Премини към основното съдържание

Възраст

Динамичен ред: Labour_4.2.3.4.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, средна брутна годишна заплата и среден размер на платения годишен отпуск през 2018 г. по пол и възраст - общо на пълно и непълно работно време
Възраст
(в навършени години)
Наети лица Брутна годишна заплата Платен годишен отпуск Брутна годишна заплата (наетите на непълно работно време преизчислени в еквивалент на пълна заетост)
Общо в т. ч. нерегу- лярни премии в т. ч. социални придобивки в т. ч. възнаграж- дение за платен годишен отпуск Коефици-ент на вариация Медиана
Брой Левове Левове Левове Левове % Левове Дни Левове
Мъже и жени
Общо 2 038 040 14 338 897 270 1 257 0.23 10 138 24 14 878
Под 20 2 908 7 273 239 115 539 4.30 6 171 20 8 959
20 - 29 232 706 13 905 774 213 1 081 0.58 10 294 22 14 378
30 - 39 457 797 16 295 1 131 257 1 308 0.50 10 791 22 16 766
40 - 49 567 123 14 812 985 292 1 301 0.46 10 312 24 15 281
50 - 59 514 790 13 681 808 323 1 316 0.43 10 303 26 14 161
60 и повече 262 717 11 656 593 192 1 120 0.65 8 923 24 12 634
Мъже
Общо 994 875 15 718 1 029 325 1 308 0.36 10 387 23 16 203
Под 20 1 473 7 440 225 145 545 5.69 6 171 20 8 999
20 - 29 128 975 14 941 837 247 1 147 0.84 10 921 21 15 341
30 - 39 237 242 18 211 1 351 308 1 420 0.73 11 742 22 18 661
40 - 49 257 857 16 583 1 158 362 1 380 0.74 10 609 23 17 044
50 - 59 229 947 14 905 899 411 1 342 0.72 10 588 24 15 350
60 и повече 139 382 12 022 644 217 1 083 1.01 8 615 23 12 745
Жени
Общо 1 043 165 13 023 772 217 1 209 0.27 9 986 25 13 615
Под 20 1 435 7 101 253 85 533 6.49 6 175 20 8 917
20 - 29 103 730 12 617 695 171 998 0.70 9 784 22 13 181
30 - 39 220 555 14 234 894 202 1 188 0.64 10 169 23 14 727
40 - 49 309 265 13 336 841 234 1 236 0.55 10 160 25 13 811
50 - 59 284 843 12 692 734 252 1 296 0.46 10 141 27 13 200
60 и повече 123 336 11 242 534 165 1 162 0.75 9 273 26 12 508

* Предварителни данни
Пояснителни бележки:
1. Обхват по икономически дейности: не се включват отраслите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2018 г.
4. В изчисленията на годишните показатели участват само наетите лица, които са получавали възнаграждение от наблюдаваната единица поне за 30 седмици през 2018г.
5. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
6. Съкращения и символи:
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
07.07.2020