Премини към основното съдържание

Дълготрайни материални активи


Дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Хиляди левове)
Статистически райони 2020
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 117 739 449 37 879 550 20 308 072 18 147 540 41 404 287
Северна и Югоизточна България 39 804 308 14 516 508 9 582 079 8 163 169 7 542 552
Северозападен 5 235 303 1 988 926 1 716 352 1 173 350 356 675
Северен централен 7 268 167 2 204 008 2 163 971 1 905 293 994 895
Североизточен 12 234 092 4 134 159 2 878 287 2 615 876 2 605 770
Югоизточен 15 066 746 6 189 415 2 823 469 2 468 650 3 585 212
Югозападна и Южна централна България 77 935 141 23 363 042 10 725 993 9 984 371 33 861 735
Югозападен 62 720 932 17 893 439 7 658 867 6 682 610 30 486 016
Южен централен 15 214 209 5 469 603 3 067 126 3 301 761 3 375 719
30.11.2021