Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица

Динамичен ред: NF_Ent2.2.xls

Заети лица в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони 2022
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 2 188 285 714 411 472 114 442 188 559 572
Северна и Югоизточна България 851 127 308 423 194 817 171 913 175 974
Северозападен 144 411 52 831 32 301 30 405 28 874
Северен централен 194 121 66 182 44 291 44 923 38 725
Североизточен 242 175 88 230 60 152 49 107 44 686
Югоизточен 270 420 101 180 58 073 47 478 63 689
Югозападна и Южна централна България 1 337 158 405 988 277 297 270 275 383 598
Югозападен 957 491 273 273 190 202 186 350 307 666
Южен централен 379 667 132 715 87 095 83 925 75 932
30.11.2023