохода е предходната календарна година;

 • Трудов живот: период от време между времето, когато лицето е започнало неговата/ нейната трудова дейност  до момента на провеждане на интервюто;
 • Наблюдаваният период за въпросите, свързани с „грижа за дете до 12 години” е типична (обикновена) седмица между януари и юни през годината на изследването. „Типичната седмица” трябва да бъде разбирана като една, която е представителен период като цяло;
 • Други периоди, свързани с данните за текущата икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години:
 • последната седмица - отнася се за период „от понеделник до неделя” на седмицата преди датата на интервюто.
 • последните 4 седмици - отнася се за 4 предходни седмици, завършващи със последната седмица.
 • последните 12 месеца.
Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящ се до статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC).

· Регламент № 1553/2005 на Европейския парламент и на Съвета за изменение и допълнение на Регламент № 1177/2003;

· Регламент (ЕО) № 1980/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г., за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с дефинициите и актуализираните дефиниции;

· Регламент (ЕО) № 1981/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г., за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) по отношение на правилата за работа на терен и процедурите за допълване на данните;

· Регламент (ЕО) № 1982/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г., за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с изготвянето на извадките и правилата за проследяване;

· Регламент (ЕО) № 1983/2003 на Комисията от 7 ноември 2003 г., за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка със списъка на целевите променливи;

- Регламент (ЕО) № 2256/2015 на Комисията от 4 декември 2015 за изменение на Регламент (ЕО) № 1983/2003 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка със списъка на целевите главни променливи, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L321/12

· Регламент (ЕО) № 28/2004 от 5 януари 2004 г., за прилагане на Регламент (ЕО) №1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с подробното съдържание на междинния и финалния доклади за качеството.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интeрнeт сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика "Социално включване и условия на живот" в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Индикатори за бедност и социално включване.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Социално включване и условия на живот - Индикатори за бедност и социално включване: http://www.nsi.bg/bg/node/8256 и информационна система "Инфостат".

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи
 • Регламенти на Европейския парламент и на Съвета - виж т. 6.1;
 • Документ LC-ILC/39/09 на Евростат относно алгоритми за изчисляване на индикатори за социално включване, основани на Изследването на доходите и условията на живот и адаптирани към Отворения метод за координация;
 • Методологическо ръководство и описание на целевите променливи от изследването SILC - документ 065 на Евростат
 • Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/SILC_Metodology.pdf
 • Описание на индикаторите за бедност: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/SILC_description_indicators_BG_2020.pdf;
Подробна информация за списъка с индикаторите за социално включване, използваните дефиниции и алгоритъм за тяхното изчисление на европейско ниво може да бъде намерена на следния сайт:  
 
 
 
Документация за качеството

Национални доклади за качество съгласно Регламент № 28/2004.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) се провежда съгласно Регламент № 1177/2003 и съпътстващите го регламенти, в които са дефинирани обхвата, понятията, времевия период, характеристиките на данните, размера на извадката, публикуването и достъпа до данните.

Оценка на качеството

Изготвят се доклади за качеството, чрез които се анализира точността, сравнимостта и съгласуваността на данните.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението Статистика на доходите и условията на живот (SILC) са:

 • Европейска комисия, Евростат и други европейски и международни институции, които са отговорни за мониторинга на социалната защита и социалното включване;
 • Министерства и държавни агенции;
 • Научни организации и институти;
 • Потребители (вкл. медиите), които проявяват интерес към условията на живот и социалната кохезия в ЕС.
Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) обхваща само обикновени домакинства и техните членове (всички лица на 16 и повече години) т.е. лицата живеещи в колективни домакинства и в институции са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Точност и надеждност
Обща точност

Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Регламент № 1177/2003 определя минималните ефективни размери на извадката, така че да компенсира броя на неотговорилите. Определянето на ефективния размер на извадката се извършва в съответствие с големината на страната и гарантиране на минимални критерии за точност на ключовия индикатор на национално ниво (грешката на индикатора "риск от бедност" да е <=1%).

Извадкови грешки

Изчисляването на стандартните грешки се извършва с използване на Complex Sample analysis - SPSS ver.20 и SAS програмата за пресмятане на грешки от индикаторите, разработена от Евростат. 

 

Неизвадкови грешки

Неизвадковите грешки са основно 4 типа:

 • Грешки на обема и обхвата на извадката
 • Грешки на измерване - Това са грешките при провеждане на анкетите на етапа на събиране на информацията, дължащи се на неразбиране на въпросите от респондентите, неточни или понякога дори грешни отговори, както и грешки при кодиране на данни.
 • Грешки при обработката: грешки в процеса на събиране на данни, като въвеждане на данни, обработка, редактиране и претегляне
 • Грешки поради липса на отговор

Изчислява се процента на неотговорилите за всяка ротационна група, която е включена в изследването през година n:

 • процент неотговорили за домакинствата;
 • процент неотговорили за лицата;
 • процент за общо неотговорили лица;
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за моментното състояние (cross-sectional data) и повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация са налични 12 месеца след края на процеса по събиране на данни.

Точност на представяне

Не се прилага.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Поради единството на използваните принципи, променливи, дефиниции и класификации е налице висока степен на сравнимост на резултатите от изследването на доходите и условията на живот между страните-членки на ЕС.

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Изследването на доходите и условията на живот (SILC) следва международни и национални стандарти: ISCO, NACE, ISCED, степента на урбанизация, препоръките на групата Canberra.

Наличните теглата в масивите от данни за SILC са получени чрез използване на техники за калибриране, които осигуряват основна съгласуваност между оценките получени от масивите от микроданни и демографски преброявания.

Няма надеждни данни от външни източници за четири- и шестгодишни лонгитудинални извадки.

Провеждат се допълнителни анализи за съгласуваност с други изследвания като Наблюдение на работната сила, Наблюдение на домакинските бюджети и други статистически области. 

Вътрешна съгласуваност
Съгласуваност на броя на лицата с външни източници SILC 2020Друг източникИзточник
Население6 951 4826 951 482Население към 31.12.2019 г.
·         мъже3 369 6463 369 646Население към 31.12.2019 г.
·         жени3 581 8363 581 836Население към 31.12.2019 г.
Брой лица самоопределили се като пенсионери  (PL31=7)1 594 1212 135 836НОИ, Брой пенсионери към 31.12.2019 г.
Брой лица, получаващи доход от пенсия2 142 1492 145 271НОИ, средногодишен брой пенсионери за 2019 г.
Брой домакинства2 931 3272 912 736Наблюдение на работната сила 2020
Заети лица3 129 1583 121 717Наблюдение на работната сила 2020
Работещи на пълно работно време 2 969 2463 057 269Наблюдение на работната сила 2020
Работещи на непълно работно време159 91264 448Наблюдение на работната сила 2020
Безработни, по дефиниция на работната сила235 048168 494Наблюдение на работната сила 2020
Икономически неактивни лица2 291 9812 570 879Наблюдение на работната сила 2020

 

Разходи и натовареност

Средната продължителност на интервюто за едно домакинство е 65 минути, а за едно лице на 16 и повече години - 32 минути.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни
Извадката за EU-SILC 2020 се избира от база данни Преброяване на населението през 2011 г. Базата данни включва всички обикновени домакинства и техните настоящи членове, на територията на страната. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, са изключени от целевото население. Студентските и работническите общежития са изключени на първия етап от подбора, тъй като тези домакинства рядко остават на едни и същи адреси и трудно могат да бъдат проследени.
 
Рамката се актуализира редовно в съответствие с направените административни промени - починали и новородени.
 
Данните за домакинствата в избраните гнезда се актуализират в съответствие с информационна система "Демография" (ISD).
 
Лонгитудиналният компонент се състои от подизвадки R1, R2, R3, R5 и R6.
 
Всички променливи за доходите на лицата / домакинството са събрани чрез интервю.
 
В някои случаи, когато не е получена информация за дохода, се използват регистри за получаване на липсващите стойности. Националният осигурителен институт поддържа регистър на всички лица, за които работодателите плащат осигурителни вноски и на всички самоосигуряващи се лица. Този регистър съдържа някои данни за доходите от трудова дейност на лицата, но само за осигурените лица. От регистрите на НОИ се получава и информация за доходите от пенсии, обезщетения и помощи. От регистъра на Агенцията за социална подпомагане се получават данни за доходите от социални помощи и обезщетения.
 
Дизайн на извадката
 
Шестгодишен ротационен панел се използва за SILC2020 в България. Той съдържа 6 независими подизвадки чрез прилагане на двустепенна, гнездова извадка. Извадката е стратифицирана според административно-териториални области в страната (NUTS3) и по местоположението на домакинството. 
 
Размерът на новата ротационна група за 2020 г. е 2680 домакинства.

