Премини към основното съдържание

Вложени горива в комбинирани съоръжения

Динамичен ред: Energy-3.2.CHP_fuel_input.xls

ВЛОЖЕНИ ГОРИВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В КОМБИНИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
Гориво Връзки Мерни единици 2022
Антрацинти и черни въглища и горива от тях 1 хил. т 234
2 ТДж (НКС) 5 148
Кафяви и лигнитни въглища и горива от тях 3 хил. т 761
4 ТДж (НКС) 6 793
Торф 5 хил. т -
6 ТДж (НКС) -
Коксов газ 7 ТДж (БКС) -
8 ТДж (НКС) -
Доменен газ 9 ТДж (БКС) -
10 ТДж (НКС) -
Други твърди горива от въглища 11 хил. т -
12 ТДж (НКС) -
Мазути (котелни горина), вкл. нефтен кокс 13 хил. т 5
14 ТДж (НКС) 193
Нефтозаводски газ 15 хил. т -
16 ТДж (НКС) -
Други течни горива 17 хил. т 295
18 ТДж (НКС) 9 502
Природен газ и заводски газ 19 ТДж (БКС) 26 374
20 ТДж (НКС) 23 976
Твърда биомаса 21 ТДж (НКС) 9 281
Промишлени отпадъци 22 ТДж (НКС) -
Битови отпадъци (възобновяеми) 23 ТДж (НКС) -
Битови отпадъци (невъзобновяеми) 24 ТДж (НКС) -
Биогаз 25 ТДж (НКС) 53
Други възобновяеми и отпадъци 26 хил. т -
27 ТДж (НКС) -
Топлинна енергия от атомни централи 28 ТДж (НКС) -
Общо 29 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 23 + 24 + 25 +27 + 28 ТДж (НКС) 54 946

- няма случай
06.11.2023