Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица


ЗАЕТИ ЛИЦА ПО СЕКТОРИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ ЗА 2020 ГОДИНА *)
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Статистически райони
Северо- западен Северен централен Северо- източен Юго- източен Юго- западен Южен централен
Добивна промишленост 20 313 307 1 481 441 8 098 5 487 4 499
Преработваща промишленост 503 939 47 724 72 669 49 885 71 690 126 809 135 162
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 31 379 4 553 822 2 616 6 197 13 735 3 456
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 32 447 3 018 3 053 4 137 4 313 12 480 5 446
Строителство 153 461 7 259 10 665 22 248 20 964 68 285 24 040
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 496 596 34 423 43 613 62 144 63 596 208 563 84 257
Транспорт, складиране и пощи 168 477 10 693 17 707 18 771 17 120 75 009 29 177
Хотелиерство и ресторантьорство 119 906 6 950 8 376 16 161 21 347 45 771 21 301
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 117 884 1 548 2 955 5 702 2 998 97 053 7 628
Операции с недвижими имоти 39 786 1 764 2 294 5 669 5 165 19 804 5 090
Професионални дейности и научни изследвания 114 180 3 357 5 330 12 343 8 611 72 018 12 521
Административни и спомагателни дейности 112 973 2 964 4 395 10 799 8 346 76 625 9 844
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 5 236 377 560 788 754 1 950 807

*) Годишните данни по статистически райони са изчислени от местни единици, съгласно методологията на структурна бизнес статистика
30.06.2022