Премини към основното съдържание

Брутен национален доход (БНД) - национално ниво

Динамичен ред: GNI_1.1_ESA_2010.xls

БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД
(Млн.левове)
    Код по ЕСС 2010 2019
  ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД    
1 Продукция на стоки и услуги /по базисни цени/ P1 239 782
2 Междинно потребление /по покупни цени/ P2 136 399
3 Брутна добавена стойност /по базисни цени/ B1G 103 383
4 Данъци върху продуктите D21 16 947
5 Субсидии върху продуктите D31 558
 
  МЕТОД НА РАЗХОДИТЕ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ    
6 Крайно потребление P3 90 646
7 Крайни потребителски разходи на домакинствата P3 69 853
8 Крайни потребителски разходи на НТО, обслужващи домакинствата P3 683
9 Крайни потребителски разходи на правителството P3 20 110
10 Бруто капиталообразуване P5 25 280
11 Бруто капиталообразуване в основен капитал P51g 22 404
12 Физическо изменение на запасите P52 2 872
13 Придобиване минус намаление на ценности P53 5
14 Износ на стоки и услуги P6 76 884
15 Внос на стоки и услуги P7 73 038
 
  МЕТОД НА ДОХОДИТЕ    
16 Компенсация на наетите лица D1 52 371
17 Брутен опериращ излишък и смесен доход B2G+B3G 53 630
18 Данъци върху продуктите и вноса D2 18 701
19 Субсидии D3 4 929
 
20 Брутен вътрешен продукт B1*G 119 772
 
21 Компенсация на наетите лица получена от Останал свят D1 1 708
22 Компенсация на наетите лица платена на Останал свят D1 286
23 Данъци върху производството и вноса платени на институциите в ЕС D2 224
24 Субсидии получени от институциите на ЕС D3 2 018
25 Доход от собственост получен от Останал свят D4 727
26 Доход от собственост платен на Останал свят D4 5 888
 
27 Брутен национален доход B5*G 117 828
19.10.2020