Премини към основното съдържание

Образование

Динамичен ред: Labour_4.2.3.3.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, средна брутна годишна заплата и среден размер на платения годишен отпуск през 2018 г. по пол и образование - общо на пълно и непълно работно време
Образование Наети лица Брутна годишна заплата Платен годишен отпуск Брутна годишна заплата (наетите на непълно работно време преизчислени в еквивалент на пълна заетост)
Общо в т. ч. нерегу- лярни премии в т. ч. социални придобивки в т. ч. възнаграж- дение за платен годишен отпуск Коефици-ент на вариация Медиана
Брой Левове Левове Левове Левове % Левове Дни Левове
Мъже и жени
Общо 2 038 040 14 338 897 270 1 257 0.23 10 138 24 14 878
Начално и по-ниско 15 039 9 355 256 151 720 1.87 7 893 21 9 675
Основно 85 942 8 988 368 220 725 0.53 7 932 22 9 483
Средно 1 142 839 10 569 452 238 849 0.24 8 057 22 11 010
Висше - степен "професионален бакалавър" 88 318 13 031 622 263 1 294 0.78 11 422 27 13 630
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 689 117 21 273 1 727 335 1 948 0.38 15 585 27 21 959
Висше - степен "доктор" 16 784 25 040 1 872 168 3 717 1.91 20 259 42 26 395
Мъже
Общо 994 875 15 718 1 029 325 1 308 0.36 10 387 23 16 203
Начално и по-ниско 6 886 10 447 227 152 805 3.52 7 746 21 10 836
Основно 44 960 9 691 396 258 785 0.78 8 049 22 10 030
Средно 632 159 11 590 554 288 934 0.35 8 355 22 11 963
Висше - степен "професионален бакалавър" 30 068 14 749 760 419 1 335 1.63 12 240 24 15 348
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 272 642 26 199 2 261 420 2 191 0.62 18 340 24 26 934
Висше - степен "доктор" 8 161 26 554 1 847 183 3 951 2.90 21 279 42 27 870
Жени
Общо 1 043 165 13 023 772 217 1 209 0.27 9 986 25 13 615
Начално и по-ниско 8 154 8 433 281 150 648 1.11 7 909 21 8 695
Основно 40 982 8 218 337 179 659 0.64 7 813 22 8 882
Средно 510 680 9 305 326 177 743 0.27 7 802 22 9 831
Висше - степен "професионален бакалавър" 58 249 12 144 550 182 1 273 0.75 11 233 28 12 743
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 416 476 18 048 1 378 279 1 788 0.42 14 473 29 18 703
Висше - степен "доктор" 8 623 23 607 1 895 153 3 496 2.42 18 917 42 24 999

* Предварителни данни
Пояснителни бележки:
1. Обхват по икономически дейности: не се включват отраслите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2018 г.
4. В изчисленията на годишните показатели участват само наетите лица, които са получавали възнаграждение от наблюдаваната единица поне за 30 седмици през 2018г.
5. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
6. Съкращения и символи:
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
07.07.2020