Премини към основното съдържание

Брутен национален доход (БНД) - национално ниво

Динамичен ред: GNI_1.1_ESA_2010.xls

БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД
(Млн.левове)
    Код по ЕСС 2010 2020
  ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД    
1 Продукция на стоки и услуги /по базисни цени/ P1 236 501
2 Междинно потребление /по покупни цени/ P2 132 524
3 Брутна добавена стойност /по базисни цени/ B1G 103 977
4 Данъци върху продуктите D21 16 733
5 Субсидии върху продуктите D31 759
 
  МЕТОД НА РАЗХОДИТЕ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ    
6 Крайно потребление P3 93 791
7 Крайни потребителски разходи на домакинствата P3 69 892
8 Крайни потребителски разходи на НТО, обслужващи домакинствата P3 522
9 Крайни потребителски разходи на правителството P3 23 377
10 Бруто капиталообразуване P5 24 398
11 Бруто капиталообразуване в основен капитал P51g 22 981
12 Физическо изменение на запасите P52 1 415
13 Придобиване минус намаление на ценности P53 2
14 Износ на стоки и услуги P6 66 361
15 Внос на стоки и услуги P7 64 599
 
  МЕТОД НА ДОХОДИТЕ    
16 Компенсация на наетите лица D1 54 575
17 Брутен опериращ излишък и смесен доход B2G+B3G 52 974
18 Данъци върху продуктите и вноса D2 18 519
19 Субсидии D3 6 117
 
20 Брутен вътрешен продукт B1*G 119 951
 
21 Компенсация на наетите лица получена от Останал свят D1 946
22 Компенсация на наетите лица платена на Останал свят D1 296
23 Данъци върху производството и вноса платени на институциите в ЕС D2 213
24 Субсидии получени от институциите на ЕС D3 2 063
25 Доход от собственост получен от Останал свят D4 663
26 Доход от собственост платен на Останал свят D4 5 444
 
27 Брутен национален доход B5*G 117 669
25.10.2021