Премини към основното съдържание

Цени на електрическа енергия за крайни небитови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.1.El_prices_Ind.xls

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА КРАЙНИ НЕБИТОВИ* КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на електрическа енергия в хил. кВтч Цени в лева / кВтч
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС и други възстановими данъци и такси С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2)** (Ниво 3)***
Група - И1 <20 0.3548 0.3641 0.3611
Група - И2 20 < 500 0.3450 0.3542 0.3624
Група - И3 500 <2 000 0.3444 0.3535 0.3670
Група - И4 2 000 <20 000 0.3218 0.3309 0.3456
Група - И5 20 000 <70 000 0.3120 0.3204 0.3306
Група - И6 70 000 ≤150 000 0.2991 0.3079 0.3200
Група - И7 > 150 000 0.3046 0.3136 0.3225

* До първо шестмесечие на 2017 година са наблюдавани цени, фактурирани само на крайни потребители в индустрията.
** От 1-во шестмесечие на 2021 година ценовия компонент Задължение към обществото се отнася към ниво 2 - Цени без ДДС и други възстановими данъци, а не към ниво 1.
*** В 3-то ниво Цени на електрическа енергия, с включени всички данъци, такси и ДДС, след начисляването на ДДС са приспаднати компенсациите, предоставени от държавата за периода октомври-декември 2021, но претеглени с количествата потребена електрическа енергия за 2-ро полугодие на 2021.
КОМПОНЕНТИ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА КРАЙНИ НЕБИТОВИ* КЛИЕНТИ ЗА 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на електрическа енергия в МВтч Цени в лева / кВтч
Минимално Максимално Енергия и снабдяване Мрежа Данъци, други плащания, налози и такси
Общо в т.ч.
ДДС Насърчаване на ВЕИ Капацитет Опазване на околната среда, вкл. акциз Ядрена енергия Други1
Група - И1 <20 0.2103 0.0659 0.0370 0.0585 0.0050 0.0179 0.0020 - -0.0464
Група - И2 20 < 500 0.2055 0.0549 0.0404 0.0553 0.0050 0.0179 0.0020 - -0.0398
Група - И3 500 <2 000 0.2134 0.0412 0.0419 0.0542 0.0049 0.0179 0.0020 - -0.0371
Група - И4 2 000 <20 000 0.2018 0.0358 0.0413 0.0508 0.0048 0.0179 0.0020 - -0.0342
Група - И5 20 000 <70 000 0.1944 0.0320 0.0369 0.0484 0.0040 0.0179 0.0020 - -0.0354
Група - И6 70 000 ≤150 000 0.1995 0.0122 0.0362 0.0454 0.0041 0.0179 0.0020 - -0.0332
Група - И7 > 150 000 0.2033 0.0114 0.0345 0.0460 0.0040 0.0179 0.0020 - -0.0354

* До първо шестмесечие на 2017 година са наблюдавани цени, фактурирани само на крайни потребители в индустрията.
1 В подкомпонента Други са включени и компенсациите, предоставени от държавата за периода октомври-декември 2021, но отчетени на годишна база.
Дял на разходите за пренос и разпределние в компонент "Разходи за мрежа" за 2021 година
Групи на потребление Разходи за мрежа (100%) Разходи за преносна мрежа (%) Разходи за разпределителна мрежа (%)
Група - И1-И7 100.00 32.68 67.32
30.03.2022