Застрахователни предприятияОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Показатели Код на Евростат 2019
Общо застраховане Живото-застраховане
Брой предприятия - брой 11 110 35 14
Заети лица - брой 16 110 5 618 906
Оборот - хил. лв 12 110 2 616 648 428 919
Брутни възникнали искове - хил. лв. 32 130 1 397 104 160 762
Произведена продукция - хил.лв. 12 120 1 475 283 247 265
Покупки на стоки и услуги – хил. лв. 13 110 1 111 444 95 941
Добавена стойност по факторни цени – хил. лв. 12 150 363 839 151 324
30.11.2020
Структурна бизнес статистика (СБС) - Годишни данни на застрахователите
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика"

Лице за контакт

Десислава Асенова

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 477

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване29 декември 2014 г.
Дата на публикуване29 декември 2014 г.
Дата на последно актуализиране29 декември 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването по СБС на застрахователите обхваща всички застрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство. Всички те са класифицирани в класове 65.11 (животозастраховане) и 65.12 (общо застраховане) по КИД-2008 и съответно класове 66.01 и 66.03 по НКИД-2003. До референтната 2007 г. данните са разработвани по НКИД-2003, а от 2008 г. данните се разработват по КИД-2008.

Годишните данни на застрахователите са агрегирани по класове (4-ти знак по КИД-2008 и НКИД-2003).

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003) до 31.12.2007 година;

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година.

Обхват

Застрахователите, класифицирани в класове 65.11 и 65.12 по КИД-2008 от референтната 2008 г. и съответно класове 66.01 и 66.03 по НКИД-2003 за периода 2005-2007 година.

Понятия и дефиниции

Основните показателите по СБС са:

 • „Брой предприятия“ (11 11 0) – всички предприятия, регистрирани, лицензирани и надзиравани като застрахователи в края на наблюдавания период. Клоновете на предприятия със седалища в страни от Европейското икономическо пространство не се включват.
 • „Оборот“ (12 11 0) – включва брутните преки начислени премии и брутните получени презастрахователни премии.
 • „Произведена продукция“ (12 12 0) - включва брутните спечелени премии, инвестиционния доход, друг доход, капиталова печалба и резерви, намалени с брутните начислени обезщетения.
 • „Добавена стойност по факторни разходи“ (12 15 0) - представлява разликата между произведената продукция и покупките на стоки и услуги (12 12 0 – 13 11 0).
 • „Покупки на стоки и услуги“ (13 11 0) - равняват се на брутната стойност на получените презастрахователни услуги (презастрахователен баланс и инвестиционен доход на презастрахователите върху дела им в брутните технически резерви на предприятието) и друго междинно потребление.
 • „Брутни възникнали искове“ (32 13 0) - получават се като към брутните плащания по искове се прибави брутната промяна в провизиите за неизплатени обезщетения.
 • „Заети лица“ (16 11 0) - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници, работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението по СБС е застрахователното предприятие.

Застрахователното предприятие е предприятието, регистрирано, лицензирано и надзиравано като такова, в съответствие с действащото законодателство.

Статистическа съвкупност

Наблюдението по СБС на застрахователите е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички застрахователни предприятия, класифицирани в класове 65.11 и 65.12 по КИД-2008 от референтната 2008 г.и съответно класове 66.01 и 66.03 по НКИД-2003 за периода 2005 - 2007 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на застрахователните предприятията, извършвана на територията на страната, до отчетната 2013 г. без дейността на клоновете на предприятия със седалище извън страната.

Времеви обхват

2005 - последна отчетна година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 • Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Европейски регламенти по СБС:

 • Регламент (ЕС) № 295/2008 от 11 март 2008 г. - нова обща рамка по СБС;
 • Регламент (ЕС) № 250/2009 от 11 март 2009 г. - дефиниции на показателите и технически формат на данните по СБС;
 • Регламент (ЕС) № 251/2009 от 11 март 2009 г. - серии с данни по СБС;
 • Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. - правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начини за изпращането им в Евростат;
 • Регламент (ЕС) № 275/2010 от 30 март 2010 г. - критерии за оценка на качеството на данните по СБС;
 • Регламент (ЕС) № 1893/2006 от 20 декември 2006 г. - внедряване на КИД-2008;
 • Регламент (ЕС) № 58/97 от 20 декември 1996 г. - обща рамка по СБС;
 • Регламент (ЕС) № 2700/98 от 17 декември 1998 г. - дефиниции на показателите, изменен и допълнен от Регламент (ЕС) № 1670/2003 от 1 септември 2003 година;
 • Регламент (ЕС) № 2701/98 от 17 декември 1998 г. - серии с данни по СБС, изменен и допълнен от Регламент (ЕС) № 1669/2003 от 1 септември 2003 година;
 • Регламент (ЕС) № 2702/98 от 17 декември 1998 г. - технически формат за изпращане на данните по СБС, изменен и допълнен от Регламент (ЕС) № 1668/2003 от 1 септември 2003 година;
 • Регламент (ЕС) № 1618/1999 от 23 юли 1999 г. - критерии за оценка на качеството на данните по СБС;
 • Регламент (ЕС) № 1614/2002 от 6 септември 2002 г. - изменение и допълнение на дефинициите, сериите с данни и техническия формат;
 • Регламент (ЕС) № 439/2014 от 29 април 2014 г. - изменение и допълнение на сериите с данни и техническия формат.

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Кодекс за застраховането;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Данните по СБС се изпращат в Евростат в съответствие с изискванията на регламентите по СБС. Същите се предоставят съгласно подписаните споразумения за обмен на данни, като се осигурява защита на конфиденциалната информация.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Данните се публикуват съгласно срока, посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения
Публикации
Онлайн база данни

Данните по СБС са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Годишна Бизнес статистика - Финансови предприятия - Застрахователни предприятия: http://www.nsi.bg/bg/content/7755

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методологическото ръководство на Евростат по СБС на застрахователите е базирано на Европейското законодателство в областта на СБС и хармонизираното национално законодателство в същата област.

Документация за качеството

Ежегодно НСИ предоставя на Евростат доклад за качеството на данните по СБС на застрахователните предприятия с информация за съответната референтна година.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните по СБС са:

· Евростат и други международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското и европейското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на показателите по СБС на застрахователите е базирана на годишните счетоводни отчети на застрахователните предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението по СБС на застрахователите е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните по СБС на национално ниво и Евростат данните по СБС на застрахователите се изпращат в срок t+18 месеца, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Сроковете по т.15.1 стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Сравнимостта на данните е лимитирана от използването на различните класификации на икономическите дейности (КИД-2008 и НКИД-2003), доколкото има разминаване в обхвата на дадена дейност. За застрахователните предприятия няма промяна в обхвата и динамичните редове с данни са напълно съпоставими за целия период 2005 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Данните по СБС на застрахователите са логически обвързани с тези, получени от счетоводните отчети.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Разработената от НСИ офлайн система за събиране и обработване на отчетите на застрахователните предприятия и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това. Всички направени ревизии на националните данни се отразяват и в агрегираните данни за Европейския съюз.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основен източник на данни за изчисляване на показателите по СБС на застрахователите е специализираният “Годишен отчет за дейността застрахователите” и административни данни от КФН.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички застрахователи в обхвата на изследването.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

Страници