Премини към основното съдържание

Годишни данни – КИД 2008


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА, ПО СЕКТОРИ ЗА 2021 ГОДИНА
Сектори по КИД-2008 Брой предприятия-
бр.
Произведена продукция-
хил. лв.
Оборот-
хил. лв.
Добавена стойност по факторни разходи-
хил. лв.
Покупки на стоки и услуги-
хил. лв.
Разходи за персонала-
хил. лв.
Разходи за възнаграждения-
хил. лв.
Заети лица-
бр.
Добивна промишленост 292 3 713 137 3 604 437 2 044 514 1 720 617 690 446 525 699 19 529
Преработваща промишленост 29 637 70 930 236 75 543 459 16 170 427 61 931 906 9 324 499 7 924 406 502 912
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 583 11 570 685 32 609 534 3 906 744 29 455 093 1 222 098 936 243 32 282
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 790 1 962 119 2 562 819 918 988 1 743 023 571 489 472 941 30 990
Строителство 21 373 20 592 369 20 601 145 4 686 315 16 789 283 2 464 818 2 134 654 153 822
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 132 706 30 402 612 160 083 124 15 853 607 147 587 671 7 385 512 6 424 211 505 990
Транспорт, складиране и пощи 22 222 17 821 941 18 259 810 4 227 782 14 249 534 2 536 167 2 081 504 152 321
Хотелиерство и ресторантьорство 24 007 4 279 589 5 257 750 1 956 477 3 368 854 1 291 295 1 100 640 124 600
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15 692 16 179 334 17 233 585 9 373 825 7 969 585 5 979 822 5 366 055 127 103
Финансови и застрахователни дейности 5 170 13 848 299 12 272 737 9 117 887 4 730 417 1 894 545 1 673 229 64 897
Операции с недвижими имоти 23 959 3 627 003 3 802 492 1 427 441 2 497 499 536 071 477 854 40 200
Професионални дейности и научни изследвания 45 519 8 490 765 8 725 548 4 149 169 4 771 956 2 560 970 2 278 317 117 037
Административни и спомагателни дейности 11 275 4 923 101 5 045 721 2 688 730 2 431 369 1 963 470 1 696 570 114 569
Образование 3 971 440 089 439 634 246 316 198 896 200 610 172 329 13 596
Хуманно здравеопазване социална работа 14 005 3 869 312 3 865 728 2 255 020 1 661 543 1 461 058 1 293 569 64 439
Култура, спорт и развлечения 4 869 2 454 477 2 467 466 443 441 2 044 133 363 472 318 347 23 689
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 084 116 504 162 088 50 708 113 077 29 678 25 368 5 091
Други персонални услуги 20 932 760 221 871 793 292 071 588 379 159 819 136 313 35 252
30.06.2023