Премини към основното съдържание

Брутен национален доход (БНД) - национално ниво

Динамичен ред: GNI_1.1_ESA_2010.xls

БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД
(Млн.левове)
    Код по ЕСС 2010 2021
  ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД    
1 Продукция на стоки и услуги /по базисни цени/ P1 279 465
2 Междинно потребление /по покупни цени/ P2 157 858
3 Брутна добавена стойност /по базисни цени/ B1G 121 607
4 Данъци върху продуктите D21 19 356
5 Субсидии върху продуктите D31 1 951
 
  МЕТОД НА РАЗХОДИТЕ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ    
6 Крайно потребление P3 107 384
7 Крайни потребителски разходи на домакинствата P3 80 454
8 Крайни потребителски разходи на НТО, обслужващи домакинствата P3 594
9 Крайни потребителски разходи на правителството P3 26 335
10 Бруто капиталообразуване P5 29 296
11 Бруто капиталообразуване в основен капитал P51g 22 720
12 Физическо изменение на запасите P52 6 570
13 Придобиване минус намаление на ценности P53 6
14 Износ на стоки и услуги P6 85 251
15 Внос на стоки и услуги P7 82 918
 
  МЕТОД НА ДОХОДИТЕ    
16 Компенсация на наетите лица D1 61 328
17 Брутен опериращ излишък и смесен доход B2G+B3G 64 995
18 Данъци върху продуктите и вноса D2 21 080
19 Субсидии D3 8 391
 
20 Брутен вътрешен продукт B1*G 139 012
 
21 Компенсация на наетите лица получена от Останал свят D1 986
22 Компенсация на наетите лица платена на Останал свят D1 220
23 Данъци върху производството и вноса платени на институциите в ЕС D2 427
24 Субсидии получени от институциите на ЕС D3 3 174
25 Доход от собственост получен от Останал свят D4 1 494
26 Доход от собственост платен на Останал свят D4 8 632
 
27 Брутен национален доход B5*G 135 388
19.10.2022