Приходи за социална защита


Динамичен ред: Social_1.1.xls

Приходи за социална защита
Приходи за социална защита по схеми
Social protection receipts by schemes
2014 2015 2016 2017 2018
  Общо приходи
Total receipts
16 826.15 16 956.77 17 530.86 18 756.52 19 903.57
Схема 01
Scheme 01
Фонд "Пенсии"
Pensions Fund
7 932.56 8 210.75 8 586.99 8 846.31 9 334.92
Схема 02
Scheme 02
Фонд "Пенсии несвързани с трудова дейност"
Pensions not Related to Labour Activity Fund
330.82 341.51 346.53 324.28 307.75
Схема 03
Scheme 03
Фонд "Трудова злополука и професионална болест"
Work Injury and Occupational Disease Fund
147.62 170.19 196.11 215.90 245.61
Схема 04
Scheme 04
Фонд "Общо заболяване и майчинство"
General Disease and Maternity Fund
763.94 824.32 825.86 935.51 1 016.67
Схема 05
Scheme 05
Фонд "Безработица"
Unempoyment Fund
211.19 227.84 228.09 258.55 280.72
Схема 06
Scheme 06
Учителски пенсионен фонд
Teachers' Pension Fund
52.26 53.81 55.96 61.53 66.52
Схема 07
Scheme 07
Професионални пенсионни фондове
Profesional Pension Funds
115.88 120.61 121.76 129.56 134.26
Схема 08
Scheme 08
Универсални пенсионни фондове
Universal Pension Funds
1 458.78 1 184.35 1 255.11 1 589.98 1 517.85
Схема 09
Scheme 09
Национална здравноосигурителна каса
National Health Insurance Fund
3 171.49 3 138.84 3 303.73 3 586.59 3 952.90
Схема 10
Scheme 10
Допълнително здравно осигуряване
Supplementary Health Insurance
48.54 48.48 52.59 88.14 100.04
Схема 11
Scheme 11
Здравни грижи пряко финансирани от държавата
Health Care Directly Financed by Government
502.71 549.91 612.68 628.95 759.13
Схема 12
Scheme 12
Подпомагане на семейства с деца и закрила на детето
Assistance for Families with Children and Child protection
610.82 591.25 547.36 571.28 583.66
Схема 13
Scheme 13
Социално подпомагане
Social Aids
173.96 181.06 185.29 138.81 163.98
Схема 14
Scheme 14
Социална интеграция на хората с увреждания
Social Integration of Disable People
194.91 204.34 204.41 199.76 206.24
Схема 15
Scheme 15
Активни мерки за насърчаване на заетостта
Active Measures for Employment
36.88 43.44 50.55 49.66 49.44
Схема 16
Scheme 16
Социални стипендии за ученици и студенти
Social Educational Scholarships & Grants
22.47 22.16 21.99 21.44 23.13
Схема 17
Scheme 17
Социални услуги извършвани от общините
Social services provided by municipalities
616.51 575.85 556.54 604.19 680.99
Схема 18
Scheme 18
Социални помощи и обезщетения изплащани от работодателя
Social benefits provided by employer
490.20 536.19 556.07 614.22 612.56
11.08.2020
  • България: предизвикателствата на бедността
    България: предизвикателствата на бедността
    Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата публикация на български и на английски език "България: предизвикателствата на бедността", която е резултат от проведеното през 2003 г. от НСИ и МТСП със съдействието на Световната банка Многоцелево наблюдение на домакинствата в България. Основната цел на наблюдението беше да се получи разностранна, актуална и многоаспектна информация за условията на живот и за бедността в страната.
    С изследването на бедността се преследват няколко цели.

Страници