Цени на електрическа енергия за битови клиенти


Динамичен ред: Energy-2.2.El_prices_HH.xls

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на електрическа енергия в кВтч Цени в лева / кВтч
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2) (Ниво 3)
Група - Д1 <1 000 0.1702 0.1702 0.2042
Група - Д2 1 000 <2 500 0.1663 0.1663 0.1996
Група - Д3 2 500 <5 000 0.1600 0.1600 0.1920
Група - Д4 5 000 <15 000 0.1555 0.1555 0.1866
Група - Д5 ≥15 000 0.1547 0.1547 0.1857
КОМПОНЕНТИ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА 2020 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на електрическа енергия в кВтч Цени в лева / кВтч
Минимално Максимално Енергия и снабдяване Разходи за мрежа Данъци, други плащания, налози и такси
Общо в т.ч.
ДДС Насърчаване на ВЕИ Капацитет Опазване на околната среда Ядрена енергия Други
Група - Д1 <1 000 0.1186 0.0507 0.0339 0.0339 - - - - -
Група - Д2 1 000 <2 500 0.1151 0.0510 0.0332 0.0332 - - - - -
Група - Д3 2 500 <5 000 0.1095 0.0518 0.0323 0.0323 - - - - -
Група - Д4 5 000 <15 000 0.1037 0.0525 0.0312 0.0312 - - - - -
Група - Д5 ≥15 000 0.1009 0.0524 0.0307 0.0307 - - - - -
Дял на разходите за пренос и разпределние в компонент "Разходи за мрежа" за 2020 година
Групи на потребление Разходи за мрежа (100%) Разходи за преносна мрежа (%) Разходи за разпределителна мрежа (%)
Група - Д1-Д5 100.00 20.00 80.00
30.03.2021
ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БИТОВИ И КРАЙНИ НЕБИТОВИ КЛИЕНТИ
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Сметки в околната среда и енергетиката“

Лице за контакт

Ирина Денчева– цени на електрическа енергия

Ивета Минкова – цени на природен газ

Длъжност

главен експерт

държавен експерт

 

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 625

+359 2 9857 191

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 юли 2021 г.
Дата на публикуване20 юли 2021 г.
Дата на последно актуализиране20 юли 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Тази тема представя средни шестмесечни цени на доставените количества електрическа енергия/природен газ на битови и крайни небитови клиенти. Цените са представителни за страната – данни за тях се осигуряват от всички доставчици на електрическа енергия/природен газ до битови и крайни небитови клиенти за количествата, доставени по преносна/разпределителна мрежа. Цените включват базисната цена на електрическа енергия/природен газ, пренос, разпределение, акциз, ДДС и др. Цените се изчисляват като средни претеглени цени от действително доставените количества електрическа енергия/природен газ и съответните фактурирани стойности на крайни клиенти за наблюдавания шестмесечен период, в следните две направления:

А) Компоненти и подкомпоненти:

 • Компонент „Енергия и снабдяване“
 • Компонент „Мрежа“
 • Компонент „Данъци, други плащания, налози и такси“.

Тези данни се събират всяко шестмесечие, но се отчитат на годишна база като средноаритметични цени.

Б) Данъчно облагане:

 • Средни цени, изключващи всички данъци и такси;
 • Средни цени, изключващи ДДС и други възстановими данъци, но включващи акциза;
 • Средни цени, включващи всички данъци и такси.

Тези данни се събират и отчитат 2 пъти годишно - всяко шестмесечие.

Използвани класификации

Вътрешна класификационна система съгласно Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския Парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията, отменящ Директива 2008/92/ЕО, базирана на стандартни групи клиенти по нива на годишно потребеление на електрическа енергия/природен газ и на нива на данъчно облагане.

Обхват

Цените за електрическа енергия и природен газ се събират в две направления:

 • Битови клиенти – крайни потребители;
 • Небитови клиенти – крайни потребители.
Понятия и дефиниции

Потребителите на природен газ и на електрическа енергия се характеризират със следното годишно потребление по групи:

Природен газ за битови клиенти:

Д1 (Малки): годишно потребление под 20 ГДж

Д2 (Средни): годишно потребление между 20 и 200 ГДж

Д3 (Големи): годишно потребление над 200 ГДж

Природен газ за небитови клиенти: 

И1: годишно потребление под 1 000 ГДж

И2: годишно потребление между 1 000 и 10 000 ГДж

И3: годишно потребление между 10 000 и 100 000 ГДж

И4: годишно потребление между 100 000 и 1 000 000 ГДж

И5: годишно потребление между 1 000 000 и 4 000 000 ГДж

И6: годишно потребление над 4 000 000 ГДж

Електрическа енергия за битови клиенти:

