Премини към основното съдържание

Цени на електрическа енергия за крайни небитови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.1.El_prices_Ind.xls

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА КРАЙНИ НЕБИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2023 ГОДИНА
лева/кВтч
Групи на потребление Годишно потребление на електрическа енергия в МВтч Цени по нива на данъчно облагане
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС и други възстановими данъци и такси С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2)* (Ниво 3)
Група - И1 <20 0.3682 0.3447 0.4136
Група - И2 20 < 500 0.3414 0.3187 0.3824
Група - И3 500 <2 000 0.3086 0.2875 0.3450
Група - И4 2 000 <20 000 0.2927 0.2722 0.3266
Група - И5 20 000 <70 000 0.3127 0.2926 0.3511
Група - И6 70 000 ≤150 000 0.2402 0.2192 0.2630
Група - И7 > 150 000 0.2323 0.2166 0.2599

* Във 2-ро ниво "Цени на електрическа енергия без ДДС и други възстановими данъци и такси", са приспаднати компенсациите, предоставени от държавата, претеглени с количествата потребена електрическа енергия, за периода януари - юни 2023 година. Съгласно актуализираната от 12.08.2022 г. единна европейска методология за отчитане на цените на електрическа енергия, компенсациите са преизчислени така, че разликата между цени 3-то ниво и цени 2-ро ниво да бъде единствено 20 % ДДС.
29.09.2023