Разходи за социална защита


Динамичен ред: Social_1.2.xls

Разходи за социална защита
Разходи за социална защита по функции
Social protection expenditures by functions
2014 2015 2016 2017 2018
  млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. %
Обезщетения за социална защита
Social protection benefits
14 997.35 100.00 15 355.73 100.00 16 101.62 100.00 16 850.61 100.00 18 011.03 100.00
Болест/Здравна грижа
Sickness/health care
4 148.42 27.7 4 114.09 26.8 4 479.93 27.8 4 817.51 28.6 5 336.23 29.6
Инвалидност
Disability
1 151.95 7.7 1 161.74 7.6 1 178.20 7.3 1 248.29 7.4 1 313.26 7.3
Навършена възраст/Старост
Old age
6 594.94 44.0 6 868.07 44.7 7 138.08 44.3 7 359.68 43.7 7 745.70 43.0
Наследници
Survivors
821.55 5.5 840.75 5.5 869.23 5.4 910.23 5.4 955.53 5.3
Семейство/Деца
Family/children
1 608.30 10.7 1 681.15 10.9 1 671.28 10.4 1 796.94 10.7 1 869.31 10.4
Безработица
Unemployment
434.14 2.9 445.68 2.9 514.63 3.2 511.77 3.0 557.11 3.1
Жилищни нужди
Housing
0.10 0.0 0.46 0.0 0.43 0.0 0.44 0.0 0.46 0.0
Социално изключване
Social exclusion
237.94 1.6 243.80 1.6 249.85 1.6 205.74 1.2 233.44 1.3
11.08.2020
ИНТЕГРИРАНА СТАТИСТИКА НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА (ESSPROS) - Приходи и разходи за социална защита
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на условията на живот

Лице за контакт

Цвета Цонкова

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул.“П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 607

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване25 септември 2018 г.
Дата на публикуване26 септември 2018 г.
Дата на последно актуализиране25 септември 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) е специфичен инструмент за статистическо наблюдение на социалните плащания за целите на социалната защита и тяхното финансиране в страните членки на Европейския съюз.

Системата за социална защита се състои от три модула - основен, за бенефициентите на пенсии и за нетните социални обезщетения.

В основния модул се формират годишни данни за приходите и разходите по схеми на социална защита и за изплатените обезщетения и помощи по функции „Болест/Здравна грижа“, „Инвалидност“, „Навършена възраст“, „Семейство/Деца“, „Наследници“, „Безработица“, „Жилищни нужди“ и „Социално изключване“.

Използвани класификации

· Класификация на приходите на схемите за социална защита по тип;

· Класификация на институционалните сектори, от които произлизат приходите на схемите за социална защита;

· Класификация на разходите на схемите за социална защита по тип;

· Класификация на функциите за социална защита;

· Класификация на обезщетенията и помощите по функции.

Обхват

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита включва следните схеми за социална защита в Република България:

 • Фонд „Пенсии“;
 • Фонд „Пенсии несвързани с трудова дейност“;
 • Фонд „Трудова злополука и професионално заболяване“;
 • Фонд „Общо заболяване и майчинство“;
 • Фонд „Безработица“;
 • Учителски пенсионен фонд;
 • Професионални пенсионни фондове;
 • Универсални пенсионни фондове;
 • Национална здравно-осигурителна каса;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Здравни грижи пряко финансирани от държавата;
 • Подпомагане на семейства с деца и закрила на детето;
 • Социално подпомагане;
 • Социална интеграция на хората с увреждания;
 • Активни мерки за заетост;
 • Социални стипендии;
 • Социални услуги извършвани от общините;
 • Социални помощи и обезщетения, изплащани от работодателя.
Понятия и дефиниции

Социалната защита обхваща всички интервенции от обществени или частни органи и

организации, насочени към облекчаване на домакинствата или лицата от тежестта на определени рискове или нужди, при условие, че не се включват нито едновременни реципрочни, нито индивидуални мерки.

Схемата за социална защита е обособена система от правила, подкрепяни от една или повече институционални единици, управляващи осигуряването на обезщетения за социална защита и тяхното финансиране.

Статистическа единица

Схема за социална защита.

Статистическа съвкупност

Европейската система за социална защита събира и представя информация за всички помощи и тяхното финансиране, като разходи и приходи на единиците, които са отговорни за предоставянето на социална защита.

Географски обхват (територия)

За територията Република България.

Времеви обхват

2005 - 2016 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лева

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент 458/2007 на Европейския парламент и Съвета от 25 април 2007 относно Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита;

· Регламент 1322/2007 на Европейската комисия за формата за предаване на данните, изпращане на резултатите и критериите за оценка на качеството на Основния модул и модула за бенефициентите на пенсии от 12/11/2007 година;

· Регламент 10/2008 на Европейската комисия за дефинициите, подробните класификации и обновяване на правилата за разпространение на данните от основния модул и модула за бенефициентите на пенсии от 08/01/2008 година;

· Регламент 110/2011 на Европейската комисия за подходящите форми за предаване на данни, резултатите, които следва да се предават, и критериите за измерване на качеството по отношение на ESSPROS модула за нетните обезщетения за социална закрила;

· Регламент 263/2011 на Европейската комисия по отношение на пристъпването към цялостно събиране на данните за ESSPROS модула за нетните обезщетения за социална закрила;

· Закон за статистиката.

Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Не се прилага.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) са публикувани на интернет сайта на НСИ в раздел Социални дейности, в съгласие със Закона за статистиката (глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и предоставяйки данните по обективен, професионален и прозрачен начин, третирайки всички потребители равностойно.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Приходи и разходи за социална защита

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за социална защита са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Социални дейности: http://www.nsi.bg/bg/node/4061 и информационна система „Инфостат“.