Д1 (Много малки): годишно потребление под 1 000 кВтч

Д2 (Малки): годишно потребление между 1 000 и 2 500 кВтч

Д3 (Средни): годишно потребление между 2 500 и 5 000 кВтч

Д4 (Големи): годишно потребление между 5 000 и 15 000 кВтч

Д5 (Много големи): годишно потребление над 15000 кВтч

Електрическа енергия за небитови клиенти:

И1: годишно потребление под 20 МВтч

И2: годишно потребление между 20 и 500 МВтч

И3: годишно потребление между 500 и 2 000 МВтч

И4: годишно потребление между 2 000 и 20 000 МВтч

И5: годишно потребление между 20 000 и 70 000 МВтч

И6: годишно потребление между 70 000 и 150 000 МВтч

И7: годишно потребление над 150 000 МВтч

Съществуват две различни направления на дезагрегиране на цените:

1) Шестмесечни цени:

Тези цени се отчитат 2 пъти в годината по 3 нива на данъчно облагане:

 • 1-во ниво цени - цени, изключващи всички данъци и такси;
 • 2-ро ниво цени - цени, изключващи ДДС и други възстановими данъци, но включващи акциза;
 • 3-то ниво цени - цени, включващи всички данъци и такси.

2) Годишни цени:

Тези цени се отчитат веднъж годишно заедно с данните за 2-ро шестмесечие и са разбити на следните 3 основни компоненти:

 • Енергия и снабдяване

За електрическата енергия - включва разходи за производство, агрегиране, балансираща енергия, разходи за доставената енергия, обслужване на клиенти, управление на услугите след продажбата и други разходи при снабдяване;

За природния газ - включва цената за суровината природен газ, платена от доставчика, или цената на природния газ в точката на постъпване в преносната система, включително, ако е приложимо, следните разходи за крайния потребител: разходите за складиране, както и разходите, свързани с продажбата на природния газ на крайните клиенти;

 • Мрежа - включва тарифите за пренос и разпределение, загубите при преноса и разпределението, разходите за мрежата, услугите след продажбата, разходите за обслужване на системата и разходите за наем на измервателен уред и за измерването. Този компонент се разделя допълнително на среден относителен дял на разходите за пренос за битови/небитови клиенти и среден относителен дял на разходите за разпределение за битови/небитови клиенти. 
 • Данъци, други плащания, налози и такси - включват се следните подкомпоненти:
 1. Данъкът върху добавената стойност, както е определен в Директива 2006/112/ЕО на Съвета;
 2. Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с насърчаването на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и комбинираното производство на топло- и електроенергия.
 3. Данъци, други плащания, налози или такси, свързани със стратегическите запаси, плащанията за капацитет, енергийната сигурност и адекватността на производството на електроенергия; данъци върху преструктурирането на въглищната промишленост; данъци върху разпределението на природен газ/електрическа енергия; невъзвръщаеми разходи и налози за финансирането на енергийните регулаторни органи или операторите на пазара и операторите на системи.
 4. Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с качеството на въздуха и с други цели, свързани с опазването на околната среда; данъци върху емисиите на CO 2 или на други парникови газове. Този подкомпонент включва акциза.
 5. Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с ядрения сектор, включително извеждане от експлоатация на ядрени инсталации, проверки и такси за ядрени съоръжения.
 6. Всички други данъци, други плащания, налози или такси, които не са обхванати от никой от петте предходни подкомпонента: подкрепа за централизирано топлоснабдяване; местни или регионални данъци; островна компенсация; концесионни такси, свързани с лицензите, и такси за ползването на земя и публична или частна собственост от мрежи или други съоръжения.
Статистическа единица

Крайни битови и небитови клиенти, разделени по групи на годишно потребление.

Статистическа съвкупност

Крайни небитови (до първо шестмесечие на 2017 г. са наблюдавани само крайни клиенти в индустрията) и битови клиенти, отговарящи на критериите в Регламент (ЕС) 2016/1952.

Крайни небитови клиенти:

За  цените на природния газ  данни се  осигуряват от 23 от общо 23 доставчици на природен газ  до крайни клиенти, по мрежа и се предстваят 100 % крайните небитови клиенти. Изключват се фирмите- небитови клиенти, ползващи природен газ за производство на електрическа енергия и за неенергийно използване.

За цените на електрическата енергия данни се осигуряват от 50 от общо 50 доствачици на електрическа енергия до крайни клиенти и се представят 100% крайните небитови клиенти.

