Брутен национален доход (БНД) - национално ниво


Динамичен ред: GNI_1.1_ESA_2010.xls

БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД
(Млн.левове)
    Код по ЕСС 2010 2018
  ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД    
1 Продукция на стоки и услуги /по базисни цени/ P1 224 272
2 Междинно потребление /по покупни цени/ P2 129 153
3 Брутна добавена стойност /по базисни цени/ B1G 95 119
4 Данъци върху продуктите D21 15 220
5 Субсидии върху продуктите D31 643
 
  МЕТОД НА РАЗХОДИТЕ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ    
6 Крайно потребление P3 83 529
7 Крайни потребителски разходи на домакинствата P3 64 849
8 Крайни потребителски разходи на НТО, обслужващи домакинствата P3 632
9 Крайни потребителски разходи на правителството P3 18 049
10 Бруто капиталообразуване P5 23 328
11 Бруто капиталообразуване в основен капитал P51g 20 624
12 Физическо изменение на запасите P52 2 700
13 Придобиване минус намаление на ценности P53 4
14 Износ на стоки и услуги P6 72 245
15 Внос на стоки и услуги P7 69 408
 
  МЕТОД НА ДОХОДИТЕ    
16 Компенсация на наетите лица D1 48 238
17 Брутен опериращ излишък и смесен доход B2G+B3G 49 164
18 Данъци върху продуктите и вноса D2 16 683
19 Субсидии D3 4 390
 
20 Брутен вътрешен продукт B1*G 109 695
 
21 Компенсация на наетите лица получена от Останал свят D1 1 666
22 Компенсация на наетите лица платена на Останал свят D1 327
23 Данъци върху производството и вноса платени на институциите в ЕС D2 189
24 Субсидии получени от институциите на ЕС D3 2 022
25 Доход от собственост получен от Останал свят D4 683
26 Доход от собственост платен на Останал свят D4 2 836
 
27 Брутен национален доход B5*G 110 713
17.10.2019
БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД (БНД) – НАЦИОНАЛНО НИВО - БНД
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

"Макроикономическа статистика"

Лице за контакт

Елка Атанасова

Длъжност

директор Дирекция "Макроикономическа статистика"

Адрес

ул. "П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 775

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване05 ноември 2014 г.
Дата на публикуване05 ноември 2014 г.
Дата на последно актуализиране05 ноември 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Брутен национален доход (по пазарни цени) представлява общия първичен доход, подлежащ за получаване от резидентни институционални единици в резултат на поети ангажименти за производствена дейност: компенсации на наетите лица, данъци върху производството и вноса минус субсидиите, доход от собственост (подлежащ за получаване минус дължим), брутен опериращ излишък и брутен смесен доход. Брутният национален доход може да бъде изчислен и като от стойността на БВП се извади първичен доход, платим от резидентните единици на нерезидентните единици, плюс първичен доход подлежащ за получаване от резидентни единици от "Останал свят". Нетният брутен национален доход е равен на брутния национален доход след приспадане на потреблението на основен капитал.

Използвани класификации

• Класификация на икономическите дейности (CEA-2008, за използване международната NACE.BG-2008);
• Класификацията на продуктите по икономически дейности (CPEA-2008, за използване международната CPA.BG-2008);
• Номенклатура на промишленото производство (PRODCOM.BG);
• Класификация на индивидуалното потребление по предназначение (COICOP);
• Класификацията на дейностите на правителството (COFOG);
• Класификация на целите на институциите с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (COPNI);

•Класификация на функциите на държавното управление;

• Митническата тарифа (външнотърговската номенклатура)
• Комбинираната номенклатура.

Обхват

Общо за икономиката.

Понятия и дефиниции

· В Регламента за БНД чл.2 е посочено, че до 22 септември всяка година държавите-членки предоставят на Комисията /Евростат/ в контекста на изготвянето на национални сметки, данни за БНД и неговите компоненти. Въпросникът който съдържа информация за БНД включва предходна година и евентуални настъпили промени в данните за минали години.

· Брутният национален доход /БНД/ се изчислява по пазарни цени . БНД е равен на Брутния вътрешен продукт минус първичните доходи, изплатени от местни лица на чуждестранни плюс първичните доходи, които местните лица получават от чужбина.

· Брутният национален доход може да бъде изчислен и като от стойността на БВП се извади първичен доход, платим от резидентните единици на нерезидентните единици, плюс първичен доход подлежащ за получаване от резидентни единици от "Останал свят". Нетният брутен национален доход е равен на брутния национален доход след приспадане на потреблението на основен капитал.

Статистическа единица

Институционална единица съгласно ЕСС 2010 – предприятие, домакинство, държавна институция.

Статистическа съвкупност

Икономическата територия на страната

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

2010- 2013

Базисен период

Не се прилага

Мерна единица

Млн.лв.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 549/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Споделяне на данни

Програма на Евростат за предоставяне на данни в областта на национални сметки, МВФ, ООН

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно Регламент 1287/2003 на ЕС за хармонизиране на БНД по пазарни цени, член 2/2/ и член 2/3/ - 22 септември.

Достъп до календара за разпространение

• Календарът може да намерите на сайта на НСИ:
http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет страницата НСИ в раздел брутния национален доход в съответствие със Закона за статистиката и на Европейския кодекс на статистическата практика се спазва професионалната независимост и са насочени към обективност, прозрачност и равнопоставеност на всички потребители.

Честота на разпространение

Година

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Публикация: "Основни макроикономически показатели";
Електронна публикация (на CD-ROM).

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на сайта на НСИ в раздел брутния национален доход:

http://www.nsi.bg/bg/node/7828

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Методологични документи

Европейска система от национални сметки (2010) (Евростат).

Документация за качеството

Европейската система от сметки (ESA 2010).

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Кодекса на европейската статистическа практика;

Обща рамка за управление на качеството в Националната статистическа система.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Съгласно Регламент 1287/2003 на ЕС за хармонизиране на БНД по пазарни цени, член2/2/ и член 2/3/ - 22 септември.

Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Сравнимост във времето
Съгласуваност между предметни области
Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика
Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

Източници на данните са: статистически изследвания, годишни счетоводни отчети на икономическите единици и административни данни:

• Отчет за приходите и разходите, включително статистически анекси;

• Отчет за производството и продажбите на промишлената продукция;

• Приходи на строителните предприятия по видове строителство;

• Приходи от продажби на търговските обекти по групи стоки;

• Национален енергиен баланс;

• Натурално - стойностни баланси около 130 продуктови групи, потребявани в процеса на производствената активност на предприятията и поделенията;

• Икономически сметки на селското стопанство и натурално - стойностни баланси на селскостопанската продукция;

• Годишен статистически отчет за наетите лица и средствата за работна заплата;

• Извадкови наблюдения за статистическо описание на икономическото поведение на конкретни субекти в институционалната рамка на икономическата система:

- Наблюдения на домакинските бюджети;

- Наблюдения на конюнктурна и бизнес статистика;

- Наблюдения на частните земеделски стопанства;

• Годишни счетоводни отчети:

- Годишен отчет на нефинансовите предприятия;

- Годишен отчет на организации с нестопанска цел;

- Годишен отчет на банковите институции;

- Годишен отчет на застрахователните дружества и пенсионните фондове;

- Годишен отчет на другите финансови посредници;

• Административни данни и балансови разработки:

- Консолидиран отчет за изпълнението на държавния бюджет;

- Митническа информация;

- Данъчна информация;

- Платежен баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички единици

Валидиране на данни

Прилагане на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Обработка на данни

Прилагане на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml