Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица

Динамичен ред: NF_Ent2.2.xls

Заети лица в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони 2022*
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10-49 50 - 249 250+
Общо за страната 2 220 091 713 259 471 988 440 952 593 892
Северна и Югоизточна България 860 104 307 985 194 709 170 839 186 571
Северозападен 144 879 52 795 32 116 30 052 29 916
Северен централен 197 274 66 054 44 324 44 579 42 317
Североизточен 240 509 87 969 60 118 48 999 43 423
Югоизточен 277 442 101 167 58 151 47 209 70 915
Югозападна и Южна централна България 1 359 987 405 274 277 279 270 113 407 321
Югозападен 980 556 272 517 189 811 186 879 331 349
Южен централен 379 431 132 757 87 468 83 234 75 972

*Предварителни данни
31.08.2023