Премини към основното съдържание

Годишни данни – КИД 2008


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА, ПО СЕКТОРИ ЗА 2020 ГОДИНА
Сектори по КИД-2008 Брой предприятия - бр. Произведена продукция - хил. лв. Оборот - хил. лв. Добавена стойност по факторни разходи - хил. лв. Покупки на стоки и услуги - хил. лв. Разходи за персонала - хил. лв. Разходи за възнагра-
ждения - хил. лв.
Заети лица - бр.
Добивна промишленост 310 3 097 385 3 016 884 1 790 034 1 451 753 637 403 483 440 20 249
Преработваща промишленост 29 872 62 626 475 65 312 720 15 918 281 51 407 003 8 406 973 7 120 853 504 587
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 1 926 7 061 998 15 572 967 3 884 476 13 346 107 1 151 967 872 569 31 435
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 782 1 795 884 2 099 151 974 258 1 317 116 566 799 465 179 32 311
Строителство 21 297 23 238 966 23 019 253 5 251 820 18 664 251 2 293 735 1 986 810 153 912
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 138 125 27 422 572 131 780 357 14 376 237 117 906 417 6 556 537 5 682 164 498 112
Транспорт, складиране и пощи 22 422 15 805 364 15 736 687 5 119 914 12 012 090 2 668 318 2 166 638 168 136
Хотелиерство и ресторантьорство 25 352 2 924 699 3 682 833 1 396 474 2 583 507 992 653 840 262 118 920
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15 336 13 354 397 14 174 704 8 210 398 6 279 133 5 013 578 4 463 113 117 958
Операции с недвижими имоти 24 315 3 664 316 3 303 510 1 617 305 2 342 470 494 704 437 368 39 740
Професионални дейности и научни изследвания 46 649 7 671 475 7 803 944 3 943 599 4 312 843 2 260 343 2 001 464 113 801
Административни и спомагателни дейности 11 604 4 092 560 4 074 564 2 484 758 1 804 948 1 684 339 1 449 282 112 795
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 237 106 474 144 015 50 626 96 981 27 715 23 632 5 215
30.06.2022