Брой на предприятиятаБрой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони 2019
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10-49 50 - 249 250+
Общо за страната 419 681 388 980 25 204 4 738 759
Северна и Югоизточна България 179 216 166 252 10 754 1 932 278
Северозападен 29 210 27 019 1 812 336 43
Северен централен 36 671 33 710 2 405 486 70
Североизточен 54 258 50 357 3 248 573 80
Югоизточен 59 077 55 166 3 289 537 85
Югозападна и Южна централна България 240 465 222 728 14 450 2 806 481
Югозападен 166 538 154 342 9 927 1 907 362
Южен централен 73 927 68 386 4 523 899 119
30.11.2020
  • Брой на предприятията
  • Брой на заетите лица
  • Дълготрайни материални активи
  • Приходи от дейността
  • Разходи за дейността