Премини към основното съдържание

Възобновяеми енергийни източници

Динамичен ред: Energy-5.2.xls

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2022 ГОДИНА
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Водна енергия Вятърна енергия Слънчева фотоволтаична енергия Слънчева топлинна енергия Геотермална енергия Твърди биогорива
Производство на първична енергия   1 2 800.588 327.023 128.902 180.038 32.025 36.593 1 588.915
Възстановени и рециклирани продукти   2 - - - - - - -
Внос   3 122.929 - - - - - 97.366
Износ   4 179.004 - - - - - 90.677
Изменение на запасите   5 4.202 - - - - - 9.046
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 2 748.716 327.023 128.902 180.038 32.025 36.593 1 604.650
Международна морска бункеровка   7 - - - - - - -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 2 748.716 327.023 128.902 180.038 32.025 36.593 1 604.650
Международни полети   9 - - - - - - -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 2 748.716 327.023 128.902 180.038 32.025 36.593 1 604.650
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 1 471.829 327.023 128.902 180.038 - - 604.659
Електроцентрали и топлоцентрали   12 1 278.075 327.023 128.902 180.038 - - 601.922
Коксови пещи   13 - - - - - - -
Доменни пещи   14 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   15 - - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   19 - - - - - - -
За смесване с природен газ   20 - - - - - - -
Смесени течни биогорива   21 191.017 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   22 2.737 - - - - - 2.737
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23 - - - - - - -
Други за преобразуване   24 - - - - - - -
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 192.566 - - - - - -
Електроцентрали и топлоцентрали   26 - - - - - - -
Коксови пещи   27 - - - - - - -
Доменни пещи   28 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   29 - - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   33 - - - - - - -
За смесване с природен газ   34 - - - - - - -
Смесени течни биогорива   35 191.017 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   36 1.549 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 - - - - - - -
Други за преобразуване   38 - - - - - - -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 +51 + 52 + 53 + 54 + 55 - - - - - - -
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 - - - - - - -
Добив на въглища   41 - - - - - - -
Добив на нефт и природен газ   42 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43 - - - - - - -
Коксови пещи   44 - - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 - - - - - - -
Предприятия за заводски газ   46 - - - - - - -
Доменни пещи   47 - - - - - - -
Нефтени рафинерии   48 - - - - - - -
Ядрена индустрия   49 - - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   50 - - - - - - -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51 - - - - - - -
Предприятия за газификация на биогаз   52 - - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53 - - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   54 - - - - - - -
Други от енергийния сектор   55 - - - - - - -
Загуби при разпределение   56 - - - - - - -
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 1 469.453 - - - 32.025 36.593 999.992
Крайно неенергийно потребление   58 - - - - - - -
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 1 476.037 - - - 32.025 36.593 1 006.577
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 259.751 - - - - - 217.306
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 0.009 - - - - - 0.009
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 12.981 - - - - - 12.981
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 0.006 - - - - - 0.006
Неметални минерали 23 64 44.440 - - - - - 1.995
Транспортно оборудване 29; 30 65 0.005 - - - - - 0.005
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 0.161 - - - - - 0.161
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 0.012 - - - - - 0.012
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 33.212 - - - - - 33.212
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 120.823 - - - - - 120.823
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 45.293 - - - - - 45.293
Строителство 41; 42; 43 71 0.083 - - - - - 0.083
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 0.607 - - - - - 0.607
Други в индустрията 22; 31; 32 73 2.117 - - - - - 2.117
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 190.148 - - - - - -
Железопътен транспорт   75 - - - - - - -
Автомобилен транспорт   76 190.148 - - - - - -
Вътрешни полети   77 - - - - - - -
Вътрешно корабоплаване   78 - - - - - - -
Тръбопроводен транспорт   79 - - - - - - -
Други в транспорта   80 - - - - - - -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 1 026.138 - - - 32.025 36.593 789.271
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 362.562 - - - 18.574 36.593 145.718
Домакинства   83 653.664 - - - 13.450 - 640.213
Селско и горско стопанство 01; 02 84 9.892 - - - - - 3.319
Рибно стопанство 03 85 0.020 - - - - - 0.020
Невключени никъде другаде (други)   86 - - - - - - -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 -6.584 - - - - - -6.585

