Премини към основното съдържание

Приходи от дейността


Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и икономически дейности
(Хиляди левове)
Икономически дейности 2020*
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10-49 50 - 249 250+
Общо 330 599 716 86 626 576 76 412 209 73 956 471 93 604 460
Селско, горско и рибно стопанство 10 186 454 4 167 542 3 976 162 1 424 406 618 344
Добивна промишленост 3 341 866 117 362 251 390 344 217 2 628 897
Преработваща промишленост 70 327 394 3 504 478 9 153 060 18 234 713 39 435 143
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 17 433 823 2 571 997 3 901 671 3 145 270 7 814 885
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 2 304 805 254 943 473 479 465 989 1 110 394
Строителство 25 589 859 9 045 330 7 293 192 6 014 298 3 237 039
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 134 157 898 42 108 321 37 577 449 31 926 118 22 546 010
Транспорт, складиране и пощи 17 719 762 5 108 603 4 248 294 3 672 798 4 690 067
Хотелиерство и ресторантьорство 4 202 361 1 518 306 1 409 515 975 865 298 675
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15 128 144 3 493 667 2 270 998 3 102 273 6 261 206
Операции с недвижими имоти 5 991 128 4 707 474 975 090 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 9 429 103 5 444 430 2 199 225 1 070 870 714 578
Административни и спомагателни дейности 5 509 845 2 349 802 1 050 832 846 022 1 263 189
Образование 398 882 168 412 96 931 .. ..
Хуманно здравеопазване и социална работа 5 616 925 935 719 710 013 1 355 515 2 615 678
Култура, спорт и развлечения 2 377 169 400 405 705 492 930 178 341 094
Други дейности 884 298 729 785 119 416 35 097 -

*Предварителни данни
".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
31.08.2021