Критерии за стратификация и под-стратификация

Извадката се основава на административно-териториалното деление на страната и включва всички домакинства в страната. Като основа за извадката на последната ротационна група (R4) е използвана базата данни от Преброяване 2011. Базата данни Преброяване 2011 всяка година се актуализира с Информационна система „Демография”.

Извадката е стратифицирана според административно-териториални области в страната (NUTS3) и по местоположението на домакинството. Като резултат са формирани 56 гнезда (28 от градски и 28 от селски тип). Общините и населените места са подредени според броя на населението им във всяко гнездо.

Схеми за подбор на извадката 

Броят на основните извадкови единици се изчислява поотделно за всяко гнездо, включено в извадката.

Гнездата от първия етап се избират с вероятност пропорционална на броя на населението (брой домакинства) в основните извадкови единици. Прилага се системно изготвяне на извадка от вторични единици (домакинства) за всяка основна единица. Всяка основна извадкова единица съдържа 5 домакинства.

Разпределение на домакинства по време на посещение

Изследването се провежда през периода април - юни 2020 г. с референтна година за дохода 2019.

Разпределение на домакинствата по време на посещение

МесецДатаБрой домакинстваПроцент от общия брой
Март 1 – 1060.1
 11 – 20140.2
 21 – 313064.2
Април1 – 103214.4
 11 – 20104014.2
 21 – 30137118.7
Май1 – 10212829.1
 11 – 20144519.8
 21 – 316829.3
 Tota7313100.0

 

Извадкови единици

Двустепенната извадка на териториален принцип е приложена както следва:

 • на първи етап – избират се основните извадкови единици - гнезда;
 • на втори етап – определят се домакинствата

Размер на извадката и критерии на разпределяне

Необходимият размер на извадката за България е определен в Приложение II от Рамковия Регламент (1177/2003), което определя ефективния размер на извадката по отношение на показателя „равнище на риска от бедност”, който трябва да бъде 4500 анкетирани домакинства. Извадката за лонгитудиналния компонент за две последователни вълни трябва да включва поне 3500 домакинства.

Общият брутен размер на извадката (брой домакинства) е определен чрез анализ на нивата на липса на отговор и на отраженията на модела (дизайн ефектите) от предишните изследвания за доходите и условията на живот.

Общият размер на извадката за 2020 г. е 9052 домакинства, от които:

 • 6372 “стари” (от 2015 до 2019 г.),
 • 2680 “нови” домакинства (избрани през 2020 г.).

Брой домакинства, които са успешно анкетирани и са включени в базата данни за 2020 година:

DB135=1  Разпределение по ротационни групи и общо
Успешно анкетирани
Ротационни групиПърва вълна на участиеБрой домакинстваОтносителен дял
1201595213.0
22018114915.7
32019131518.0
42020150720.6
52017123116.8
62016115915.8
Общо 7313100.0

Брой лица на 16 и повече години, които са членове на домакинството и за които успешно е събрана информация и са включени в базата данни за 2020 година:

Ротационна групаПърва вълна на участиеБрой членове на домакинствата на 16 и повече годиниОтносителен дял
12015193113.2
22018232715.9
32019258517.6
42020294020.1
52017251717.2
62016236116.1
Общо 14661100

Размерът на извадката за лонгитудиналния компонент включва 32374 домакинства и 53938 лица на 16 и повече години. 

Брой домакинства, успешно анкетирани и включени в лонгитудиналния компонент

Успешно анкетираниРотационни групиОбщо
12356
Година на провеждане на изследването2015145100001451
2016133500015982933
2017123600159014624288
2018113213590146413455300
2019103412601461135312626370
202095211491315123111595806
Общо7140376827765638682626148

Брой лица на 16 и повече години включени в лонгитудиналния компонент 

RB250 = 11,14Ротационни групиОбщо
Успешно анкетирани12356
Година на провеждане на изследването2015254500002545
2016244500029505395
2017237600300628158197
20182252260902925270310489
20192139254828792814261812998
20201931232725852517236111721
Общо 1368874845464112621344751345

 

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Данните се събират с помощта на въпросници чрез провеждането на персонално интервю с домакинствата, включени в извадката, и с всички лица на възраст 16 и повече навършени години - членове на домакинството.

Лицата и домакинствата от предходните вълни на наблюдение се анкетират с електронни въпросници (CAPI), а лицата и домакинствата от новата ротационна група се анкетират с хартиени въпросници.

С електронен въпросник (CAPI)    

(% oт всички анкетирани) 

Чрез косвено интервю с електронен въпросник

(% oт всички анкетирани)

76.4%

23.6%

Средната продължителност на интервю с домакинство е около 23 минути, а на индивидуално интервю е около 21 минути.

Средното времетраене на интервюто с цялото домакинство е 66 минути.

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол за допустими стойности, попълнена информация по всички въпроси, проверки за съпоставимост на данните, връзки между отделните въпросници и регистрите. След обработка на първичните данни и получаване на целевите променливи се извършва проверка с предоставената от Евростат SAS програма за проверка и валидиране на данните. Преди публикуване на информацията се извършват допълнителни проверки за съвместимост.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със статистически софтуер SPSS.

Променливи за доходите

Общия брутен и разполагаем доход на домакинството са изчислени според документ Doc065 за 2020 г. Всички лични и домакински доходи се събират чрез интервю. За лицата, които се анкетират с електронни устройства и където информацията е налична се ползват директно данните от административния източник. Националната агенция по приходите предоставя данни от данъчната декларация. Националният осигурителен институт предоставя данни за доходите от пенсии и други социално осигурителни плащания и от регистъра на осигурените лица. Агенцията за социално подпомагане предоставя данни за получените социални помощи и обезщетения.

Интервюиращите и респондентите имат възможност за посочване на брутни или нетни компоненти на дохода. От 2012 г., доходите от работна заплата се събират само като нетни доходи. Формата, в която нетните суми се записват в базата данни са брутни доходи намалени с данък върху дохода при източника и социално-осигурителни вноски.

Брутните доходи се получават чрез сумиране на нетните стойности, изчислените/посочени данъчни и осигурителни плащания. Ако липсва информация за платените данъци или осигуровки се прилагат разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство. Ако някои елементи на доходите са получени само брутни или само нетни се прилагат съоветните преизчисления за получаване на брутни от нетни доходи и обратно.

 

Процедура по претегляне 

Базата данни за всяка страна съдържа следните тегла:

 • Домакинско тегло (целева променлива DB090) за получаване на действителния брой обикновени домакинства в страната;
 • Персонално тегло (целева променлива RB050) за получаване на действителния брой лица на територията на страната;
 • Персонално тегло за всеки член на домакинството на 16 и повече години (целева променлива PB040) за получаване на броя на лицата на 16 и повече години на територията на страната

Теглата са изчислени така че да се вземат предвид вероятността на единицата за попадане в извадката, липсата на отговор и адаптирането на извадката към външни данни, свързани с разпределението на домакинствата и лицата в целевата популация, местоживеене или административно-териториални области (NUTS 3).

Претегляне на новата ротационна група 

Дизайн тегла

За първата година от панела, всяко домакинство от новата ротационна група получава извадково тегло, обратно пропорционално на съответната вероятност за включване на домакинството в извадката. Тези тегла са дизайн теглата на домакинството DB080.

 • Корекция при липса на отговор

За коригиране на неотговорилите домакинства се използва процедурата “weigthing classes” - класове за претегляне. Домакинствата се разделят на класове, където се предполага, че вероятността за отговор е хомогенна в рамките на класовете. Поради липса на информация (демографски характеристики) за неотговорилите домакинства тези класове са извадковите страти. Изчислява се частното на теглата на отговорилите домакинства към теглата на всички домакинства в даденият клас. 

 • Корекция спрямо външни данни (калибриране)

След отразяване на неотговорилите домакинства, базовите тегла за новата ротационна група се калибрират спрямо населението към 31.12.2019 година. За калибриране се използват следните променливи на индивидуално ниво и променливи на домакинско ниво:

Индивидуално ниво

Домакинско ниво

Възраст*Пол: 6 групи (0-17, 18-64, 65+)*(мъже, жени)

Брой на домакинствата: 2 групи (градове, села)

Брой на лицата по области : 28 групи

 

Информацията за лицата към 31.12.2019 е налична от Информационна система Демография. Информацията за домакинствата е оценка от актуализираният файл на Преброяване 2011 и данни от изследването SILC за производните домакинства. Лицата родени през 2020 година не се включват в калибрирането, защото не са част от населението към края на 2019 година. За калибриране на теглата се използва SAS Macro Calmar 2.

За калибриране се използва логистичният метод (М=3 в Calmar), като се задават горна и долна граница на g-теглата. G-теглата са частното на зададените тегла и крайните калибрирани тегла. Горната граница за 2020 година е 2.5, а долната е 0.25.

Калибрираните тегла с отразени неотговорилите домакинства са базовите тегла (RB060) за новата ротационна група и ще бъдат използвани в следващите години в процедурата за претегляне. Тези тегла са и лонгитудиналните тегла (DB095) на домакинствата от новата ротационна група.

 

Процедура за претегляне на ротационните групи (13, 14, 15, 16 и 17) от предишни вълни на наблюдение. 

Базовите тегла (RB060) за всяка ротационна група от предходната година се коригират с неотговорилите, за да се получат базовите тегла за настоящата година. Процедурата за корекция се прави на индивидуално ниво, а не на ниво домакинство.

 • Корекция при липса на отговор

За коригиране на неотговорилите първо се маркират всички лица от регистъра (DB135 = 1 & RB110 in (1,2,3,4)) за 2019 и проследени през 2020 г., като отговорили (настоящи членове на домакинството). Лицата, които са напуснали домакинството между двете вълни на наблюдение (2019 и 2020 г.) се маркират като неотговорили. За изчисляване вероятността всяко лице да бъде проследено между двете вълни се използва логистична регресия. Теглата на проследените лица се поправят с вероятността за проследяване (резултат от логистичната регресия) и се получават базовите тегла (RB060) за 2020 година.

Моделът се прилага за всяка ротационна група по отделно. Независимите променливи, които се прилагат в модела са: индикатори за бедност, образование, икономическа активност, възраст, пол, размер на домакинството, тип на домакинството, доход, тип на жилището. Зависимата променлива е дали лицето е проследено или не.

Новодошлите лица след първата година, които не са част от извадката, получават базови тегла за настоящата година като следва:

 • Деца родени от извадкова майка, получават теглото на майката
 • Лица дошли в извадково домакинство извън наблюдаваната съвкупност, получават базово тегло равно на средното базово тегло в това домакинство
 • Лица дошли в извадково домакинство от друго не извадково домакинство от наблюдаваната съвкупност, получава базово тегло 0.

Споделяне на тегло.

Според методологията на изследването, всички лица в дадено домакинство трябва да получат едно и също тегло (cross sectional weight). За целта всички лица в домакинството, включително и тези с нулеви тегла, получават средно тегло от базовите тегла на индивидите в рамките на съответното домакинство.

 • Корекция спрямо външни данни (калибриране)

След процедурите по отразяване на неотговорилите, всяка една от 5-те ротационни групи по отделно се калибрира по описания по-горе метод спрямо населението към 31.12.2019 година.

Обединяване на 6-те под-извадки в една

След приключване на описаните по-горе процедури по отразяване на неотговорилите и калибриране, отделните под-извадки (ротационни групи) трябва да бъдат обединени в една, тъй като всяка под-извадка по отделно възпроизвежда цялото население на страната към 31.12.2019 г. За обединяване на подизвадките всички тегла се умножават с подходящ „коригиращ“ фактор. Поради наличието на 6 ротационни групи за 2020 г., коригиращият фактор е 1/6.

Крайни моментни (cross-sectional) тегла

Калибриране на всички ротационни групи към текущото население 

След приключването на всички процедури теглата трябва да се калибрират спрямо населението към 31.12.2019 година. За калибриране се използват следните променливи на индивидуално ниво и променливи на домакинско ниво.

Индивидуално ниво

Домакинско ниво

Възраст*Пол*Локация: 56 групи (14 възрастови групи)*
(мъже жени)*(градове, села)

Брой на домакинствата: 2 групи (градове, села)

Области*Пол*Локация : 112 групи

 

Брой пенсионери:  3 групи

 

Възрастовите групи са следните:

(0-15) (16-19) (20-24) (25-29) (30-34) (35-39) (40-44) (45-49) (50-54) (55-59) (60-64) (65-69) (70-74) (75+)

Използването на тези възрастови групи е препоръчано от ЕВРОСТАТ.

През 2016 година за пръв път е използван брой пенсионери, като калибрационна променлива. Променливата има 3 нива:

 1. пенсионери получаващи пенсия за осигурителен стаж;
 2. пенсионери получаващи социални пенсии;
 3. всички останали.

За разпределяне на лицата към дадената съвкупност са използвани данни от НОИ - броят на личните пенсии към 31.12. С добавянето на тази променлива се целят две неща. Първо да се подобрят оценките за пенсионерите и второ да се намали стохастичната грешка на индикатора AROPE.

След калибрирането се получава крайното моментно (cross-sectional) тегло на домакинството DB090. Индивидуалното моментно (cross-sectional) тегло на едно лице (RB050) е равно на моментното тегло DB090 на неговото домакинство. (RB050=DB090).

Родените през 2020 лица не участват в калибрирането. Те получават теглото на домакинството след калибрирането.

Изчисляването на индивидуалните тегла на всички членове на домакинството на възраст 16 години и повече (PB040), се получават като се премахне възрастовата група (0-15) и се вземат предвид само отговорилите (или допълнените) на персоналния въпросник лица (RB250 in (11,14)). След това теглата се калибрират по описаните процедури и се получават персоналните тегла за лицата на 16 и повече години.

 

Изглаждане

Не се прилага

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ (SILC) - Индикатори за бедност и социално включване
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на условията на живот“

Лице за контакт

Д-р Десислава Димитрова

Длъжност

началник отдел

Адрес

ул.“П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 183

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) е инструмент за осигуряване на своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация. Наблюдението се осъществява по единна европейска методология и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.

Изследването за доходите и условията на живот осигурява четири основни файла с целеви променливи основани на общи концепции и дефиниции.

Данните за страните всяка година съдържат следните компоненти:

 • Регистър на домакинствата (D-файл);
 • Регистър на лицата (R-файл)
  •            Основни данни;
  •            Грижа за децата;
 • Данни за домакинството (Н-файл)
  •             Основни данни;
  •             Жилище и жилищни условия;
  •             Материални лишения;
  •             Доходи на ниво домакинство;
 • Индивидуални данни за лицата на 16 и повече години (Р-файл)
  •             Основни данни;
  •              Образование;
  •              Здравно състояние;
  •              Икономическа активност;
  •              Индивидуални доходи.

Индикаторите за бедност и социално включване се изчисляват въз основа на данни от Изследване на доходите и условията на живот по утвърдена от Евростат единна методология за събиране на данни, получаване на целеви променливи за дохода и изчисляване на общи индикатори. Равнището на бедност е относителният дял на домакинствата под линията на бедност, определена като 60% от медианния общ разполагаем еквивалентен доход.

Използвани класификации
 • Международна стандартна класификация на образованието, 2011 (ISCED 2011);
 • Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011);
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008).
Обхват

В методологията на изследването са включени следните социални области:

 • Основни демографски и др. характеристики на домакинството и неговите членове: брой членове, данни за всеки член на домакинството  (възраст, пол, образование,  семейно положение, икономически статус, източници на средства за съществуване др.).
 • Монетарни показатели за жизненото равнище и социалното разслоение на населението: данни за  доходите от различни източници (от труд, от социални трансфери и т.н.)
 • Немонетарни показатели за жизненото равнище: основни данни за жилищните условия (тип и обзаведеност на жилището и т.н.); проблеми свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване;
 • Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в заетостта, сигурност на работното място, продължително безработни и т.н.)
 • Социалните услуги и програми и участието на домакинството или негови членове в тях.
Понятия и дефиниции

Общ доход на домакинството:

Прилагат се две основни концепции за общия доход:

 • Общ брутен доход на домакинството (НY010)
 • Общ разполагаем доход на домакинството (НY020)

Общият брутен доход на домакинството (НY010) представлява сумарна величина на всички индивидуални доходи на лицата членове на домакинството от следните източници:

 • Брутен паричен компонент на възнаграждението (РY010G);
 • Непаричен компонент на възнаграждението (РY021G);
 • Доход на самонаетите лица (РY050G);
 • Доход от пенсия от доброволно пенсионно осигуряване (РY080G);
 • Социалните плащания, които включват обезщетение при безработица (РY090G), обезщетения при навършена възраст (РY100G), обезщетения на наследници (РY110G), обезщетения при заболяване (РY120G), обезщетения при инвалидност (РY130G) и стипендии (РY140G) плюс доходите получени от домакинството като цяло:
 • Доход от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество (НY040G);
 • Социални плащания, включващи семейни помощи (HY050G), целева помощ за жилище (HY070G), целеви социални помощи (HY060G);
 • Регулярни трансферите получени от домакинството (HY080G);
 • Доход от акции, лихви, бизнес инвестиции и продажба на имущество (НY090);
 • Доходите, получени от деца под 16 години (HY110G).

Общият разполагаем доход на домакинството (НY020) се пресмята като Общия брутен доход на домакинството (НY010) се намали с:

 • Регулярни данъци за собственост (HY120G);
 • Регулярни трансфери давани от домакинството (HY130G);
 • Данък върху доходите и социално осигурителни вноски (HY140G).