Битови клиенти:

За цените на природния газ данни се осигуряват от 17 от общо 23 доставчици на природен газ до крайни клиенти, по мрежа и се представят 100% битовите клиенти. Шест фирми- доставчици на природен газ по мрежа не доставят на битови клиенти.

За цените на електрическата енергия данни се осигуряват от 28 от общо 50 доставчици на електрическа енергия до крайни клиенти и се представят 100% битовите клиенти. Останалите 22 фирми-доставчици не доставят електрическа енергия на битови клиенти.

Географски обхват (територия)

Националната територия на Република България.

Времеви обхват

От ІІ шестмесечие на 2007 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

За електрическа енергия:

Левове за киловат час (лв/кВтч)

За природен газ:

Левове за 1 Гигаджаул (лв/ГДж) (Гига Джаул = 1 Джаул х 109)

Средните дялове на отделните подкомпоненти на компонент Мрежа се отчитат в проценти.

Отчетен период

За шестмесечните цени, отчетните периоди са януари-юни за 1-во шестмесечие  и юли-декември за 2-ро шестмесечие.

За годишните цени, отчетния период е цялата календарна година (януари-декември).

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския Парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията;
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2169 на Комисията от 21 ноември 2017 година относно формàта и условията за предаване на европейска статистика за цените на природния газ и електроенергията;
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/803 на Комисията от 17 май 2019 година относно техническите изисквания към съдържанието на докладите за качеството на европейските статистически данни за цените на природния газ и електроенергията.
Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката - Поверителността на статистическите данни е дефинирана в глава шеста ЗАЩИТА НА ТАЙНАТА (заглавието е изменено, ДВ, бр. 81 от 2005 г.);
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Публикуваните данни не позволяват идентифициране на единични потребители. Индивидуални данни за цените на природен газ и електрическа енергия не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за цените на природен газ и електрическа енергия, доставени за битови и крайни небитови клиенти се публикува два пъти в годината: три месеца след изтичане на отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488 .

Достъп на потребителите

Информацията за средните цени на природния газ и електрическата енергия за битови и крайни небитови клиенти се публикува на интернет сайта на НСИ в рубрика Енергетика и в ИС ИНФОСТАТ в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

За шестмесечните цени данни се разпространяват 2 пъти в годината (всяко полугодие).

За годишните цени, данни се разпространяват веднъж в годината, заедно с данните за 2-ро полугодие.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Околна среда и енергетика - Енергетика - Цени на електрическа енергия и природен газ:https://www.nsi.bg/bg/node/4172, както и в онлайн информационна система ИНФОСТАТ на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=146 .

 

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи
 • Приложения 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/1952
 • Ръководство по европейска статистика за цените на природния газ и електрическата енергия
Документация за качеството

Доклад за качество съгласно Регламент  (ЕС) 2016/1952.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

НСИ е разработил и внедрил Интегрирана Система за управление на качеството и сигурността на информацията  (ИСУ) в съответствие с международните стандарти ISO 9001: 2015 и ISO / IEC 27001: 2013:

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/images/Sertification_32639-15-S_ISO9001.pdf

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/images/BG-NSI-Certificate-ISO_27001-2013_N_492_18-20-12-2018.pdf

Прилагането на ИСУ включва: Регламент за управление, Процедури, Инструкции, Политики по сигурност на информацията, Методика за оценка на риска, Обучение по ИСУ, Отчети, Одит. Рамката за осигуряване на качеството на НСС включва методи и инструменти, които имат за цел да гарантират спазването на изискванията към статистическите процеси и продукти и да осигурят необходимото качество на статистическата информация: https://www.nsi.bg/bg/node/471/basic-page/quality .

Оценка на качеството

Събраните данни предоставят информация за цените на природния газ и електрическата енергия, които са съпоставими с другите страни, тъй като са изчислени на база Методологията на Евростат (Регламент (ЕС) 2016/1952, Приложения 1 и 2). Данните са с добро качество.

 

 

 

Приложимост
Потребности на потребителите

Не е налична информация за потребителите на тeзи данни, тъй като тe са със свободен достъп на интернет сайта на НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано наблюдение за удовлетвореност на потребителите от тези данни.

Пълнота

Данните изцяло покриват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1952 – по отношение на обхват, структура на потребителите и нива на цените.

Точност и надеждност
Обща точност

Данните са надеждни, точността е добра. Данните от всеки доставчик се верифицират. Прави се сравнителен анализ на предоставените данни от доставчиците както с данните от предходни периоди, така и с решенията и  тарифите за утвърдени цени на природния газ и електрическата енергия, публикувани от КЕВР.

Извадкови грешки

Не се прилага, тъй като данните покриват 100% статистическата съвкупност.

