Премини към основното съдържание

Производство на електрическа и топлинна енергия и мощност на комбинирани съоръжения

Динамичен ред: Energy-3.1.CHP_production.xls

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И МОЩНОСТ НА Комбини-раНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА
1 : Производство на електрическа и топлинна енергия и мощност на Комбини-рани съоръжения с ефективност >= 75%
Вид на цикъла Връзки Максимална мощност Производство Вложени горива Брой на съоръженията
Електрическа енергия Топлинна енергия Електрическа енергия Брутна полезна топлинна енергия
Комбини-рана Брутна Нетна Комбини-рано Брутно
МВт МВт МВт ГВтч ГВтч ТДж ТДж (НКС) Брой
Газова турбина с Комбини-ран цикъл с топлинно възстановяване (η общо ≥ 80%) 1 121 121 443 566 582 2 550 5 361 2
Газова турбина с котел-утилизатор 2 - - - - - - - -
Двигател с вътрешно горене с утилизатор 3 76 76 79 396 396 1 493 3 608 36
Парна противоналегателна турбина 4 290 290 1 591 917 956 13 192 18 379 11
Парна кондензационна турбина (η общо ≥ 80%) 5 581 581 1 716 1 527 2 784 14 167 23 772 15
Други 6 - - - - - - - -
Междинна сума 7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 1 068 1 068 3 829 3 406 4 718 31 402 51 120 64
2 : Производство на електрическа и топлинна енергия и мощност на Комбини-рани съоръжения с ефективност < 75%
Вид на цикъла Връзки Максимална мощност Производство Вложени горива Брой на съоръженията
Електрическа енергия Топлинна енергия Електрическа енергия Брутна полезна топлинна енергия
Комбини-рана Брутна Нетна Комбини-рано Брутно
МВт МВт МВт ГВтч ГВтч ТДж ТДж (НКС) Брой
Газова турбина с Комбини-ран цикъл с топлинно възстановяване (η общо < 80%) 8 - - - - - - - -
Газова турбина с котел-утилизатор 9 - - - - - - - -
Двигател с вътрешно горене с утилизатор 10 - - - - - - - -
Парна противоналегателна турбина 11 - - - - - - - -
Парна кондензационна турбина (η общо < 80%) 12 25 25 164 0 7 6 8 1
Други 13 - - - - - - -  
Междинна сума 14 = 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 25 25 164 0 7 6 8 1
ОБЩО 15 = 7 + 14 1 093 1 093 3 993 3 406 4 725 31 408 51 128 65

- няма случай
29.04.2022