 

Домакинство

Домакинство са две или повече лица, които живеят на един адрес (в жилище или част от жилище), имат общ бюджет и се хранят заедно.

Домакинство е и едно лице което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.

 

Еквивалентни скали

За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече години получава тегло 1-ца, вторият възрастен на 14 и повече години получава тегло 0.5 и всяко дете под 14 години получава тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

 

Статистическа единица

Единици на наблюдение са домакинствата и техните членове.

Статистическа съвкупност

Целевата съвкупност в изследването (SILC) са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата живеещи в колективни домакинства и в институции са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2006 - 2020 година

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни
Извадката за EU-SILC 2020 се избира от база данни Преброяване на населението през 2011 г. Базата данни включва всички обикновени домакинства и техните настоящи членове, на територията на страната. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, са изключени от целевото население. Студентските и работническите общежития са изключени на първия етап от подбора, тъй като тези домакинства рядко остават на едни и същи адреси и трудно могат да бъдат проследени.
 
Рамката се актуализира редовно в съответствие с направените административни промени - починали и новородени.
 
Данните за домакинствата в избраните гнезда се актуализират в съответствие с информационна система "Демография" (ISD).
 
Лонгитудиналният компонент се състои от подизвадки R1, R2, R3, R5 и R6.
 
Всички променливи за доходите на лицата / домакинството са събрани чрез интервю.
 
В някои случаи, когато не е получена информация за дохода, се използват регистри за получаване на липсващите стойности. Националният осигурителен институт поддържа регистър на всички лица, за които работодателите плащат осигурителни вноски и на всички самоосигуряващи се лица. Този регистър съдържа някои данни за доходите от трудова дейност на лицата, но само за осигурените лица. От регистрите на НОИ се получава и информация за доходите от пенсии, обезщетения и помощи. От регистъра на Агенцията за социална подпомагане се получават данни за доходите от социални помощи и обезщетения.
 
Дизайн на извадката
 
Шестгодишен ротационен панел се използва за SILC2020 в България. Той съдържа 6 независими подизвадки чрез прилагане на двустепенна, гнездова извадка. Извадката е стратифицирана според административно-териториални области в страната (NUTS3) и по местоположението на домакинството. 
 
Размерът на новата ротационна група за 2020 г. е 2680 домакинства.

Критерии за стратификация и под-стратификация

Извадката се основава на административно-териториалното деление на страната и включва всички домакинства в страната. Като основа за извадката на последната ротационна група (R4) е използвана базата данни от Преброяване 2011. Базата данни Преброяване 2011 всяка година се актуализира с Информационна система „Демография”.

Извадката е стратифицирана според административно-териториални области в страната (NUTS3) и по местоположението на домакинството. Като резултат са формирани 56 гнезда (28 от градски и 28 от селски тип). Общините и населените места са подредени според броя на населението им във всяко гнездо.

Схеми за подбор на извадката 

Броят на основните извадкови единици се изчислява поотделно за всяко гнездо, включено в извадката.

Гнездата от първия етап се избират с вероятност пропорционална на броя на населението (брой домакинства) в основните извадкови единици. Прилага се системно изготвяне на извадка от вторични единици (домакинства) за всяка основна единица. Всяка основна извадкова единица съдържа 5 домакинства.

Разпределение на домакинства по време на посещение

Изследването се провежда през периода април - юни 2020 г. с референтна година за дохода 2019.

Разпределение на домакинствата по време на посещение

МесецДатаБрой домакинстваПроцент от общия брой
Март 1 – 1060.1
 11 – 20140.2
 21 – 313064.2
Април1 – 103214.4
 11 – 20104014.2
 21 – 30137118.7
Май1 – 10212829.1
 11 – 20144519.8
 21 – 316829.3
 Tota7313100.0

 

Извадкови единици

Двустепенната извадка на териториален принцип е приложена както следва:

 • на първи етап – избират се основните извадкови единици - гнезда;
 • на втори етап – определят се домакинствата

Размер на извадката и критерии на разпределяне

Необходимият размер на извадката за България е определен в Приложение II от Рамковия Регламент (1177/2003), което определя ефективния размер на извадката по отношение на показателя „равнище на риска от бедност”, който трябва да бъде 4500 анкетирани домакинства. Извадката за лонгитудиналния компонент за две последователни вълни трябва да включва поне 3500 домакинства.

Общият брутен размер на извадката (брой домакинства) е определен чрез анализ на нивата на липса на отговор и на отраженията на модела (дизайн ефектите) от предишните изследвания за доходите и условията на живот.

Общият размер на извадката за 2020 г. е 9052 домакинства, от които:

 • 6372 “стари” (от 2015 до 2019 г.),
 • 2680 “нови” домакинства (избрани през 2020 г.).

Брой домакинства, които са успешно анкетирани и са включени в базата данни за 2020 година:

DB135=1  Разпределение по ротационни групи и общо
Успешно анкетирани
Ротационни групиПърва вълна на участиеБрой домакинстваОтносителен дял
1201595213.0
22018114915.7
32019131518.0
42020150720.6
52017123116.8
62016115915.8
Общо 7313100.0

Брой лица на 16 и повече години, които са членове на домакинството и за които успешно е събрана информация и са включени в базата данни за 2020 година:

Ротационна групаПърва вълна на участиеБрой членове на домакинствата на 16 и повече годиниОтносителен дял
12015193113.2
22018232715.9
32019258517.6
42020294020.1
52017251717.2
62016236116.1
Общо 14661100

Размерът на извадката за лонгитудиналния компонент включва 32374 домакинства и 53938 лица на 16 и повече години. 

Брой домакинства, успешно анкетирани и включени в лонгитудиналния компонент

Успешно анкетираниРотационни групиОбщо
12356
Година на провеждане на изследването2015145100001451
2016133500015982933
2017123600159014624288
2018113213590146413455300
2019103412601461135312626370
202095211491315123111595806
Общо7140376827765638682626148

Брой лица на 16 и повече години включени в лонгитудиналния компонент 

RB250 = 11,14Ротационни групиОбщо
Успешно анкетирани12356
Година на провеждане на изследването2015254500002545
2016244500029505395
2017237600300628158197
20182252260902925270310489
20192139254828792814261812998
20201931232725852517236111721
Общо 1368874845464112621344751345

 

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Данните се събират с помощта на въпросници чрез провеждането на персонално интервю с домакинствата, включени в извадката, и с всички лица на възраст 16 и повече навършени години - членове на домакинството.

Лицата и домакинствата от предходните вълни на наблюдение се анкетират с електронни въпросници (CAPI), а лицата и домакинствата от новата ротационна група се анкетират с хартиени въпросници.

С електронен въпросник (CAPI)    

(% oт всички анкетирани) 

Чрез косвено интервю с електронен въпросник

(% oт всички анкетирани)

76.4%

23.6%

Средната продължителност на интервю с домакинство е около 23 минути, а на индивидуално интервю е около 21 минути.

Средното времетраене на интервюто с цялото домакинство е 66 минути.

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол за допустими стойности, попълнена информация по всички въпроси, проверки за съпоставимост на данните, връзки между отделните въпросници и регистрите. След обработка на първичните данни и получаване на целевите променливи се извършва проверка с предоставената от Евростат SAS програма за проверка и валидиране на данните. Преди публикуване на информацията се извършват допълнителни проверки за съвместимост.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със статистически софтуер SPSS.

Променливи за доходите

Общия брутен и разполагаем доход на домакинството са изчислени според документ Doc065 за 2020 г. Всички лични и домакински доходи се събират чрез интервю. За лицата, които се анкетират с електронни устройства и където информацията е налична се ползват директно данните от административния източник. Националната агенция по приходите предоставя данни от данъчната декларация. Националният осигурителен институт предоставя данни за доходите от пенсии и други социално осигурителни плащания и от регистъра на осигурените лица. Агенцията за социално подпомагане предоставя данни за получените социални помощи и обезщетения.

Интервюиращите и респондентите имат възможност за посочване на брутни или нетни компоненти на дохода. От 2012 г., доходите от работна заплата се събират само като нетни доходи. Формата, в която нетните суми се записват в базата данни са брутни доходи намалени с данък върху дохода при източника и социално-осигурителни вноски.

Брутните доходи се получават чрез сумиране на нетните стойности, изчислените/посочени данъчни и осигурителни плащания. Ако липсва информация за платените данъци или осигуровки се прилагат разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство. Ако някои елементи на доходите са получени само брутни или само нетни се прилагат съоветните преизчисления за получаване на брутни от нетни доходи и обратно.

