Премини към основното съдържание

Вложени горива в комбинирани съоръжения

Динамичен ред: Energy-3.2.CHP_fuel_input.xls

ВЛОЖЕНИ ГОРИВА В КОМБИНИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА
  Връзки   2020
Антрацитни и черни въглища и горива от тях 1 хил. т 413
2 ТДж (НКС) 5 192
Кафяви и лигнитни въглища и горива от тях 3 хил. т 969
4 ТДж (НКС) 8 697
Торф 5 хил. т -
6 ТДж (НКС) -
Коксов газ 7 ТДж (БКС) -
8 ТДж (НКС) -
Доменен газ 9 ТДж (БКС) -
10 ТДж (НКС) -
Други твърди горива от въглища 11 хил. т 32
12 ТДж (НКС) 241
Мазути (котелни горива), вкл. нефтен кокс 13 хил. т 2
14 ТДж (НКС) 66
Нефтозаводски газ 15 хил. т -
16 ТДж (НКС) -
Други течни горива 17 хил. т 107
18 ТДж (НКС) 3 384
Природен газ и заводски газ 19 ТДж (БКС) 27 210
20 ТДж (НКС) 24 737
Твърда биомаса 21 ТДж (НКС) 8 765
Промишлени отпадъци 22 ТДж (НКС) 46
Битови отпадъци (възобновяеми) 23 ТДж (НКС) -
Битови отпадъци (невъзобновяеми) 24 ТДж (НКС) -
Биогаз 25 ТДж (НКС) -
Други възобновяеми и отпадъци 26 хил. т -
27 ТДж (НКС) -
Топлинна енергия от атомни централи 28 ТДж (НКС) -
ОБЩО 29 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 23 + 24 + 25 +27 + 28 ТДж (НКС) 51 128

- няма случай
29.04.2022