Премини към основното съдържание

Брой на предприятията


Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и икономически дейности
(Брой)
Икономически дейности 2020
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо 411 564 383 013 23 489 4 344 718
Селско, горско и рибно стопанство 19 126 17 494 1 513 106 13
Добивна промишленост 350 238 69 32 11
Преработваща промишленост 30 502 23 881 4 889 1 474 258
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 137 2 019 80 21 17
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 829 592 136 64 37
Строителство 21 893 18 841 2 553 462 37
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 139 376 132 377 6 147 770 82
Транспорт, складиране и пощи 22 555 20 608 1 639 264 44
Хотелиерство и ресторантьорство 25 618 23 469 1 936 202 11
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15 632 14 358 970 250 54
Операции с недвижими имоти 25 515 25 032 447 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 47 648 46 469 1 042 119 18
Административни и спомагателни дейности 11 829 10 688 843 242 56
Образование 4 211 4 034 152 .. ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 14 287 13 353 654 208 72
Култура, спорт и развлечения 5 809 5 494 246 64 5
Други дейности 24 247 24 066 173 8 -

".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
30.11.2021