Неизвадкови грешки

Информацията е включена в следващите 9 показателя.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данни от респондентите се получават един месец след отчетното шестмесечие. Анализът, верифицирането и изготвяне на представителни за страната агрегирани средни цени се извършва до края на третия месец след отчетния период.

Точност на представяне

Данните се публикуват, съгласно Календара за разпространение (3 месеца след отчетния период – за 1-во шестмесечие, срокът е края на месец септември на съответната година и за 2-ро шестмесечие – края на месец март на следващата година).

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са представителни на национално ниво, както изисква методологията за изчисление на цените по стандартни групи битови и крайни небитови клиенти (Регламент (ЕС) 2016/1952, Приложения 1 и 2).

Сравнимост във времето

Данните в целия динамичен ред са изчислени по единна методология и са сравними, като от първо шестмесечие на 2017 година се обхващат цени освен за индустриални и за всички останали небитови клиенти. 

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Годишните цени са съвместими с шестмесечните цени.

Разходи и натовареност

Разходите, свързани със събирането и производството на статистически данни за цените на електрическа енергия/природен газ се обявяват ежегодно в Националната статитическа програма.

Няма специфични изследвания за натовареността на респонднетите.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Ревизии на данните се извършват при установяване на некоректни данни – пропуски или неточности в предоставените от респондентите данни.

Ревизия на данните - практика

Няма планирани ревизии. Непланирани ревизии се правят в случай на откриване на различни видове грешки - технически грешки, несъответствия с предишни периоди.

Статистическа обработка
Източници на данни

Данните се осигуряват от всички доставчици на природен газ и електрическа енергия до битови и крайни небитови клиенти чрез специализирано статистическо изследване „Цени на природен газ и електрическа енергия до битови и крайни небитови клиенти“, включено в Националната статистическа програма.

Честота на събиране на данни

Шестмесечно за периодите януари-юни и юли-декември.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение за средните цени на природния газ и електрическата енергия от всички доставчици до крайни клиенти с електронен статистически формуляр. Получаването на отчетите се извършва по електронната поща.

Валидиране на данни

Прави се сравнителен анализ на предоставените данни от доставчиците както с данните от предходни периоди, така и с тарифите за утвърдени пределни цени на природния газ и тарифата за цени на електрическата енергия.

Обработка на данни

Изчисляват се три нива среднопретеглени цени за страната по стандартни групи крайни потребители. За тегла се използват съответните доставени количества природен газ и електрическа енергия от всеки доставчик.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 29 ноември 2019 - 11:00

  През септември 2019 г. спрямо август 2019 г. нараства производството на твърди горива - с 23.0%, пропан-бутанови смеси - с 18.2%, и дизелово гориво - с 1.1%. През същия период намалява производството на безоловен бензин - с 5.6%, и електроенергия - с 10.0%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През септември 2019 г. спрямо август 2019 г. нарастват доставките на твърди горива - с 20.0%, и природен газ - с 6.0%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 11.6%, безоловен бензин - със 7.8%, дизелово гориво - с 1.4%, и електроенергия - с 6.4%.

 • сряда, 30 октомври 2019 - 11:00

  През август 2019 г. спрямо юли 2019 г. нараства производството на твърди горива - с 5.0%,  дизелово гориво - с 1.5%, и електроенергия - с 2.7%. През същия период намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 8.3%. Производството на безоловен бензин и природен газ остава без изменение.

  През август 2019 г. спрямо юли 2019 г. нарастват доставките на твърди горива - с 3.9%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 4.4%, безоловен бензин - с 1.9%, дизелово гориво - с 1.9%, природен газ - със 17.5%, и електроенергия - с 0.2%.

 • понеделник, 30 септември 2019 - 11:00

  През юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. нараства производството на твърди горива - с 34.9%, пропан-бутанови смеси - с 20.0%, безоловен бензин - с 3.9%, и електроенергия - с 16.6%. През същия период намалява производството на дизелово гориво - с 4.3%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. нарастват доставките на твърди горива - с 34.1%, безоловен бензин - с 18.2%, дизелово гориво - с 19.3%, природен газ - с 4.0%, и електроенергия - с 6.2%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 6.3%.

 • четвъртък, 29 август 2019 - 11:00

  През юни 2019 г. спрямо май 2019 г. нараства производството на дизелово гориво - с 0.7%, и електроенергия - с 0.8%. През същия период намалява производството на твърди горива - с 38.3%, пропан-бутанови смеси - с 9.1%, и безоловен бензин - с 2.5%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През юни 2019 г. спрямо май 2019 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 14.3%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 37.3%, безоловен бензин - с 2.2%, природен газ - с 13.7%, и електроенергия - с 1.1%.

