Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица


Заети лица в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони 2021*
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10-49 50 - 249 250+
Общо за страната 2 129 746 670 891 470 659 434 374 553 822
Северна и Югоизточна България 823 345 284 872 192 937 166 517 179 019
Северозападен 136 350 49 198 31 692 29 180 26 280
Северен централен 189 261 61 542 43 670 45 495 38 554
Североизточен 235 126 82 539 60 597 47 008 44 982
Югоизточен 262 608 91 593 56 978 44 834 69 203
Югозападна и Южна централна България 1 306 401 386 019 277 722 267 857 374 803
Югозападен 939 899 262 944 193 036 186 461 297 458
Южен централен 366 502 123 075 84 686 81 396 77 345

*Предварителни данни
31.08.2022