 

Процедура по претегляне 

Базата данни за всяка страна съдържа следните тегла:

 • Домакинско тегло (целева променлива DB090) за получаване на действителния брой обикновени домакинства в страната;
 • Персонално тегло (целева променлива RB050) за получаване на действителния брой лица на територията на страната;
 • Персонално тегло за всеки член на домакинството на 16 и повече години (целева променлива PB040) за получаване на броя на лицата на 16 и повече години на територията на страната

Теглата са изчислени така че да се вземат предвид вероятността на единицата за попадане в извадката, липсата на отговор и адаптирането на извадката към външни данни, свързани с разпределението на домакинствата и лицата в целевата популация, местоживеене или административно-териториални области (NUTS 3).

Претегляне на новата ротационна група 

Дизайн тегла

За първата година от панела, всяко домакинство от новата ротационна група получава извадково тегло, обратно пропорционално на съответната вероятност за включване на домакинството в извадката. Тези тегла са дизайн теглата на домакинството DB080.

 • Корекция при липса на отговор

За коригиране на неотговорилите домакинства се използва процедурата “weigthing classes” - класове за претегляне. Домакинствата се разделят на класове, където се предполага, че вероятността за отговор е хомогенна в рамките на класовете. Поради липса на информация (демографски характеристики) за неотговорилите домакинства тези класове са извадковите страти. Изчислява се частното на теглата на отговорилите домакинства към теглата на всички домакинства в даденият клас. 

 • Корекция спрямо външни данни (калибриране)

След отразяване на неотговорилите домакинства, базовите тегла за новата ротационна група се калибрират спрямо населението към 31.12.2019 година. За калибриране се използват следните променливи на индивидуално ниво и променливи на домакинско ниво:

Индивидуално ниво

Домакинско ниво

Възраст*Пол: 6 групи (0-17, 18-64, 65+)*(мъже, жени)

Брой на домакинствата: 2 групи (градове, села)

Брой на лицата по области : 28 групи

 

Информацията за лицата към 31.12.2019 е налична от Информационна система Демография. Информацията за домакинствата е оценка от актуализираният файл на Преброяване 2011 и данни от изследването SILC за производните домакинства. Лицата родени през 2020 година не се включват в калибрирането, защото не са част от населението към края на 2019 година. За калибриране на теглата се използва SAS Macro Calmar 2.

За калибриране се използва логистичният метод (М=3 в Calmar), като се задават горна и долна граница на g-теглата. G-теглата са частното на зададените тегла и крайните калибрирани тегла. Горната граница за 2020 година е 2.5, а долната е 0.25.

Калибрираните тегла с отразени неотговорилите домакинства са базовите тегла (RB060) за новата ротационна група и ще бъдат използвани в следващите години в процедурата за претегляне. Тези тегла са и лонгитудиналните тегла (DB095) на домакинствата от новата ротационна група.

 

Процедура за претегляне на ротационните групи (13, 14, 15, 16 и 17) от предишни вълни на наблюдение. 

Базовите тегла (RB060) за всяка ротационна група от предходната година се коригират с неотговорилите, за да се получат базовите тегла за настоящата година. Процедурата за корекция се прави на индивидуално ниво, а не на ниво домакинство.

 • Корекция при липса на отговор

За коригиране на неотговорилите първо се маркират всички лица от регистъра (DB135 = 1 & RB110 in (1,2,3,4)) за 2019 и проследени през 2020 г., като отговорили (настоящи членове на домакинството). Лицата, които са напуснали домакинството между двете вълни на наблюдение (2019 и 2020 г.) се маркират като неотговорили. За изчисляване вероятността всяко лице да бъде проследено между двете вълни се използва логистична регресия. Теглата на проследените лица се поправят с вероятността за проследяване (резултат от логистичната регресия) и се получават базовите тегла (RB060) за 2020 година.

Моделът се прилага за всяка ротационна група по отделно. Независимите променливи, които се прилагат в модела са: индикатори за бедност, образование, икономическа активност, възраст, пол, размер на домакинството, тип на домакинството, доход, тип на жилището. Зависимата променлива е дали лицето е проследено или не.

Новодошлите лица след първата година, които не са част от извадката, получават базови тегла за настоящата година като следва:

 • Деца родени от извадкова майка, получават теглото на майката
 • Лица дошли в извадково домакинство извън наблюдаваната съвкупност, получават базово тегло равно на средното базово тегло в това домакинство
 • Лица дошли в извадково домакинство от друго не извадково домакинство от наблюдаваната съвкупност, получава базово тегло 0.

Споделяне на тегло.

Според методологията на изследването, всички лица в дадено домакинство трябва да получат едно и също тегло (cross sectional weight). За целта всички лица в домакинството, включително и тези с нулеви тегла, получават средно тегло от базовите тегла на индивидите в рамките на съответното домакинство.

 • Корекция спрямо външни данни (калибриране)

След процедурите по отразяване на неотговорилите, всяка една от 5-те ротационни групи по отделно се калибрира по описания по-горе метод спрямо населението към 31.12.2019 година.

Обединяване на 6-те под-извадки в една

След приключване на описаните по-горе процедури по отразяване на неотговорилите и калибриране, отделните под-извадки (ротационни групи) трябва да бъдат обединени в една, тъй като всяка под-извадка по отделно възпроизвежда цялото население на страната към 31.12.2019 г. За обединяване на подизвадките всички тегла се умножават с подходящ „коригиращ“ фактор. Поради наличието на 6 ротационни групи за 2020 г., коригиращият фактор е 1/6.

Крайни моментни (cross-sectional) тегла

Калибриране на всички ротационни групи към текущото население 

След приключването на всички процедури теглата трябва да се калибрират спрямо населението към 31.12.2019 година. За калибриране се използват следните променливи на индивидуално ниво и променливи на домакинско ниво.

Индивидуално ниво

Домакинско ниво

Възраст*Пол*Локация: 56 групи (14 възрастови групи)*
(мъже жени)*(градове, села)

Брой на домакинствата: 2 групи (градове, села)

Области*Пол*Локация : 112 групи

 

Брой пенсионери:  3 групи

 

Възрастовите групи са следните:

(0-15) (16-19) (20-24) (25-29) (30-34) (35-39) (40-44) (45-49) (50-54) (55-59) (60-64) (65-69) (70-74) (75+)

Използването на тези възрастови групи е препоръчано от ЕВРОСТАТ.

През 2016 година за пръв път е използван брой пенсионери, като калибрационна променлива. Променливата има 3 нива:

 1. пенсионери получаващи пенсия за осигурителен стаж;
 2. пенсионери получаващи социални пенсии;
 3. всички останали.

За разпределяне на лицата към дадената съвкупност са използвани данни от НОИ - броят на личните пенсии към 31.12. С добавянето на тази променлива се целят две неща. Първо да се подобрят оценките за пенсионерите и второ да се намали стохастичната грешка на индикатора AROPE.

След калибрирането се получава крайното моментно (cross-sectional) тегло на домакинството DB090. Индивидуалното моментно (cross-sectional) тегло на едно лице (RB050) е равно на моментното тегло DB090 на неговото домакинство. (RB050=DB090).

Родените през 2020 лица не участват в калибрирането. Те получават теглото на домакинството след калибрирането.

Изчисляването на индивидуалните тегла на всички членове на домакинството на възраст 16 години и повече (PB040), се получават като се премахне възрастовата група (0-15) и се вземат предвид само отговорилите (или допълнените) на персоналния въпросник лица (RB250 in (11,14)). След това теглата се калибрират по описаните процедури и се получават персоналните тегла за лицата на 16 и повече години.

 

Изглаждане

Не се прилага

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) се провежда съгласно Регламент № 1177/2003 и съпътстващите го регламенти, в които са дефинирани обхвата, понятията, времевия период, характеристиките на данните, размера на извадката, публикуването и достъпа до данните.

Оценка на качеството

Изготвят се доклади за качеството, чрез които се анализира точността, сравнимостта и съгласуваността на данните.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението Статистика на доходите и условията на живот (SILC) са:

 • Европейска комисия, Евростат и други европейски и международни институции, които са отговорни за мониторинга на социалната защита и социалното включване;
 • Министерства и държавни агенции;
 • Научни организации и институти;
 • Потребители (вкл. медиите), които проявяват интерес към условията на живот и социалната кохезия в ЕС.
Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) обхваща само обикновени домакинства и техните членове (всички лица на 16 и повече години) т.е. лицата живеещи в колективни домакинства и в институции са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Степен на пълнота на данните

Не се прилага

Точност и надеждност
Обща точност

Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Регламент № 1177/2003 определя минималните ефективни размери на извадката, така че да компенсира броя на неотговорилите. Определянето на ефективния размер на извадката се извършва в съответствие с големината на страната и гарантиране на минимални критерии за точност на ключовия индикатор на национално ниво (грешката на индикатора "риск от бедност" да е <=1%).

Извадкови грешки

Изчисляването на стандартните грешки се извършва с използване на Complex Sample analysis - SPSS ver.20 и SAS програмата за пресмятане на грешки от индикаторите, разработена от Евростат. 