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2022 ГОДИНА
(Продължение и край)
Хиляди тонове нефтен еквивалент
  КИД 2008 Връзки Общо Дървени въглища Биогазове Сметищни отпадъци - възобновяеми Течни биогорива Топлина от околната среда
Производство на първична енергия   1 2 800.588 - 50.115 42.445 260.673 153.859
Възстановени и рециклирани продукти   2 - - - - - -
Внос   3 122.929 3.769 - - 21.794 -
Износ   4 179.004 0.851 - - 87.476 -
Изменение на запасите   5 4.202 - - - -4.844 -
Брутна налична енергия   6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 2 748.716 2.918 50.115 42.445 190.148 153.859
Международна морска бункеровка   7 - - - - - -
Брутно вътрешно потребление   8 = 6 -7 2 748.716 2.918 50.115 42.445 190.148 153.859
Международни полети   9 - - - - - -
Общо доставена енергия   10 = 8 -9 2 748.716 2.918 50.115 42.445 190.148 153.859
Вложено за преобразуване   11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 1 471.829 - 40.191 - 191.017 -
Електроцентрали и топлоцентрали   12 1 278.075 - 40.191 - - -
Коксови пещи   13 - - - - - -
Доменни пещи   14 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   15 - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   16 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   17 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   18 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   19 - - - - - -
За смесване с природен газ   20 - - - - - -
Смесени течни биогорива   21 191.017 - - - 191.017 -
Предприятия за дървени въглища   22 2.737 - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   23 - - - - - -
Други за преобразуване   24 - - - - - -
Получено от преобразуване   25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 192.566 1.549 - - 191.017 -
Електроцентрали и топлоцентрали   26 - - - - - -
Коксови пещи   27 - - - - - -
Доменни пещи   28 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   29 - - - - - -
Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост   30 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   31 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   32 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   33 - - - - - -
За смесване с природен газ   34 - - - - - -
Смесени течни биогорива   35 191.017 - - - 191.017 -
Предприятия за дървени въглища   36 1.549 1.549 - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   37 - - - - - -
Други за преобразуване   38 - - - - - -
Енергиен сектор   39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 +51 + 52 + 53 + 54 + 55 - - - - - -
Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия   40 - - - - - -
Добив на въглища   41 - - - - - -
Добив на нефт и природен газ   42 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество   43 - - - - - -
Коксови пещи   44 - - - - - -
Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество   45 - - - - - -
Предприятия за заводски газ   46 - - - - - -
Доменни пещи   47 - - - - - -
Нефтени рафинерии   48 - - - - - -
Ядрена индустрия   49 - - - - - -
Предприятия за втечняване на въглища   50 - - - - - -
Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ   51 - - - - - -
Предприятия за газификация на биогаз   52 - - - - - -
Предприятия за пререботване на газове в течни горива   53 - - - - - -
Предприятия за дървени въглища   54 - - - - - -
Други от енергийния сектор   55 - - - - - -
Загуби при разпределение   56 - - - - - -
Налично за крайно потребление   57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 1 469.453 4.467 9.925 42.445 190.148 153.859
Крайно неенергийно потребление   58 - - - - - -
Крайно енергийно потребление   59 = 60 + 74 + 81 1 476.037 4.466 9.925 42.445 190.148 153.859
Индустриален сектор   60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 259.751 - - 42.445 - -
Черна металургия 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 61 0.009 - - - - -
Химическа и нефтохимическа промишленост 20; 21 62 12.981 - - - - -
Цветна металургия 24.4; 24.53; 24.54 63 0.006 - - - - -
Неметални минерали 23 64 44.440 - - 42.445 - -
Транспортно оборудване 29; 30 65 0.005 - - - - -
Машини, метални изделия и оборудване 25; 26; 27; 28 66 0.161 - - - - -
Добивна промишленост (без енергийните суровини) 07-07.21; 08-08.92; 09.9 67 0.012 - - - - -
Храни, напитки и тютюн 10; 11; 12 68 33.212 - - - - -
Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост 17 ; 18 69 120.823 - - - - -
Дървен материал и изделия от него (без мебели) 16 70 45.293 - - - - -
Строителство 41; 42; 43 71 0.083 - - - - -
Текстил и кожи 13; 14; 15 72 0.607 - - - - -
Други в индустрията 22; 31; 32 73 2.117 - - - - -
Транспортен сектор   74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 190.148 - - - 190.148 -
Железопътен транспорт   75 - - - - - -
Автомобилен транспорт   76 190.148 - - - 190.148 -
Вътрешни полети   77 - - - - - -
Вътрешно корабоплаване   78 - - - - - -
Тръбопроводен транспорт   79 - - - - - -
Други в транспорта   80 - - - - - -
Други сектори   81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 1 026.138 4.466 9.925 - - 153.859
Търговия и обществени услуги и други неупоменати 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 82 362.562 4.466 3.351 - - 153.859
Домакинства   83 653.664 - - - - -
Селско и горско стопанство 01; 02 84 9.892 - 6.573 - - -
Рибно стопанство 03 85 0.020 - - - - -
Невключени никъде другаде (други)   86 - - - - - -
Статистическа разлика   87 = 57 - 58 - 59 -6.584 0.001 - - - -

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
11.01.2024