Премини към основното съдържание

Производство на електрическа и топлинна енергия и мощност на комбинирани съоръжения

Динамичен ред: Energy-3.1.CHP_production.xls

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И МОЩНОСТ НА КОМБИНИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 2022 ГОДИНА
1 : Производство на електрическа и топлинна енергия и мощност на комбинирани съоръжения с ефективност >= 75%
Вид на цикъла Връзки Максимална мощност Производство Вложени горива Брой на съоръженията
Електрическа енергия Топлинна енергия Електрическа енергия Брутна полезна топлинна енергия
Комбинирана Брутна Нетна Комбинирано Брутно
МВт МВт МВт ГВтч ГВтч ТДж ТДж (НКС) Брой
Газова турбина с комбиниран цикъл с топлинно възстановяване (η общо ≥ 80%) 1 121 121 443 563 576 2 542 5 456 2
Газова турбина с котел-утилизатор 2 - - - - - - - -
Двигател с вътрешно горене с утилизатор 3 75 75 77 381 383 1 445 3 427 36
Парна противоналегателна турбина 4 323 323 1 554 1 044 1 044 19 430 25 885 12
Парна кондензационна турбина (η общо ≥ 80%) 5 533 533 1 659 1 157 2 769 10 791 17 981 12
Други 6 - - - - - - - -
Междинна сума 7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 1 052 1 052 3 733 3 145 4 772 34 208 52 749 62
2 : Производство на електрическа и топлинна енергия и мощност на комбинирани съоръжения с ефективност < 75%
Вид на цикъла Връзки Максимална мощност Производство Вложени горива Брой на съоръженията
Електрическа енергия Топлинна енергия Електрическа енергия Брутна полезна топлинна енергия
Комбинирана Брутна Нетна Комбинирано Брутно
МВт МВт МВт ГВтч ГВтч ТДж ТДж (НКС) Брой
Газова турбина с комбиниран цикъл с топлинно възстановяване (η общо < 80%) 8 -   - - - - - -
Газова турбина с котел-утилизатор 9 -   - - - - - -
Двигател с вътрешно горене с утилизатор 10 -   - - - - - -
Парна противоналегателна турбина 11 -   - - - - - -
Парна кондензационна турбина (η общо < 80%) 12 55 55 262 140 181 1 253 2 197 2
Други 13 -   - - - - - -
Междинна сума 14 = 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 55 55 262 140 181 1 253 2 197 2
ОБЩО 15 = 7 + 14 1 107 1 107 3 995 3 285 4 953 35 461 54 946 64

- няма случай
06.11.2023