Премини към основното съдържание

Брой на предприятията


БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 310 199 38 32 29 12
Преработваща промишленост 29 872 23 009 2 700 2 387 1 518 258
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 1 926 1 805 55 25 24 17
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 782 545 65 74 60 38
Строителство 21 297 18 026 1 683 1 042 508 38
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 138 125 130 810 4 219 2 212 795 89
Транспорт, складиране и пощи 22 422 20 340 1 146 620 270 46
Хотелиерство и ресторантьорство 25 352 22 901 1 522 703 214 12
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15 336 14 047 550 431 253 55
Операции с недвижими имоти 24 315 23 792 345 .. .. 4
Професионални дейности и научни изследвания 46 649 45 371 800 331 129 18
Административни и спомагателни дейности 11 604 10 391 501 388 261 63
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 237 3 204 23 .. ..  -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.06.2022