Премини към основното съдържание

Цени на природен газ за крайни небитови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.3.Gas_prices_Ind.xls

ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА КРАЙНИ НЕБИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на природен газ в ГДж Цени в лева / ГДж1,2
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС и други възстановими данъци и такси С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2) (Ниво 3)
Група - И1 <1000 31.2937 31.8828 38.2594
Група - И2 1 000 <10 000 27.9228 28.5118 34.2129
Група - И3 10 000 <100 000 24.4751 25.0158 30.0198
Група - И4 100 000 <1 000 000 22.0025 22.1446 26.5739
Група - И5 1 000 000 ≤ 4 000 000 22.0333 22.0500 26.4611
Група - И6 ≥ 4 000 000 .. .. ..

1 Изчислени при съотношение 1 МВтч=3,6 ГДж.
2 Цените от 2-ро и 3-то ниво отразяват следните промени: 1) От 01.07.2023 година се се връща единната ставка на ДДС от 20% за всички компоненти от цената на природния газ. 2) Неначисляването на акциз върху използването на природния газ (в газообразно или втечнено състояние) като моторно гориво продължава до 30.06.2025 г.
.. конфиденциални данни
КОМПОНЕНТИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА КРАЙНИ НЕБИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА 2023 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на природен газ в ГДж Цени в лева/ГДж1
Енергия и снабдяване Разходи за мрежа Данъци, други плащания, налози и такси2
ОБЩО в т.ч.
Минимално Максимално ДДС Насърчаване на ВЕИ Капацитет Данъци за околната среда (Акциз) Други
Група - И1 <1000 29.1227 8.3423 6.2335 5.6413  -  - 0.5922  -
Група - И2 1000 <10 000 27.1908 6.9002 5.6790 5.0861  -  - 0.5929  -
Група - И3 10 000 <100 000 25.2216 4.4912 4.8870 4.3659  -  - 0.5211  -
Група - И4 100 000 <1 000 000 26.0422 1.8340 4.1102 3.9544  -  - 0.1558  -
Група - И5 1 000 000 ≤ 4 000 000 26.5637 1.2432 3.9433 3.9262  -  - 0.0171  -
Група - И6 ≥ 4 000 000 .. .. .. ..  -  - .. ..

1 Изчислени при при съотношение 1 МВтч=3,6 ГДж.
2 В компонент "Данъци, други плащания, налози и такси" са отразени следните промени на годишна база: 1) За периода януари - юни 2023 са валидни въведените от 09.07.2022 година промени относно акциза и ставката на ДДС за различните компоненти от цената на природния газ: размерът на ДДС върху доставката на природния газ намалява от 20% на 9%; размерът на ДДС върху услугите за доставката на природния газ, като пренос, разпределение и снабдяване остава 20%; премахва се акциза върху използването на природния газ (в газообразно или втечнено състояние) като моторно гориво. 2) За периода юли - декември 2023: От 01.07.2023 година се връща единната ставка на ДДС от 20% за всички компоненти от цената на природния газ. Неначисляването на акциз върху използването на природния газ (в газообразно или втечнено състояние) като моторно гориво продължава до 30.06.2025 г.
.. конфиденциални данни
Среден дял на разходите за пренос и разпределение в компонент "Разходи за мрежа" за 2023 г.
Групи на потребление Разходи за мрежа ( 100% ) Разходи за преносна мрежа ( % ) Разходи за разпределителна мрежа ( % )
Група - И1-И6 100.00 49.94 50.06
29.03.2024