Премини към основното съдържание

Разходи за социална защита

Динамичен ред: Social_1.2.xls

Разходи за социална защита
Разходи за социална защита по функции
Social protection expenditures by functions
2015 2016 2017 2018 2019
  млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. %
Обезщетения за социална защита
Social protection benefits
15 355.74 100.00 16 092.25 100.00 16 844.59 100.00 18 003.83 100.00 19 259.00 100
Болест/Здравна грижа
Sickness/health care
4 114.09 26.8 4 479.93 27.8 4 817.51 28.6 5 336.23 29.6 5 814.214 30.2
Инвалидност
Disability
1 161.75 7.6 1 178.20 7.3 1 248.29 7.4 1 313.26 7.3 1 598.363 8.3
Навършена възраст/Старост
Old age
6 868.07 44.7 7 138.08 44.4 7 359.68 43.7 7 745.70 43.0 8 115.164 42.1
Наследници
Survivors
840.75 5.5 869.23 5.4 910.23 5.4 955.53 5.3 1 003.632 5.2
Семейство/Деца
Family/children
1 681.15 10.9 1 671.28 10.4 1 796.94 10.7 1 869.31 10.4 1 916.643 10.0
Безработица
Unemployment
445.68 2.9 505.26 3.1 505.75 3.0 549.91 3.1 556.42 2.9
Жилищни нужди
Housing
0.46 0.0 0.43 0.0 0.44 0.0 0.46 0.0 0.536 0.0
Социално изключване
Social exclusion
243.80 1.6 249.85 1.6 205.74 1.2 233.44 1.3 254.023 1.3
24.08.2021