 

Показатели за извадкови грешки

Оценки на някои основни показатели през 2020 година

Индикатори

Относителен дял - %

Стандартна грешка

Вариация

Доверителен интервал

95% долна граница, в проценти

95% горна граница, в проценти

Население в риск от бедност или социално изключване

Общо

32.1

0.9

0.8

30.2

33.9

Мъже

29.8

1.0

1.0

27.8

31.8

Жени

34.2

1.0

0.9

32.3

36.0

0 - 17 години

33.3

1.9

3.8

29.4

37.1

18 - 64 години

25.9

1.0

1.0

24.0

27.9

65+ години

48.3

0.9

0.8

46.5

50.1

Риск от бедност

Общо

23.8

0.9

0.7

22.2

25.5

Мъже

21.7

0.9

0.9

19.9

23.5

Жени

25.8

0.9

0.8

24.1

27.6

0 - 17 години

28.3

1.9

3.7

24.5

32.0

18 - 64 години

17.5

0.9

0.8

15.8

19.2

65+ години

38.3

0.9

0.7

36.6

40.0

Материални лишения

Общо

19.4

0.8

0.7

17.8

20.9

Мъже

18.4

0.9

0.8

16.7

20.2

Жени

20.2

0.8

0.7

18.6

21.8

0 - 17 години

20.0

1.7

2.9

16.6

23.3

18 - 64 години

16.2

0.8

0.7

14.6

17.8

65+ години

27.8

0.9

0.8

26.1

29.5

Домакинства с нисък интензитет на икономическа активност

Общо 18 - 59 години

7.9

0.6

0.4

6.7

9.1

Мъже

8.1

0.6

0.4

6.8

9.3

Жени

7.7

0.7

0.4

6.4

9.0

Общо 0 - 17 години

10.6

1.4

2.0

7.8

13.4

Общо 0 - 59 години

8.5

0.8

0.6

7.0

10.0

Мъже

8.5

0.8

0.6

7.0

10.1

Жени

8.5

0.8

0.7

6.9

10.1

 

 

Оценки на някои основни показатели по етнически групи през 2020 година

Индикатори

Относителен дял - %

Стандартна грешка

Доверителен интервал

95% долна граница, в проценти

95% горна граница, в проценти

Население в риск от бедност или социално изключване и етническа принадлежност

Българска етническа група

25.1

0.8

23.7

26.6

Турска етническа група

39.9

2.9

34.3

45.7

Ромска етническа група

79.4

3.2

72.5

84.9

Друг етнос

20.7

9.4

7.9

44.4

Риск от бедност и етническа принадлежност

Българска етническа група

17.8

0.7

16.5

19.1

Турска етническа група

29.5

2.6

24.7

34.7

Ромска етническа група

66.2

3.5

59.0

72.8

Друг етнос

12.7

6.0

4.8

29.5

Материални лишения и етническа принадлежност 

Българска етническа група

13.8

0.6

12.7

15.0

Турска етническа група

20.4

2.3

16.3

25.3

Ромска етническа група

62.0

4.3

53.4

69.9

Друг етнос

14.2

7.3

4.8

35.0

Домакинства с нисък интензитет на икономическа активност и етническа принадлежност (за лица на възраст 18-59 години)

Българска етническа група

5.4

0.5

4.5

6.3

Турска етническа група

8.7

1.6

6.1

12.3

Ромска етническа група

25.5

3.9

18.7

33.7

Друг етнос

2.4

2.1

0.4

12.3

 

Оценки на показателя „риск от бедност“ по области през 2020 година

Оценки по компоненти на дохода 

 

Неизвадкови грешки

Неизвадковите грешки са основно 4 типа:

 • Грешки на обема и обхвата на извадката
 • Грешки на измерване - Това са грешките при провеждане на анкетите на етапа на събиране на информацията, дължащи се на неразбиране на въпросите от респондентите, неточни или понякога дори грешни отговори, както и грешки при кодиране на данни.
 • Грешки при обработката: грешки в процеса на събиране на данни, като въвеждане на данни, обработка, редактиране и претегляне
 • Грешки поради липса на отговор

Изчислява се процента на неотговорилите за всяка ротационна група, която е включена в изследването през година n:

 • процент неотговорили за домакинствата;
 • процент неотговорили за лицата;
 • процент за общо неотговорили лица;
Грешки на обхвата

Процентът от домакинствата, които не могат да бъдат намерени на адреса по причини:

 • Адресът не може да бъде открит - 0,6%;
 • Адресът съществува, но достъпът е невъзможен - 1,3%;
 • Необитавано жилище или жилището се използва за нежилищни цели (офис, магазин и др.) - 7,3%
Степен на свръхобхват
Дял на общите единици
Грешки при измерването

Както всяко статистическо изследване, EU-SILC може да съдържа не-извадкови грешки, които възникват на различни етапи на изследването и които не могат да бъдат изцяло елиминирани. Това са основно грешки на анкетьорите при събиране на информацията, грешки предизвикани от неправилно разбиране на въпросите от страна на респондентите, водещи до неточни или понякога дори неверни отговори, както и грешки възникващи при записването.

Данните за EU-SILC са събрани чрез попълването на два типа въпросници – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник. С цел усъвършенстване на въпросника, всички недостатъци, които са забелязани през предходните години са отстранени. Данните, събрани чрез изследването се сравняват с данни, получени от административни регистри. Някои от лицата, които според данните от административните регистри получават минималната работна заплата, в хода на изследването са се самоопределили като безработни или неактивни, защото считат текущата си дейност за временна и не са посочили получавания от тях доход. Като цяло, информация за доходи от лихви, дивиденти и бизнес инвестиции не се посочва от домакинствата.

Грешки поради липса на отговор
 • Нива на липса на отговор при домакинствата NRh = [1 – (Ra*Rh)]*100,

Ra (процент от домакинствата, с които е осъществен контакт) = Брой адреси, с които успешно е установен контакт /Брой валидни адреси, попаднали в извадката             

Rh (дял на завършените и приети в базата данни интервюта с домакинствата) = Брой завършени интервюта с домакинствата, които са приети в базата данни /Брой домакинства, които отговарят на условията в адресите, с които е осъществен контакт  

 • Нива на липса на отговор при лицата NRp = (1 – Rp)*100,

Rp (дял на завършените индивидуални интервюта в рамките на домакинствата, които са приети в базата данни) = Брой завършени индивидуални интервюта /Брой лица, които отговарят на условията  

 • Общи нива на липса на отговор при лицата *NRp = [1 – (Ra*Rh*Rp)]*100,

 

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Степен на неотговорили единици за текущото изследване (2020 година)

Липса на отговор за новата подизвадка (4-та ротационна група)

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при домакинствата NRh = [1 – (Ra*Rh)]*100,

Ra = 0.979

Rh = 0.620 

NRh = 39.31

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата NRp = (1 – Rp)*100,

Rp = 0.992

NRp =0.84

 • Общи нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата *NRp = [1 – (Ra*Rh*Rp)]*100,

*NRp =  39.82

Общ размер на извадката (всички ротационни групи)

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при домакинствата NRh = [1 – (Ra*Rh)]*100,

Ra = 0.994

Rh = 0.855

NRh = 15.02

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата NRp = (1 – Rp)*100,

Rp = 0.997

NRp =0.29

 • Общи нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата *NRp = [1 – (Ra*Rh*Rp)]*100,

*NRp =  15.27

Степен на неотговорили единица за лонгитудиналния компонент (2015-2020 година)

Липса на отговор за първата година на компонента (2013 година)

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при домакинствата NRh = [1 – (Ra*Rh)]*100,

Ra = 0.991

Rh = 0.683

NRh = 32.39

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата NRp = (1 – Rp)*100,

Rp = 0.991

NRp = 0.891

 • Общи нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата *NRp = [1 – (Ra*Rh*Rp)]*100,

*NRp =  32.99

 

Общ размер на извадката (целия панел)

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при домакинствата NRh = [1 – (Ra*Rh)]*100,

Ra = 0.980

Rh = 0.843

NRh = 17.31

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата NRp = (1 – Rp)*100,

Rp = 0.994

NRp =0.560

 • Общи нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата *NRp = [1 – (Ra*Rh*Rp)]*100,

*NRp =  17.77

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
  2020 Текущи данни
Променливи за брутния доход на ниво домакинство% от домакинствата, които са получили доход% от домакинствата посочили информация% от домакинствата с липсваща информация (преди допълване)% от домакинствата с частична информация (преди допълване)
Общ брутен доход на домакинството (HY010)100.027.30.372.4
Общ разполагаем доход на домакинството(HY020)100.026.80.273.0
Общ разполагаем доход на домакинството преди социалните трансфери с изключение на помощите за старост и наследници (HY022)99.442.30.257.5
Общ разполагаем доход на домакинството преди социалните трансфери с включени помощите за старост и наследници (HY023)91.851.60.448.0
Условна рента(HY030)100.0   
Доход от отдаване под наем на имот или земя (HY040)13.676.422.90.7
Семейни надбавки(HY050)15.88.272.519.3
Социално изключване, което не е класифицирано другаде (HY060)12.084.83.112.2
Помощ за жилищно настаняване (HY070)100.0   
Получени суми от регулярни трансфери между домакинствата  (HY080)9.994.85.2 
Получени суми от регулярни трансфери между домакинствата за издръжка на дете (HY081)0.6100.0  
Лихви, дивиденти и други(HY090)1.612.882.94.3
Лихвени плащания по ипотека(HY100)1.1100.0  
Доход, получен от лица на възраст под 16 години (HY110)0.848.322.429.3
Данъци върху собствеността(HY120)68.4100.00.0 
Платени суми за регулярни трансфери между домакинствата(HY130)3.1100.0  
Платени суми за регулярни трансфери между домакинствата за издръжка на дете(HY131)0.3100.0  
Данък върху доходите и социалните осигуровки(HY140)62.127.17.365.6
Стойност на стоките, произведени за собствена консумация (HY170)19.6100.0  
Променливи за брутния доход на индивидуално ниво% от лицата на 16+ години, които са получили доход% от лицата на 16+ години посочили информация% от лицата на 16+ години с липсваща информация (преди допълване)% от лицата на 16+ години с частична информация (преди допълване)
Паричен доход на наетите лица(PY010)52.144.77.447.9
Друг непаричен доход на наетите лица (PY020)4.5100.0  
Доход от използване на служебен автомобил за лични нужди(PY021)0.3100.0  
Осигурителни вноски за сметка на работодателя(PY030)48.9100.0  
Вноски в индивидуални частни пенсионни фондове(PY035)0.1100.0  
Парични печалби или загуби от частна практика(PY050)11.520.355.024.7
Пенсия от индивидуален частен пенсионен фонд (PY080)0.1100.0  
Обезщетения за безработица(PY090)3.627.517.654.9
Обезщетения за старост(PY100)40.47.80.891.4
Обезщетения за наследници(PY110)1.87.119.573.3
Обезщетения за болест (PY120)14.640.919.140.1
Добавки и помощи за хора с увреждания (PY130)15.64.611.484.0
Свързани с образованието помощи и надбавки(PY140)0.2100.0  
Брутна месечна работна заплата(PY200)40.786.61.012.5

 

Грешки при обработката

Етап на въвеждане на данните

Данните за EU-SILC са събрани чрез попълването на два типа въпросници – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник. Домакинствата и лицата се анкетират с електронни устройства (CAPI). Програмата е разработена на Visual Basic.NET (MS Visual Studio 2017).  MS SQL Server 2008 R2 се използва за база данни (на сървър на НСИ). Програмата работи на таблетни компютри, базирани на Windows 10. За базата данни на таблетите се използва MS Access.

В програмата се правят голям брой проверки на данните (твърди и меки) между въпросите от двата въпросника с цел осигуряване на верността и съпоставимостта на данните. Например, два файла (на ниво домакинство и на индивидуално ниво) са използвани за проверка на коректността на идентификаторите и за сравнение с предишно събрана информация -  за състава на домакинството и за въпроси като ден, месец и година на раждане, пол и други, за лица, които не се наблюдават за първи път. Всички брутни стойности на доходите са проверени дали са равни или по-големи от съответните нетни стойности (твърда грешка) и дали нетните стойности са по-големи или равни на брутните стойности разделени на две (мека грешка). Допълнителна проверка се извършва и с цел гарантиране съпоставимостта на данните за детските надбавки – програмата проверява дали броят и възрастта на децата в домакинствата съответства на получените детски надбавки (твърда грешка). Добавена е проверка, която сравнява заплатата на дадено лице с неговата/ нейната професия и съответния за професията минимален осигурителен доход (мека грешка). Според националното законодателство минималният осигурителен доход е обвързан с типа професия. С цел подобряване на качеството на данните са заложени долни и горни граници въз основа на националното законодателство, по-ограничени от абсолютните, при някои въпроси за дохода (напр. социални помощи, пенсии). Включени са вътрешни файлове (заложени в базата данни), които съдържат валидни кодове и описания на класификациите.

Въвеждащите оператори могат да генерират доклади за напредъка по време на въвеждането, използвайки SQL. Доклада съдържа идентификационни номера, статут на попълване на формата, брой грешки и брой сигнали за вероятни грешки. Към доклада е добавена и възможност за показване на броя на анкетираните и на неанкетираните лица и домакинства по код на анкетьора.

Етап на обработка на данните

След приключване на въвеждането, се провежда допълнителна проверка и поправка на данните, използвайки SPSS скриптове. Първоначално се проверява дали данните от всички въпросници са попълнени и въведени. Особено внимание се обръща на производните домакинства. След това се проверяват всички сигнали за потенциални грешки и всички забележки, направени от въвеждащите оператори и се правят съответните корекции. Данните се конвертират в SPSS формат. Екстремалните стойности на доходите се сравняват с данните, получени от Националния Осигурителен Институт (НОИ) или други административни източници, или от данни от предишни вълни, където такива са налични, и се правят съответните корекции. Всички SILC променливи се изчисляват след проверка на оригиналните променливи. Накрая четирите файла, които трябва да се изпратят в Евростат, се конвертират в .csv формат и се верифицират с предоставената от Евростат SAS програма за проверка.

Основните засечени грешки след процеса на събиране на данните са свързани с двойно регистриране на детски надбавки и индивидуален доход от селско стопанство, собственост и земя. Изброените доходи са били записани както във въпросника за домакинството, така и в индивидуалния въпросник. Освен това са регистрирани и грешки, свързани с надвишаване или подценяване на обезщетенията за безработица, старост, помощи на наследниците, за болест и инвалидност спрямо данните от административни източници.

Всички брутни стойности на доходите са проверени дали са равни или по-големи от съответните нетни стойности (твърда грешка) и дали нетните стойности са по-големи или равни на брутните разделени на две (мека грешка).

 

 

Степен на импутация

Допълване на липсващи данни за доходите

При липсваща информация за компоненти на дохода се ползват данните на Националната агенция по приходите, Националния осигурителен институт и Агенцията за социално подпомагане.  

Когато не са налични данни от административни регистри се прилага метода на регресионната детерминистична импутация.

За импутиране на променливи за дохода в индивидуалния файл са създадени следните групи:

 • Район (NUTS 2)
 • Възраст
 • Пол
 • Статус в заетостта
 • Занятие

При липсваща информация брутния доход се получава посредством сумиране на нетни стойности, платени данъци върху дохода и задължителни социално-осигурителни вноски. В случай на липса на информация за данъците и осигурителните вноски, са импутирани суми съобразно трудовото и социално осигурително законодателство. В случай на наличие само на нетни доходи, последните са конвертирани в брутни при използването на необходимата информация.

Крайните стойности се сравняват при възможност с данните от Националния осигурителен институт или с други административни източници, както и с данните от предишни вълни на наблюдение. При необходимост се правят корекции.

Условна рента

Направена е оценка на условната рента на жилища, които се използват от домакинствата като основни за живеене. Условна рента са изчислява само за домакинствата, които не са посочили, че плащат наем:

 • собственици
 • ползватели без наем

Наемът по пазарни цени е дължимият наем за правото на ползване на необзаведено жилище на частния пазар, което не включва сметките за отопление, вода, ток и други.

Използваният метод на стратификация е базиран на действителните наеми (същият, който се използва от Национални сметки – същите стратификационни променливи и същите наеми по пазарни цени). Методът е в съответствие с Европейската система за сметки (ESA’95) и изискванията на Решение на Комисията 95/309 и Регламент 1722/2005 на Комисията относно принципите на оценяване на услуги за отдаване под наем на жилища.

Стратификационни променливи:

 • местоположение (областен център с университет, друг областен център, малък град, село)
 • размер на жилището
 • брой стаи (1, 2, 3, 4+)
 • удобства – наличие на централно отопление      

Действителни пазарни цени на наемите – основни източници на данни:

 • текущи статистически данни за цените
 • изследване на домакинските бюджети
 • агенции за недвижими имоти

Служебна кола

Информацията за използването на служебна кола за лични нужди се събира посредством индивидуалния въпросник. Базира се на данните за брой месеци, в които колата се използва за лични нужди, изминати километри и средна цена на горивата за съответната година на наблюдение.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се изискват съгласно Регламент 28/2004

Сезонно изглаждане
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за моментното състояние (cross-sectional data) и повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация са налични 12 месеца след края на процеса по събиране на данни.

Лаг във времето - първи резултати

Първи резултати са налични 6 месеца след края на процеса по събиране на данни.

Лаг във времето - окончателни резултати

Окончателни резултати са налични 12 месеца след края на процеса по събиране на данни.

Точност на представяне

Не се прилага.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Не се прилага

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Поради единството на използваните принципи, променливи, дефиниции и класификации е налице висока степен на сравнимост на резултатите от изследването на доходите и условията на живот между страните-членки на ЕС.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Дължина на съпоставимите динамични редове

Не се изисква съгласно Регламент 28/2004

Съгласуваност между предметни области

Изследването на доходите и условията на живот (SILC) следва международни и национални стандарти: ISCO, NACE, ISCED, степента на урбанизация, препоръките на групата Canberra.

Наличните теглата в масивите от данни за SILC са получени чрез използване на техники за калибриране, които осигуряват основна съгласуваност между оценките получени от масивите от микроданни и демографски преброявания.

Няма надеждни данни от външни източници за четири- и шестгодишни лонгитудинални извадки.

Провеждат се допълнителни анализи за съгласуваност с други изследвания като Наблюдение на работната сила, Наблюдение на домакинските бюджети и други статистически области. 

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност
Сравнение на някои целеви променливи от SILC 2020 с данни от Наблюдението на работната сила - LFS 2020
     
PE040 Най-високо придобито ниво на образование според ISCEDSILC 2020LFS 2020
Претеглено PB040 (персонално тегло за лица на 16+ години)%total%total
000 – без образование1.695.10.847.5
100 - начално образование4.0234.63.5204.6
200 – основно образование 20.61209.720.01172.3
300 – средно образование49.12887.651.43012.9
400 – образование след средно, но не висше0.848.60.420.8
600 – бакалавър4.6268.86.9403.0
700 - магистър19.11123.816.8981.8
800 - доктор0.316.80.318.2
     
PL031 Текущ статут на икономическа заетост по самоопределение SILC 2020LFS 2020
Претеглено PB040 (персонално тегло за лица на 16+ години)%total%total
Зает (PL031 = 1,2,3,4) 53.23129.252.83089.0
Безработен (PL031=5)7.9463.84.6269.6
Икономически неактивен (PL031=6,7,8,9,11) 38.92292.042.62495.8
     
PL040 Статут на трудова заетост (PL031=1,2,3,4)SILC 2020LFS 2020
Претеглено PB040 (персонално тегло за лица на 16+ години)total total 
Зает (PL031 = 1,2,3,4) 100.03 129.2100.03121.7
Наето лице90.22822.888.92776.1
Работодател без наети лица5.8181.16.9214.7
Работодател с наети лица3.6112.93.6112.0

Семейни работници

0.412.30.618.9

 

Сравнение с някои данни от Наблюдението на домакинските бюджети
в процент
 Hаблюдение на домакинските бюджети 2020Статистика на доходите и условията на живот 2020 (непретеглени)

Тип на домакинството

Едно лице в домакинство35.034.1
Две лица в домакинство35.833.7
Три лица в домакинство14.915.6
Четири и повече лица в домакинство14.316.6

Структура на лицата в домакинствата по възраст

0-15 години11.610.7
16-24 години5.47.2
25-49 години27.226.7
50-64 години22.523.9
65 и повече години33.331.5

Структура на лицата в домакинствата по образование

Начално и без образование4.55.3
Основно образование18.721.7
Средно образование53.151.1
Висше образование23.721.9

Структура на лицата в домакинствата по икономическа активност

Наети лица38.040.1
Безработни лица7.96.2
Икономически неактивни лица54.153.7

Структура на лицата в домакинствата по статус в заетостта

Работодател1.53.6
Самонает7.56.3
Заето лице90.889.6
Семеен работник0.20.5

Тип на жилището

Самостоятелна къща41.846.5
Част от къща7.811.3
Апартамент49.241.9
Друг вид жилище1.20.3

Липса на предмети за дълготрайна употреба поради финансови причини

Телефон1.52.4
Цветен телевизор0.21.3
Компютър4.311.6
Перална машина2.47.4
Автомобил9.114.8
Структура на общия доход на домакинствата по източнициHаблюдение на домакинските бюджети 2019

Статистика на доходите и условията на живот 2020

(непретеглени)

Доход от работа63.970.8
Доход от пенсии27.321.9
Семейни добавки1.21.6
Обезщетение при безработица1.70.6
Други източници5.95.1
Среден еквивалентен разполагаем доход по децилни групи, в леваHаблюдение на домакинските бюджети 2019

Статистика на доходите и условията на живот 2020

(непретеглени)

I децил31162652
II децил42464062
III децил48854898
IV децил55075820
V децил62846953
VI децил71958350
VII децил83469983
VIII децил963412148
IX децил1143315682
X децил1762030958

 

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност
Съгласуваност на броя на лицата с външни източници SILC 2020Друг източникИзточник
Население6 951 4826 951 482Население към 31.12.2019 г.
·         мъже3 369 6463 369 646Население към 31.12.2019 г.
·         жени3 581 8363 581 836Население към 31.12.2019 г.
Брой лица самоопределили се като пенсионери  (PL31=7)1 594 1212 135 836НОИ, Брой пенсионери към 31.12.2019 г.
Брой лица, получаващи доход от пенсия2 142 1492 145 271НОИ, средногодишен брой пенсионери за 2019 г.
Брой домакинства2 931 3272 912 736Наблюдение на работната сила 2020
Заети лица3 129 1583 121 717Наблюдение на работната сила 2020
Работещи на пълно работно време 2 969 2463 057 269Наблюдение на работната сила 2020
Работещи на непълно работно време159 91264 448Наблюдение на работната сила 2020
Безработни, по дефиниция на работната сила235 048168 494Наблюдение на работната сила 2020
Икономически неактивни лица2 291 9812 570 879Наблюдение на работната сила 2020

 

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Индикатори за бедност и социално включване.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Социално включване и условия на живот - Индикатори за бедност и социално включване: http://www.nsi.bg/bg/node/8256 и информационна система "Инфостат".

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи
 • Регламенти на Европейския парламент и на Съвета - виж т. 6.1;
 • Документ LC-ILC/39/09 на Евростат относно алгоритми за изчисляване на индикатори за социално включване, основани на Изследването на доходите и условията на живот и адаптирани към Отворения метод за координация;
 • Методологическо ръководство и описание на целевите променливи от изследването SILC - документ 065 на Евростат
 • Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/SILC_Metodology.pdf
 • Описание на индикаторите за бедност: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/SILC_description_indicators_BG_2020.pdf;
Подробна информация за списъка с индикаторите за социално включване, използваните дефиниции и алгоритъм за тяхното изчисление на европейско ниво може да бъде намерена на следния сайт:  
 
 
 
Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Национални доклади за качество съгласно Регламент № 28/2004.

Разходи и натовареност

Средната продължителност на интервюто за едно домакинство е 65 минути, а за едно лице на 16 и повече години - 32 минути.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • сряда, 28 април 2021 - 11:00

  През 2020 г. линията на бедност общо за страната e 451.00 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 659.9 хил. лица, или 23.8% от населението на страната.

 • четвъртък, 30 април 2020 - 11:00

  През 2019 г. линията на бедност общо за страната e 413.04 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 586.2 хил. лица, или 22.6% от населението на страната.

 • вторник, 30 април 2019 - 11:00

  През 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351.11 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната.

 • понеделник, 30 април 2018 - 11:00

  През 2017 г. линията на бедност общо за страната e 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната.

 • четвъртък, 22 юни 2017 - 11:00

  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2016 г. линията на бедност общо за страната e 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението на страната. През 2016 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 31.9%, или 385.4 хиляди деца.

 • петък, 16 септември 2016 - 11:00

  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2015 г. линията на бедност общо за страната e 325.83 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 585.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната. През 2015 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 25.4%, или 305.6 хиляди деца.

 • петък, 16 октомври 2015 - 11:00
  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2014 г. линията на бедност общо за страната e 323.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 578.3 хил. лица, или 21.8% от населението на страната. През 2014 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 31.7%, или приблизително 377.3 хиляди деца. 
   
 • понеделник, 15 декември 2014 - 11:00
  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2013 г. линията на бедност общо за страната e 285.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 527.5 хил. лица, или 21.0% от населението на страната. През 2013 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 28.4%, или приблизително 335.9 хиляди деца. 
   
 • понеделник, 16 декември 2013 - 11:00
  Линията на бедност за 2011 г. е 279.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер под прага на бедност са били 1 558.8 хил. лица, или 21.2% от населението в страната. Това показват данните от проведеното през 2012 г. изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC).
   
 • петък, 14 декември 2012 - 11:00

  Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).
  НСИ представя окончателни резултати за 2010 г. от проведеното през 2011 г. Наблюдение на доходите и условията на живот.

Страници

 • Картографиране на бедността в Република България
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация „Картографиране на бедността в Република България“.