 • вторник, 30 юли 2019 - 11:00

  През май 2019 г. спрямо април 2019 г. нараства производството на твърди горива - с 24.5%, и дизелово гориво - с 4.5%. През същия период намалява производството на безоловен бензин - с 3.6%, и електроенергия - с 16.5%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

  През май 2019 г. спрямо април 2019 г. нарастват доставките на твърди горива - с 25.3%, и пропан-бутанови смеси - със 7.7%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин - с 8.2%, дизелово гориво - с 10.4%, природен газ - с 18.4%, и електроенергия - със 7.3%. 

 • петък, 28 юни 2019 - 11:00

  През април 2019 г. спрямо март 2019 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси - с 37.5%, безоловен бензин - с 91.9%, и дизелово гориво - с 52.3%. В сравнение с март 2019 г., когато се наблюдава намалено производство на пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво заради планов ремонт на мощности, производството през април 2019 г. достига до обичайните си месечни обеми. През същия период намалява производството на твърди горива - с 10.8%, природен газ - с 33.3%, и  електроенергия - с 8.5%.

  През април 2019 г. спрямо март 2019 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 5.4%, безоловен бензин - с 22.5%, и дизелово гориво - с 8.0%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 12.4%, природен газ - с 13.8%, и електроенергия - с 8.4%. 

 • четвъртък, 30 май 2019 - 11:00

  През март 2019 г. спрямо февруари 2019 г. нараства производството на природен газ - с 50.0%. През същия период намалява производството на твърди горива - с 23.5%, пропан-бутанови смеси  - с 11.1%, безоловен бензин - с 39.9%, дизелово гориво - с 27.0%, и  електроенергия - с 4.4%.

  През март 2019 г. спрямо февруари 2019 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 11.1%, и дизелово гориво - с 23.0%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 22.7%, природен газ - с 10.5%, и електроенергия - с 4.7%. При доставките на пропан-бутанови смеси не се наблюдава изменение.

 • вторник, 30 април 2019 - 11:00

  През февруари 2019 г. спрямо януари 2019 г. намалява производството на твърди горива - с 24.6%, безоловен бензин - с 10.1%, дизелово гориво - с 15.4%, природен газ - с 33.3%, и  електроенергия - с 9.1%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

  През февруари 2019 г. спрямо януари 2019 г. намаляват доставките на твърди горива - с 23.8%, пропан-бутанови смеси - с 2.6%, безоловен бензин - с 12.2%, дизелово гориво - с 2.6%, природен газ - с 20.2%, и електроенергия - с 16.8%.

 • петък, 29 март 2019 - 11:00

  През януари 2019 г. спрямо декември 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 4.3%, и дизелово гориво - с 1.4%. Същевременно намалява производството на безоловен бензин - с 4.8%, и електроенергия - с 3.5%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

  През януари 2019 г. спрямо декември 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 4.1%, безоловен бензин - с 28.1%, природен газ - с 0.7%, и електроенергия - с 4.3%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - със 17.4%, и дизелово гориво - с 1.9%.

 • четвъртък, 28 февруари 2019 - 11:00

  През декември 2018 г. спрямо ноември 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 12.9%, безоловен бензин - с 6.4%, природен газ - с 50.0%, и електроенергия - със 7.0%. Същевременно намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 10.0%. Производството на дизелово гориво остава без изменение.

  През декември 2018 г. спрямо ноември 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 13.0%, пропан-бутанови смеси - с 39.4%, безоловен бензин - с 18.5%, природен газ - с 30.8%, и електроенергия - с 18.5%. Същевременно намаляват доставките на дизелово гориво - с 11.2%.

Страници

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2013”. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2007 - 2013 година.

 • България 2014

  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2014. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2012
  Публикацията Енергийни баланси 2012 е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, през периода 2006 - 2012 година.
  Публикацията представя подробна информация за:
  • балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
 • България 2013
  България 2013
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура „България 2013”. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Енергийни баланси 2011
  Енергийни баланси 2011
  НАЦИОНАЛНИЯТ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕДЛАГА НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ДВУЕЗИЧНАТА (НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) ЕЛЕКТРОННА ПУБЛИКАЦИЯ „ЕНЕРГИЙНИ БАЛАНСИ 2011”.
  Публикацията съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2005 -2011 година.
  В изданието се представя подробна информация за:
 • България 2012
  България 2012
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура "България 2012". Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и други, тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура, с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2011
  Статистически годишник 2011
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 79-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2005 - 2010 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.

Страници