Сектор K „Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги”


СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА - НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дирекция "Бизнес статистика"
отдел "Годишна бизнес статистика"
Кармен Искрова
Държавен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 151
 
Последно обновяване на данните: 28.02.2011
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеДанните за показателите по СБС се получават от Годишния отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс и според изискванията на Регламент (ЕО) № 2700/98 относно дефиницията на характеристиките.
2Използвани класификации• Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003)
• Националната класификация на продуктите по икономически дейности (НКПИД-2003)
• Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) от 14 февруари 2009 година
• Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) от 19 юни 2006 година
3ОбхватИзследването по СБС включва нефинансовите предприятия, класифицирани по НКИД-2003 в сектори от С до I и сектор K.
4Единици на измерванeБрой и хил. левове
5Период, за който се отнасят даннитеГодина
6Период, за който има налични данни2002 - 2007
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)• Регламент (ЕО) № 58/97 на Съвета от 20 декември 1996 г. относно структурна бизнес статистика. Допълнен е чрез:
- Регламент (ЕО) № 2700/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно дефинициите на характеристиките, подобрен от Регламент (ЕО) № 1670/2003 на Комисията от 1 септември 2003 година;
- Регламент (ЕО) № 2701/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно редовете с данни, подобрен от Регламент (ЕО) № 1669/2003 на Комисията от 1 септември 2003 година;
- Регламент (ЕО) № 2702/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно техническия формат за изпращане на данните, подобрен от Регламент (ЕО) № 1668/2003 на Комисията от 1 септември 2003 година;
-  Регламент (ЕО) № 2699/98 на Комисията от 17 декември 1998 г. относно дерогациите;
- Регламент (ЕО) № 1667/2003 на Комисията от 1 септември 2003 г. относно дерогациите;
- Регламент (ЕО) № 1614/2002 на Комисията от 6 септември 2002 г., подобряващ Регламент (ЕО) № 58/97 на Съвета и Регламенти (ЕО) № 2700/98, (ЕО) № 2701/98 и (ЕО) № 2702/98 на Комисията;
- Регламент (ЕО) №1618/1999 на Комисията от 23 юли 1999 година относно критериите за
оценка на качеството по СБС.
8Срокове на разпространение на информацията• На национално ниво – според срока посочен в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ
• На Евростат – 10 месеца след отчетния период за предварителни данни и 18 месеца след отчетния период за окончателни данни
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg
• Статистически годишник
• Статистически справочник
• Статистическа панорама - България
10Методологични документиМетодологическо ръководство по СБС на Евростат
11Източници на данниОсновни източници на данни за изчисляване на показателите по СБС са:
• Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;
• Годишен отчет на нефинансовите предприятия, не съставящи баланс.
12Честота на събиране на даннитеГодишно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички нефинансови предприятия