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Ръководство по ESSPROS 1996 (издадена от Евростат) - за периода 1999-2005 година;

· Ръководство по Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, публикувана през 2008 г. (Евростат) - за периода след 2005 година;

· Ръководство по Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, публикувана през 2016 г. (Евростат).

Документация за качеството

Качествена информация по схеми и видове помощи.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита е годишно изследване, което се провежда в рамките на Регламент №458/2007 на ЕП и Съвета за Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита, на Регламент №1322/2007 на Европейската комисия по отношение на използваните формати за предаване на данните, резултатите и критериите за измерване на качеството и Регламент №10/2008 на Европейската комисия по отношение на дефинициите, подробните класификации и правилата за разпространение.

Оценка на качеството

Данните са съпроводени с качествена информация за всяка схема за социална защита както и подробно описание на отделните видове предоставяни помощи.

Всяка година се изготвя доклад за качеството.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основните потребители на данни от ESSPROS са:

 • Институционални потребители като други дейности на Комисията, други европейски институции, национални административни органи (предимно тези, отговарящи за мониторинга на социалната защита) или други международни организации;
 • Евростат, министерства и държавни агенции;
 • Изследователски организации и институции;
 • Крайни потребители – вкл. пресата – интересуващи се от приходите и разходите за социална защита в ЕС.
Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

ESSPROS обхваща всички интервенции от обществени или частни органи и организации, насочени към облекчаване на домакинствата или лицата от тежестта на определени рискове или нужди, при условие, че не се включват нито едновременни реципрочни, нито индивидуални мерки.

Точност и надеждност
Обща точност

Тъй като данните, използвани за ESSPROS се основават на множество административни източници, стандартните показатели за измерване на точността не са директно приложими. Следователно, точността е оценена чрез отчитане на неизвадкови грешки в източниците на данни.

Извадкови грешки

ESSPROS не е извадково изследване.

Неизвадкови грешки

Ограничения в обхвата и проблеми при измерването, оценка на използвания метод за оценка и ревизии.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Според графика за предоставяне на данните от ESSPROS, определен от Регламент 458/2007, данните се предоставят с разлика от 18 месеца.

Точност на представяне

Целевата дата за предоставяне на данните от основния модул на ESSPROS се определя от Европейския парламент и Регламент (ЕО) № 458/2007 на Съвета (приложение 1, точки 1.3 и 2.3), според който количествените данни на ниво всички схеми , както и качествената информация за година N трябва да се разпространят от Евростат не по-късно от 31 октомври на година N+2.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Схемите за социална защита се различават значително в отделните страни. Има големи различия в броя и относителното значение на тези схеми. В някои страни броят на схемите за социална защита е много голям, а в други, обикновено тези с малък брой бенефициенти, схемите са само частично покрити от източниците на данни.

Сравнимост във времето

Има малко промени по отношение на схемите, източниците на данни, навременността и обхвата на данните в различните страни, което означава, че данните от различните години са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Доколкото е възможно трябва да съществува съгласуваност между количествените данни и качествената информация. Когато помощите са класифицирани в определена схема, тяхното описание трябва да бъде налично в качествената информация и обратно, освен в случаите, когато схема, описана в качествената информация все още не е влязла в сила (т.е. не са предоставени помощи през съответната година) или е изтекла (т.е. схемата е разделена на две отделни схеми, обединена е с друга схема или е окончателно премахната).

Съгласуваност трябва да се осигури доколкото е възможно и между основния модул и модула за бенефициентите на пенсии. Ако има помощи, класифицирани в определен пенсионен елемент за една схема, броят на бенефициентите трябва да бъде намерен в съответния елемент на модула за бенефициентите на пенсии и обратно.

Разходи и натовареност

Данните се събират от административни източници.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Възможна е ревизия на данните по различни причини – например смяна на използваните източници на данни, смяна на използваните методи за оценка на данните, поради корекции в използваните понятия и други.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източниците на данни за системата за социална защита са следните административни регистри и информационни системи:

 • Регистър „Пенсии“;
 • Персонален регистър на НОИ;
 • Подробният годишен отчет за разходите за пенсии, краткосрочните разходи и приходите от осигуровки на ДОО;
 • Подробният годишен отчет за приходите и разходите на НЗОК;
 • Агрегиран отчет за приходите на здравно-осигурителните компании;
 • Справки за изплатените обезщетения и получените премии от здравно-осигурителните компании по вид на услугата;
 • Подробният годишен отчет за приходите и разходите на Министерство на здравеопазването;
 • База данни за изпълнението на консолидираната фискална програма на Министерство на финансите;
 • Информационната система на Агенцията за социално подпомагане;
 • Подробният годишен отчет за приходите и разходите на Агенцията за интеграция на хората с увреждания;
 • Информационната система на Агенцията по заетостта;
 • Информационната система на Министерство на образованието и науката.

Освен това се използват следните данни от статистически наблюдения:

 • Данни за изплатените обезщетения в обхвата на ESSPROS от справката за заетите, изплатените заплати и други разходи за труд;
 • Данни за приходите, разходите и изплатените обезщетения на универсалните и професионалните пенсионни фондове от годишното изследване на пенсионно-осигурителните дружества.
Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

· Файлове с данни от административни регистри и информационни системи;

· Електронен формуляр за някои схеми за социална защита;

· Данни от статистически изследвания в електронен вид.

Валидиране на данни

Някои от схемите трябва да са балансирани, т.е. общите разходи да са равни на общите приходи.

Обработка на данни

Не се прилага.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници