Годишна заплата, наети лица, платен годишен отпуск
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Структура на заплатите - средна часова заплата, средна месечна заплата, средна годишна заплата, наети лица, платени часове, дни за платен годишен отпуск - национално и регионално ниво (статистически зони)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда“

Лице за контакт

Тодор Давидков

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 568

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване17 юли 2020 г.
Дата на публикуване17 юли 2020 г.
Дата на последно актуализиране14 януари 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на структурата на заплатите има за цел да осигури детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за разпределението и връзката между размера на трудовото възнаграждение, индивидуалните характеристики на наетите лица и тези на техния работодател.

Предмет на наблюдението са: характеристиките на работодателя (предприятието, местната единица) – брой наети лица, форма на собственост, наличие и вид на колективен трудов договор, размер на предприятието; индивидуалните характеристики на наетите лица – възраст, пол, образование, професия, продължителност на работа в предприятието, режим на заетост (пълно/непълно работно време), вид на трудовия договор, годишна заплата, годишни премии, социални придобивки, размер на платения годишен отпуск, месечна заплата, допълнително възнаграждение за извънреден труд, допълнително възнаграждение за работа на смени, лични осигурителни вноски, данък върху дохода на физическите лица, брой платени часове, платени часове за извънреден труд.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности - (КИД-2008);

· Национална класификация на професиите и длъжностите ( НКПД 2011);

· Номенклатура на образователните степени;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Обхванати са предприятията с 1 и повече наети лица от всички икономически дейности, попадащи в сектори от B до S на КИД-2008.

Понятия и дефиниции

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда (КТ) и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител (ЗДС), по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура за извършена в определен обем и качество работа, независимо от вида на изпълняваната работа, брой работни часове (пълно или непълно работно време) и продължителността на договора за наемане (срочен или безсрочен).

Брутната заплата е възнаграждението, което лицето получава за положения от него труд на всеки платежен период преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото лице.

Брутната месечна заплата на наетите лица включва начислените средства за:

· основна заплата за отработено време или извършена работа през отчетния период;

· възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски съгласно КТ и ЗДС;

· допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ) за извънреден труд, работа на смени, допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, работа при вредни или други специфични условия на труд, за по-висока лична квалификация и др. съгласно КТ или договорени чрез колективен трудов договор;

· допълнителни регулярни възнаграждения, плащани на всеки платежен период под формата на месечни премии или друг вид парични изгоди.

Годишната брутна заплата е общата сума на всички трудови възнаграждения, които лицето получава за положения от него труд през отчетната година, включително:

 • социалните придобивки (стоки или услуги) предоставени през отчетната година от работодателя в полза на наетото лице;
 • допълнителните нерегулярни парични възнаграждения под формата на тримесечни премии, 13-та и 14-та заплати и други парични изгоди, които не се плащат на всеки платежен период.

Платени часове са часовете, за които е начислено брутното трудово възнаграждение на лицето през отчетния месец. В платените часове се включват: действително отработените нормални часове; отработените платени часове за извънреден труд; неотработените, но платени часове, поради - ползването на редовен и друг вид платен отпуск, платени престои и други, за които лицето е получило пълния размер на часовото/дневното/месечното си възнаграждение.

Статистическа единица

Местните единици (териториалните структури) с 1 или повече наети лица, принадлежащи към предприятия с 1 и повече наети лица.

Статистическа съвкупност

Статистиката на структурата на заплатите се отнася за предприятия с поне едно наето лице в икономическите дейности, попадащи в сектори от B до S на КИД-2008, включително сектор О „Държавно управление”.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%); левове.

Отчетен период

Отчетната година е 2018. За представителен месец е приет месец октомври като месец повлиян най-малко от отсъствия, дължащи се на ползването на платен годишен отпуск или официални празници.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент на Съвета № 530/1999;

· Регламент на Комисията № 1726/1999 (изменен);

· Регламент на Комисията № 1738/2005;

· Национална статистическа програма за 2019 година.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е 30 юни 2020 година, т.е. 18 месеца след края на отчетната година. Тази дата е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Четиригодишна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Публикация „Структура на заплатите“- на хартиен и електронен носител.

Онлайн база данни

Таблични резултати от изследването са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Структурна (четиригодишна) статистика на възнагражденията и разходите за труд - Структура на заплатите – национално ниво, през 4 години: http://www.nsi.bg/bg/node/4032

Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ:https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=95

Достъп до микроданни

Достъп до анонимизирани микроданни от изследването се предоставят съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: http://www.nsi.bg/bg/node/575

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи
Документация за качеството

Докладът за качеството е изготвен съгласно изискванията на регламент на Комисията 698/2006.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал.3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) №530/1999 националните власти трябва да гарантират, че резултатите отразяват истинската ситуация за цялата съвкупност от единици с достатъчна степен на представителност. Националните власти предават на Евростат по негова молба след всеки референтен период доклад, за да се даде възможност за оценка на качеството на статистиката.

Оценка на качеството

Съгласно Регламент на Комисията №698/2006, в изпълнение разпоредбите на Регламент (ЕС) №530/1999 всяка страна членка на ЕС изготвя доклад за оценка на качеството на статистиката на структурата на заплатите в срок до 24 месеца след края на отчетния период.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребителските групи са определени въз основа на получените в НСИ искания за данни. Потребителите на данните от Наблюдението на структурата на заплатите могат да се класифицират в няколко групи:

 • национални институции – министерства, агенции, специализирани съвети, други правителствени органи и обществени институции;
 • международни институции – Евростат, МОТ, ОИСР, ЮНЕСКО и др.
 • социалните партньори – синдикати, сдружения на работодатели;
 • частни институции и предприятия, включително медии;
 • изследователи и студенти.

Вътрешни за НСИ потребители в областите на: наблюдението на работната сила, Национални сметки, изследване на домакинските бюджети, статистически класификации и т.н.

Удовлетвореност на потребителите

Не се провежда специално изследване на удовлетвореността на потребителите. Обикновено се търси по-детайлна информация на по-ниските нива на класификациите, използвани в изследването, което не винаги е възможно да се удовлетвори поради малък брой на наблюдаваните случаи и съответно по-ниската прецизност на оценките.

Пълнота

Наблюдават се всички променливи, които имат задължителен характер съгласно Регламент (ЕО) №1738/2005 на Комисията. Има пълнота на обхвата и по отношение на размера на предприятията (1+ наети лица) и икономическите дейности (сектори от В до S на КИД-08) на наблюдаваната съвкупност.

Точност и надеждност
Обща точност

Общата точност на резултатите от изследването зависи от:

· броя на наблюдаваните единици

За постигане на определена желана точност на резултатите от изследването се прави план на извадката от наети лица и от местни единици. Първо се изчислява общия брой на лицата, които трябва да се наблюдават. Изчисленията са направени с 95% гаранционна вероятност максималната грешка на оценката да е в предварително зададен интервал. Полученият брой лица се разпределя пропорционално на генералната съвкупност по три стратификационни критерия: размер на местната единица, икономическа дейност и територия (местонамиране) на местната единица. Въз основа на параметрите на генералната съвкупност и пропорционално-разпределения брой на наетите лица, които трябва да бъдат наблюдавани, се изчислява колко местни единици трябва да бъдат избрани от всяка клетка.

· използваната рамка на изследването

За формиране на целевата съвкупност, от която да се излъчи извадка за изследването са използвани данните за местните единици и броя на наетите лица от изчерпателното Годишно наблюдение на заетите лица, отработеното време, средствата за заплати и други разходи за труд за 2017 година. При процедурите по претеглянето на данните от извадката, параметрите на генералната съвкупност са актуализирани с информацията за 2018 година, която е налична приблизително 12 месеца след края на отчетния период.

· използвания инструментариум на изследването

Въпросникът на изследването е разработен в хартиен и електронен вариант. Електронният вариант е под формата на он-лайн въпросник с вградени логически и аритметични контроли позволяващи предварителна проверка на данните.

· методите на идентифициране и справяне с възможните грешки

Приложени са приблизително 100 контрола за проверка на данните по отношение на: пълнота на отговорите, допустими стойности, логическа и аритметична съгласуваност между събираните променливи. Редактирането на данните става чрез: справка с лицата попълнили информацията, използване на информация от административни източници (Персонален регистър на осигурените лица), използване на други статистически наблюдения съдържащи информация за наблюдаваните единици, прилагане на статистически методи и техники за оценка на липсващи стойности (импутация на средна стойност, най-често срещана стойност и т.н.).

Извадкови грешки

При изчисляването на коефициентите на вариация (относителната стандартна грешка) е използвана оценката на Хорвитц-Томпсън. Коефициентите на вариация (CV) са ниски за всички основни класификационни нива.

Коефициенти на вариация по режим на работното време и пол - %

 

 

Брутна месечна заплата

Брутна часова заплата

Общо всички наети лица

0.20

0.19

Наети лица на пълно работно време

0.20

0.20

Мъже

0.30

0.30

Жени

0.24

0.24

Наети лица на непълно работно време

0.79

0.75

Мъже

1.40

1.33

Жени

0.89

0.84

Коефициентите на вариация се изчисляват за всички публикувани таблични резултати от изследването. Най-високи са стойностите на коефициентите на вариация, когато се разглеждат малките и разнородни съвкупности, с малка вероятност за попадане в извадката , както и в случаите с висок процент на неотговорилите единици (малък брой наблюдавани случаи). При публикуването на резултати от изследването са възприети следните правила:

·         стойностите на клетките, за които заплатата (часова, месечна, годишна) има CV между 20 и 30% се поставят в скоби;

·         стойностите на клетките, за които заплатата (часова, месечна, годишна) има CV над 30% не се публикуват, а се маркират с наклонена надясно черта „/” ;

·         стойностите на клетките, за които броя на наблюдаваните случаи е от 4 до 9 се поставят в скоби;

·         стойностите на клетките, за които броя на наблюдаваните случаи е от 1 до 3 не се публикуват, а се маркират с наклонена надясно черта „/”.

От изчисленията са изключени 0.09% от лицата с екстремни стойности на часова заплата.

Неизвадкови грешки

Неизвадковите грешки се описват подробно в доклада за качеството, като се прави оценка на:

·         свръх обхват – процент на включените в наблюдението единици, които не принадлежат към целевата съвкупност;

·         грешки от използвания инструментариум (въпросника) на изследването (при неправилно тълкуване) и грешки на респондентите (при неспазване на указанията за попълване) - измерва се чрез процент на грешните случаи при прилагането на определени аритметични и логически проверки;

·         относителния дял на неполучените отговори от единиците попаднали в извадката е 10.6%. Неотговорилите единици се отнасят в две основни групи по причини: (а) произтичащи от липсата на актуална рамка на изследването към момента на формиране на извадката (~10.0%) - преструктурирани, закрити или единици без дейност в отчетния период; неустановен контакт; (б) единици отказали участие (~0.6%). За неутрализиране на грешките произтичащи от липсата на отговор от част от единиците, попаднали в извадката, теглата за възпроизвеждане се преизчисляват с броя на отговорилите единици.

·         процент на неполучените отговори само за отделни променливи или отделни наети лица в наблюдаваната единица;

·         процент на коригираните случаи на ключови променливи.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Национален срок за публикуване на данните: 30 юни 2020 г.

Срок за изпращане на микро данните от изследването в Евростат: 30 юни 2020 г.

Срок за публикация на подробни резултати от изследването: януари 2021 г.

Точност на представяне

Микро данните са изпратени в Евростат на 7 юли 2020 г.

Основните причините за закъснението от 7 дни са:

·         трудна събираемост на данните и постигане на добър обхват;

·         недостиг на човешки и времеви ресурси.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Националните и регионалните данни (ниво 1 - статистически зони) са съобразени с действащата Класификация на териториалните единици за статистически цели, която е приложение на европейската класификация NUTS.

Сравнимост във времето

Сравнимостта във времето е повлияна от промяната на дефинициите и класификациите, използвани за кодиране на данните в изследванията на структурата на заплатите за 2002, 2006, 2010, 2014 и 2018 г.

 

 

2002

2006

2010

2014 и 2018

Обхват според броя на наетите лица в предприятието

10 и повече наети лица

1 и повече наети лица

1 и повече наети лица

1 и повече наети лица

Дефиниция на брутната годишна заплата

не включва социалните придобивки

включва социалните придобивки*

включва социалните придобивки

включва социалните придобивки

Класификация на икономическите дейности

НКИД – 2001

НКИД – 2003

КИД – 2008

КИД – 2008 

Класификация на професиите

НКП - 1996

НКПД - 2005

НКПД - 2005; НКПД - 2011

НКПД - 2011

Класификация на териториалните единици за статистически цели

NUTS1 - съвпада с националното ниво

NUTS1 - разделя България на две статистически зони (BG3,  BG4)*

NUTS1 - разделя България на две статистически зони (BG3,  BG4)

NUTS1 - разделя България на две статистически зони (BG3,  BG4)

 

Съгласуваност между предметни области

Има няколко статистически източници, които също произвеждат информация за броя на наетите лица, работната заплата и работното време:

 • Тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работни заплати и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове;
 • Годишното наблюдение на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове;
 • Наблюдението на работната сила – наети лица, отработени часове;
 • Национални сметки – наети лица, отработени часове.

Резултатите от наблюдението на структурата на заплатите са относително съпоставими с показателите от изброените по-горе наблюдения поради методологични особености на всеки източник на информация по отношение на: целите, единицата на наблюдение, дефинициите, обхвата по икономически дейности, използваните статистически методи за събиране и оценка на изследваните показатели.

Вътрешна съгласуваност

Всички показатели в набора от данни са вътрешно съгласувани.

Разходи и натовареност

Не се прави изследване за натовареността на респондентите. 

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните е извадково статистическо изследване. Извадковата процедура използвана в Наблюдението на структурата на заплатите се състои от два етапа.

На първия етап се формира стратифицирана случайна извадка без заместване от местни единици.

 • икономическа дейност: раздели (двуцифрен код) на КИД-2008;
 • размер на местната единица според броя на наетите лица: от 1 до 9 наети лица; от 10 до 49 наети лица; от 50 до 249 наети лица; от 250 до 499 наети лица; от 500 до 999 наети лица; 1000 и повече наети лица.

·         териториален признак - статистически зони (ниво 1) на Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България в сила от 2009 г.:

- BG3 - Северна и Югоизточна България;

- BG4 - Югозападна и Южна централна България.

На втория етап се прави систематичен подбор на определен брой наети лица в рамките на всяка една от избраните местни единици.

На първия етап на извадката са избрани 19 182 местни единици (9.1% от генералната съвкупност), от тях са отговорили 17 331(90% от извадката) като са предоставили данни за приблизително 217 500 наети лица (9.2% от генералната съвкупност).

Честота на събиране на данни

Веднъж на 4 години.

Събиране на данни

Данните са събрани чрез специално разработен въпросник - статистическа карта, която се състои от: част А с обобщена информация за местната единица и част Б с индивидуална информация за наетите лица, които са попаднали в извадката. Въпросникът е придружен с уведомително писмо до респондентите и указания за попълване. Статистическата карта е разработена в хартиен и електронен формат. ЦУ на НСИ оказва методологична помощ на респондентите и ТСБ през целия период на попълване и обработка на информацията.

Валидиране на данни

Приложени са приблизително 100 контрола за проверка на данните по отношение на: пълнота на отговорите, допустими стойности, логическа и аритметична съгласуваност между събираните променливи.

Данните се проверяват на три нива: (1) при въвеждане на първичната информация - от респондентите в електронния въпросник или при въвеждането в 28-те териториални статистически бюра (ТСБ) на попълнените на хартия данни; (2) в ТСБ на обединените на регионално ниво микро данни; (3) в Централно управление на НСИ – обединения национален масив. Освен валидирането на микро ниво, резултатите от изследването се сравняват и с други източници на подобен вид информация (вж. т. 17.1).

Обработка на данни

Обработката на данните преминава през следните етапи:

·         въвеждане на първичната информация в електронен формат;

 • проверка на данните;
 • редактиране и импутиране на данни въз основа на допълнителна информация от респондентите и/или от други статистически и административни източници;
 • претегляне на данните от извадката за разпростиране на резултатите върху цялата наблюдавана съвкупност;
 • произвеждане на обобщени таблични резултати.

Използвани програмни продукти за обработката на данните:

·         Попълване и обработка на индивидуалните данни от респондентите - он-лайн въпросник;

·         Обединяване индивидуалните файлове в база данни, проверка и извличане на обединени изходи от базата данни по определени признаци, проверка и форматиране на микро данните за Евростат – MS Access;

Обработка на обединената национална бази данни, таблични изходи и анализи – SPSS.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Структура на заплатите - средна часова заплата, средна месечна заплата, средна годишна заплата, наети лица, платени часове, дни за платен годишен отпуск - национално и регионално ниво (статистически зони)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда“

Лице за контакт

Тодор Давидков

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 568

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на структурата на заплатите има за цел да осигури детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за разпределението и връзката между размера на трудовото възнаграждение, индивидуалните характеристики на наетите лица и тези на техния работодател.

Предмет на наблюдението са: характеристиките на работодателя (предприятието, местната единица) – брой наети лица, форма на собственост, наличие и вид на колективен трудов договор, размер на предприятието; индивидуалните характеристики на наетите лица – възраст, пол, образование, професия, продължителност на работа в предприятието, режим на заетост (пълно/непълно работно време), вид на трудовия договор, годишна заплата, годишни премии, социални придобивки, размер на платения годишен отпуск, месечна заплата, допълнително възнаграждение за извънреден труд, допълнително възнаграждение за работа на смени, лични осигурителни вноски, данък върху дохода на физическите лица, брой платени часове, платени часове за извънреден труд.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности - (КИД-2008);

· Национална класификация на професиите и длъжностите ( НКПД 2011);

· Номенклатура на образователните степени;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Обхванати са предприятията с 1 и повече наети лица от всички икономически дейности, попадащи в сектори от B до S на КИД-2008.

Понятия и дефиниции

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда (КТ) и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител (ЗДС), по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура за извършена в определен обем и качество работа, независимо от вида на изпълняваната работа, брой работни часове (пълно или непълно работно време) и продължителността на договора за наемане (срочен или безсрочен).

Брутната заплата е възнаграждението, което лицето получава за положения от него труд на всеки платежен период преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото лице.

Брутната месечна заплата на наетите лица включва начислените средства за:

· основна заплата за отработено време или извършена работа през отчетния период;

· възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски съгласно КТ и ЗДС;

· допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ) за извънреден труд, работа на смени, допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, работа при вредни или други специфични условия на труд, за по-висока лична квалификация и др. съгласно КТ или договорени чрез колективен трудов договор;

· допълнителни регулярни възнаграждения, плащани на всеки платежен период под формата на месечни премии или друг вид парични изгоди.

Годишната брутна заплата е общата сума на всички трудови възнаграждения, които лицето получава за положения от него труд през отчетната година, включително:

 • социалните придобивки (стоки или услуги) предоставени през отчетната година от работодателя в полза на наетото лице;
 • допълнителните нерегулярни парични възнаграждения под формата на тримесечни премии, 13-та и 14-та заплати и други парични изгоди, които не се плащат на всеки платежен период.

Платени часове са часовете, за които е начислено брутното трудово възнаграждение на лицето през отчетния месец. В платените часове се включват: действително отработените нормални часове; отработените платени часове за извънреден труд; неотработените, но платени часове, поради - ползването на редовен и друг вид платен отпуск, платени престои и други, за които лицето е получило пълния размер на часовото/дневното/месечното си възнаграждение.

Статистическа единица

Местните единици (териториалните структури) с 1 или повече наети лица, принадлежащи към предприятия с 1 и повече наети лица.

Статистическа съвкупност

Статистиката на структурата на заплатите се отнася за предприятия с поне едно наето лице в икономическите дейности, попадащи в сектори от B до S на КИД-2008, включително сектор О „Държавно управление”.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните е извадково статистическо изследване. Извадковата процедура използвана в Наблюдението на структурата на заплатите се състои от два етапа.

На първия етап се формира стратифицирана случайна извадка без заместване от местни единици.

 • икономическа дейност: раздели (двуцифрен код) на КИД-2008;
 • размер на местната единица според броя на наетите лица: от 1 до 9 наети лица; от 10 до 49 наети лица; от 50 до 249 наети лица; от 250 до 499 наети лица; от 500 до 999 наети лица; 1000 и повече наети лица.

·         териториален признак - статистически зони (ниво 1) на Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България в сила от 2009 г.:

- BG3 - Северна и Югоизточна България;

- BG4 - Югозападна и Южна централна България.

На втория етап се прави систематичен подбор на определен брой наети лица в рамките на всяка една от избраните местни единици.

На първия етап на извадката са избрани 19 182 местни единици (9.1% от генералната съвкупност), от тях са отговорили 17 331(90% от извадката) като са предоставили данни за приблизително 217 500 наети лица (9.2% от генералната съвкупност).

Честота на събиране на данни

Веднъж на 4 години.

Събиране на данни

Данните са събрани чрез специално разработен въпросник - статистическа карта, която се състои от: част А с обобщена информация за местната единица и част Б с индивидуална информация за наетите лица, които са попаднали в извадката. Въпросникът е придружен с уведомително писмо до респондентите и указания за попълване. Статистическата карта е разработена в хартиен и електронен формат. ЦУ на НСИ оказва методологична помощ на респондентите и ТСБ през целия период на попълване и обработка на информацията.

Валидиране на данни

Приложени са приблизително 100 контрола за проверка на данните по отношение на: пълнота на отговорите, допустими стойности, логическа и аритметична съгласуваност между събираните променливи.

Данните се проверяват на три нива: (1) при въвеждане на първичната информация - от респондентите в електронния въпросник или при въвеждането в 28-те териториални статистически бюра (ТСБ) на попълнените на хартия данни; (2) в ТСБ на обединените на регионално ниво микро данни; (3) в Централно управление на НСИ – обединения национален масив. Освен валидирането на микро ниво, резултатите от изследването се сравняват и с други източници на подобен вид информация (вж. т. 17.1).

Обработка на данни

Обработката на данните преминава през следните етапи:

·         въвеждане на първичната информация в електронен формат;

 • проверка на данните;
 • редактиране и импутиране на данни въз основа на допълнителна информация от респондентите и/или от други статистически и административни източници;
 • претегляне на данните от извадката за разпростиране на резултатите върху цялата наблюдавана съвкупност;
 • произвеждане на обобщени таблични резултати.

Използвани програмни продукти за обработката на данните:

·         Попълване и обработка на индивидуалните данни от респондентите - он-лайн въпросник;

·         Обединяване индивидуалните файлове в база данни, проверка и извличане на обединени изходи от базата данни по определени признаци, проверка и форматиране на микро данните за Евростат – MS Access;

Обработка на обединената национална бази данни, таблични изходи и анализи – SPSS.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал.3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) №530/1999 националните власти трябва да гарантират, че резултатите отразяват истинската ситуация за цялата съвкупност от единици с достатъчна степен на представителност. Националните власти предават на Евростат по негова молба след всеки референтен период доклад, за да се даде възможност за оценка на качеството на статистиката.

Оценка на качеството

Съгласно Регламент на Комисията №698/2006, в изпълнение разпоредбите на Регламент (ЕС) №530/1999 всяка страна членка на ЕС изготвя доклад за оценка на качеството на статистиката на структурата на заплатите в срок до 24 месеца след края на отчетния период.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребителските групи са определени въз основа на получените в НСИ искания за данни. Потребителите на данните от Наблюдението на структурата на заплатите могат да се класифицират в няколко групи:

 • национални институции – министерства, агенции, специализирани съвети, други правителствени органи и обществени институции;
 • международни институции – Евростат, МОТ, ОИСР, ЮНЕСКО и др.
 • социалните партньори – синдикати, сдружения на работодатели;
 • частни институции и предприятия, включително медии;
 • изследователи и студенти.

Вътрешни за НСИ потребители в областите на: наблюдението на работната сила, Национални сметки, изследване на домакинските бюджети, статистически класификации и т.н.

Удовлетвореност на потребителите

Не се провежда специално изследване на удовлетвореността на потребителите. Обикновено се търси по-детайлна информация на по-ниските нива на класификациите, използвани в изследването, което не винаги е възможно да се удовлетвори поради малък брой на наблюдаваните случаи и съответно по-ниската прецизност на оценките.

Пълнота

Наблюдават се всички променливи, които имат задължителен характер съгласно Регламент (ЕО) №1738/2005 на Комисията. Има пълнота на обхвата и по отношение на размера на предприятията (1+ наети лица) и икономическите дейности (сектори от В до S на КИД-08) на наблюдаваната съвкупност.

Степен на пълнота на данните

Изследването включва всички (100%) задължителни променливи съгласно Регламент (ЕО) №1738/2005 на Комисията и 5 от 10-те пожелателни променливи.

Точност и надеждност
Обща точност

Общата точност на резултатите от изследването зависи от:

· броя на наблюдаваните единици

За постигане на определена желана точност на резултатите от изследването се прави план на извадката от наети лица и от местни единици. Първо се изчислява общия брой на лицата, които трябва да се наблюдават. Изчисленията са направени с 95% гаранционна вероятност максималната грешка на оценката да е в предварително зададен интервал. Полученият брой лица се разпределя пропорционално на генералната съвкупност по три стратификационни критерия: размер на местната единица, икономическа дейност и територия (местонамиране) на местната единица. Въз основа на параметрите на генералната съвкупност и пропорционално-разпределения брой на наетите лица, които трябва да бъдат наблюдавани, се изчислява колко местни единици трябва да бъдат избрани от всяка клетка.

· използваната рамка на изследването

За формиране на целевата съвкупност, от която да се излъчи извадка за изследването са използвани данните за местните единици и броя на наетите лица от изчерпателното Годишно наблюдение на заетите лица, отработеното време, средствата за заплати и други разходи за труд за 2017 година. При процедурите по претеглянето на данните от извадката, параметрите на генералната съвкупност са актуализирани с информацията за 2018 година, която е налична приблизително 12 месеца след края на отчетния период.

· използвания инструментариум на изследването

Въпросникът на изследването е разработен в хартиен и електронен вариант. Електронният вариант е под формата на он-лайн въпросник с вградени логически и аритметични контроли позволяващи предварителна проверка на данните.

· методите на идентифициране и справяне с възможните грешки

Приложени са приблизително 100 контрола за проверка на данните по отношение на: пълнота на отговорите, допустими стойности, логическа и аритметична съгласуваност между събираните променливи. Редактирането на данните става чрез: справка с лицата попълнили информацията, използване на информация от административни източници (Персонален регистър на осигурените лица), използване на други статистически наблюдения съдържащи информация за наблюдаваните единици, прилагане на статистически методи и техники за оценка на липсващи стойности (импутация на средна стойност, най-често срещана стойност и т.н.).

Извадкови грешки

При изчисляването на коефициентите на вариация (относителната стандартна грешка) е използвана оценката на Хорвитц-Томпсън. Коефициентите на вариация (CV) са ниски за всички основни класификационни нива.

Коефициенти на вариация по режим на работното време и пол - %

 

 

Брутна месечна заплата

Брутна часова заплата

Общо всички наети лица

0.20

0.19

Наети лица на пълно работно време

0.20

0.20

Мъже

0.30

0.30

Жени

0.24

0.24

Наети лица на непълно работно време

0.79

0.75

Мъже

1.40

1.33

Жени

0.89

0.84

Коефициентите на вариация се изчисляват за всички публикувани таблични резултати от изследването. Най-високи са стойностите на коефициентите на вариация, когато се разглеждат малките и разнородни съвкупности, с малка вероятност за попадане в извадката , както и в случаите с висок процент на неотговорилите единици (малък брой наблюдавани случаи). При публикуването на резултати от изследването са възприети следните правила:

·         стойностите на клетките, за които заплатата (часова, месечна, годишна) има CV между 20 и 30% се поставят в скоби;

·         стойностите на клетките, за които заплатата (часова, месечна, годишна) има CV над 30% не се публикуват, а се маркират с наклонена надясно черта „/” ;

·         стойностите на клетките, за които броя на наблюдаваните случаи е от 4 до 9 се поставят в скоби;

·         стойностите на клетките, за които броя на наблюдаваните случаи е от 1 до 3 не се публикуват, а се маркират с наклонена надясно черта „/”.

От изчисленията са изключени 0.09% от лицата с екстремни стойности на часова заплата.

Показатели за извадкови грешки

Коефициент на вариация по икономически дейности -%

 

Икономически дейностиБрутна месечна заплатаБрутна часова заплата
Добивна промишленост0.770.77
Преработваща промишленост0.280.28
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива1.051.12
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване0.900.92
Строителство0.820.79
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети0.560.54
Транспорт, складиране и пощи0.870.83
Хотелиерство и ресторантьорство0.710.63
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения0.790.78
Финансови и застрахователни дейности1.051.04
Операции с недвижими имоти2.262.27
Професионални дейности и научни изследвания1.131.09
Административни и спомагателни дейности0.850.89
Държавно управление0.620.61
Образование0.410.40
Хуманно здравеопазване и социална работа0.700.71
Култура, спорт, развлечения2.152.02
Други дейности1.271.08

Коефициенти на вариация по класове професии -%

 

Класове професииБрутна месечна заплатаБрутна часова заплата
Ръководители0.800.77
Специалисти0.380.37
Техници и приложни специалисти0.510.51
Помощен административен персонал0.410.38
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната0.260.24
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство4.824.18
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии0.360.35
Машинни оператори и монтажници0.320.31
Професии, неизискващи специална квалификация0.290.26

Коефициенти на вариация по възрастови групи -%

 

Възрастови групиБрутна месечна заплатаБрутна часова заплата
Под 201.531.23
20 - 290.480.46
30 - 390.430.42
40 - 490.390.38
50 - 590.370.37
60 и повече0.540.50

 

Неизвадкови грешки

Неизвадковите грешки се описват подробно в доклада за качеството, като се прави оценка на:

·         свръх обхват – процент на включените в наблюдението единици, които не принадлежат към целевата съвкупност;

·         грешки от използвания инструментариум (въпросника) на изследването (при неправилно тълкуване) и грешки на респондентите (при неспазване на указанията за попълване) - измерва се чрез процент на грешните случаи при прилагането на определени аритметични и логически проверки;

·         относителния дял на неполучените отговори от единиците попаднали в извадката е 10.6%. Неотговорилите единици се отнасят в две основни групи по причини: (а) произтичащи от липсата на актуална рамка на изследването към момента на формиране на извадката (~10.0%) - преструктурирани, закрити или единици без дейност в отчетния период; неустановен контакт; (б) единици отказали участие (~0.6%). За неутрализиране на грешките произтичащи от липсата на отговор от част от единиците, попаднали в извадката, теглата за възпроизвеждане се преизчисляват с броя на отговорилите единици.

·         процент на неполучените отговори само за отделни променливи или отделни наети лица в наблюдаваната единица;

·         процент на коригираните случаи на ключови променливи.

Грешки на обхвата

Извадката от местни единици за изследването е излъчена от генерална съвкупност актуална към 31.12.2017 година. Генералната съвкупност съдържа всички местни единици с 1 и повече наети лица в икономическите дейности от В до S съгласно КИД-2008. Недообхванати единици – това са новосъздадени предприятия през 2018 г. с едно и повече наети лица, които не са били включени в генералната съвкупност от която е излъчена извадката. За намаляване влиянието на недообхванатите единици при претеглянето на данните, генералната съвкупност е актуализирана с данни за 2018 година, които не са били налични при процеса на излъчване на извадката. Свръхобхват означава наличието на единици, които през периода на наблюдение не са принадлежали към наблюдаваната съвкупност (закрити предприятия, обединени с друго предприятие или предприятия нямащи наети лица).

Степен на свръхобхват

Икономически дейности

Брой местни единици в генералната съвкупност

Брой местни единици в извадката

Брой местни единици извън обхват

Степен на свърхобхват

05

24

19

0

0.0

06

3

3

0

0.0

07

20

17

0

0.0

08

198

26

0

0.0

09

23

14

0

0.0

10

4295

435

16

3.7

11

378

44

0

0.0

12

13

12

0

0.0

13

456

51

1

2.0

14

3416

377

19

5.0

15

399

51

4

7.8

16

1320

114

3

2.6

17

384

46

1

2.2

18

651

63

1

1.6

19

8

8

0

0.0

20

465

58

2

3.4

21

47

30

2

6.7

22

1305

141

2

1.4

23

944

101

1

1.0

24

145

37

0

0.0

25

2351

240

13

5.4

26

277

41

1

2.4

27

389

61

1

1.6

28

774

100

2

2.0

29

90

40

0

0.0

30

48

26

1

3.8

31

1613

150

5

3.3

32

836

80

3

3.8

33

1320

120

9

7.5

35

695

79

5

6.3

36

212

43

0

0.0

37

39

13

0

0.0

38

542

70

2

2.9

39

51

21

0

0.0

41

4166

392

29

7.4

42

1175

141

3

2.1

43

6013

503

33

6.6

45

7826

641

46

7.2

46

19486

1651

103

6.2

47

46271

3753

283

7.5

49

11813

1004

49

4.9

50

39

16

1

6.3

51

37

16

1

6.3

52

1470

152

5

3.3

53

848

88

2

2.3

55

2660

257

18

7.0

56

13262

1088

117

10.8

58

522

49

1

2.0

59

419

38

5

13.2

60

145

29

1

3.4

61

449

50

1

2.0

62

3483

321

23

7.2

63

824

82

5

6.1

64

1502

156

4

2.6

65

50

19

0

0.0

66

1198

105

9

8.6

68

5649

459

34

7.4

69

7855

628

43

6.8

70

1970

166

20

12.0

71

3381

273

14

5.1

72

379

53

1

1.9

73

1605

136

8

5.9

74

3041

249

22

8.8

75

272

29

1

3.4

77

765

71

6

8.5

78

380

46

3

6.5

79

1001

85

2

2.4

80

1089

144

5

3.5

81

1566

161

6

3.7

82

1048

103

7

6.8

84

1593

292

0

0.0

85

6296

714

11

1.5

86

7841

737

20

2.7

87

492

58

1

1.7

88

742

94

0

0.0

90

453

54

2

3.7

91

409

39

0

0.0

92

853

83

3

3.6

93

2398

199

17

8.5

94

5041

411

15

3.6

95

1030

90

9

10.0

96

6622

526

56

10.6

Общо

211160

19182

1139

5.9

 

Дял на общите единици

Неприложимо

Грешки при измерването

За намаляване на грешките поради неразбиране на въпросите за попълване, са разработени детайлни обяснителни бележки (включващи и примери) към въпросника. В допълнение на интернет страницата на НСИ се публикува списък с лица за контакти по методологични и технически въпроси. Регионалните бюра на НСИ също получават писмени инструкции как да процедират при възникнали проблеми при събирането и обработката на данните.

 Основните източници на грешки при измерването и обработката произтичат от:

 • начина на задаване на въпросите във въпросника – например при променливата: „Размер на полагаемия платен годишен отпуск“, някои респонденти попълват дните на действително ползвания отпуск от лицето, вместо полагащите му се по трудов договор;
 • неспазване на инструкциите за попълване на информацията – например при променливата „Платени часове през месец октомври“, вместо броя на часовете някои респонденти попълват: броя на платените дни през октомври, броя на платените дни през годината, броя на платените часове на ден и т.н.
 • грешки при въвеждането на данни – тези грешки имат сравнително нисък относителен дял в сравнение с останалите.

 

Грешки поради липса на отговор

В официалния период за събиране на данните (май-юни 2019) процентът на отговорите предприятия е само 60%. За подобряване обхвата на данните, срокът за предоставяне беше удължен с два месеца, като на закъсняващите фирми бяха изпратени напомнителни писма. По доклади на регионалните статистически бюра, приблизително за 40% от предприятията се е наложило допълнително обаждане или изпращане на напомнителен и-мейл за предоставяне на информацията.

Окончателният процент на отговорилите единици попадащи в рамката на изследването ( с едно или повече наети лица през месец октомври 2018 г. ) е 95.0%, като за единиците с десет или повече наети лица той е 96.4%. Най-нисък е процента на отговорилите предприятията с наети лица между 1 и 9. Причините за това са техния динамичен характер (смяна на икономическа дейност, местонамиране, пререгистрация, закриване, сливане и т.н.). Най-често посочваните причини от регионалните статистически бюра, за неполучаване на отговор от предприятията са „невъзможност за установяване на контакт“, „без дейност“ и „без нает персонал“.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

В приложената таблица са изчислени два вида проценти на отговорилите единици. Първият е изчислен спрямо общия брой на предприятията в извадката, а втория само за тези предприятия, които попадат в целевата съвкупност (с едно и повече наети лица през месец октомври 2018 година). Процентите са представени по икономически дейности (ниво раздел на КИД2008) и по размер на предприятията (с 1 и повече наети лица, с по малко от 10 и с 10 и повече наети лица).

Икономически дейности

Отговорили единици - % от цялата извадка

Отговорили единици - % от единиците в рамката на изследването

1+

1_9

10+

1+

1_9

10+

05

94.7

83.3

100.0

94.7

83.3

100.0

06

100.0

-

100.0

100.0

-

100.0

07

94.1

100.0

92.3

94.1

100.0

92.3

08

88.5

77.8

94.1

88.5

77.8

94.1

09

92.9

87.5

100.0

92.9

87.5

100.0

10

93.3

89.5

97.6

96.9

96.2

97.6

11

95.5

100.0

92.9

95.5

100.0

92.9

12

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

13

94.1

95.5

93.1

96.0

100.0

93.1

14

91.8

86.4

95.8

96.6

95.2

97.6

15

88.2

70.6

97.1

95.7

85.7

100.0

16

93.0

92.9

93.2

95.5

97.0

93.2

17

93.5

94.1

93.1

95.6

100.0

93.1

18

96.8

94.3

100.0

98.4

97.1

100.0

19

100.0

-

100.0

100.0

-

100.0

20

89.7

78.3

97.1

92.9

85.7

97.1

21

93.3

75.0

100.0

100.0

100.0

100.0

22

96.5

94.0

98.6

97.8

96.9

98.6

23

96.0

93.0

98.3

97.0

95.2

98.3

24

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

25

93.8

88.5

99.2

99.1

98.2

100.0

26

97.6

90.9

100.0

100.0

100.0

100.0

27

96.7

93.3

97.8

98.3

100.0

97.8

28

97.0

93.8

98.5

99.0

100.0

98.5

29

85.0

88.9

83.9

85.0

88.9

83.9

30

92.3

77.8

100.0

96.0

87.5

100.0

31

93.3

90.8

98.1

96.6

94.7

100.0

32

96.3

94.9

100.0

100.0

100.0

100.0

33

90.0

86.6

97.4

97.3

97.3

97.4

35

93.7

86.8

100.0

100.0

100.0

100.0

36

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

37

84.6

87.5

80.0

84.6

87.5

80.0

38

94.3

85.0

98.0

97.1

94.4

98.0

39

95.2

87.5

100.0

95.2

87.5

100.0

41

80.9

74.0

88.0

87.3

84.1

90.4

42

91.5

84.8

94.7

93.5

88.6

95.7

43

86.5

84.2

93.5

92.6

91.1

96.7

45

88.6

87.8

93.3

95.5

95.7

94.4

46

90.1

88.0

96.3

96.1

95.6

97.4

47

88.8

88.5

91.5

96.0

96.4

92.9

49

90.0

87.9

97.7

94.7

93.8

97.7

50

81.3

71.4

88.9

86.7

83.3

88.9

51

87.5

100.0

81.8

93.3

100.0

90.0

52

86.8

79.3

95.7

89.8

83.3

97.1

53

90.9

85.7

95.7

93.0

90.0

95.7

55

87.2

83.0

93.9

93.7

93.0

94.8

56

84.0

84.4

82.4

94.1

95.2

89.6

58

93.9

91.2

100.0

95.8

93.9

100.0

59

73.7

70.0

87.5

84.8

84.0

87.5

60

96.6

87.5

100.0

100.0

100.0

100.0

61

94.0

91.7

96.2

95.9

95.7

96.2

62

88.2

83.7

96.5

95.0

94.1

96.5

63

90.2

88.7

93.1

96.1

97.9

93.1

64

92.3

84.2

100.0

94.7

88.9

100.0

65

94.7

80.0

100.0

94.7

80.0

100.0

66

91.4

88.9

100.0

100.0

100.0

100.0

68

84.7

83.9

90.9

91.5

91.4

92.6

69

86.0

86.0

86.7

92.3

92.6

86.7

70

76.5

73.7

89.7

87.0

85.6

92.9

71

85.0

84.5

88.2

89.6

89.8

88.2

72

98.1

93.3

100.0

100.0

100.0

100.0

73

76.5

73.9

88.0

81.3

79.6

88.0

74

81.9

80.8

90.0

89.9

89.8

90.0

75

93.1

90.9

100.0

96.4

95.2

100.0

77

88.7

87.0

94.1

96.9

97.9

94.1

78

76.1

70.0

80.8

81.4

82.4

80.8

79

87.1

84.3

100.0

89.2

86.8

100.0

80

84.7

75.0

89.0

87.8

82.5

89.9

81

85.7

78.3

95.7

89.0

83.7

95.7

82

88.3

85.3

94.3

94.8

93.5

97.1

84

99.7

100.0

99.6

99.7

100.0

99.6

85

97.3

91.3

99.6

98.9

96.2

99.8

86

95.5

93.8

100.0

98.2

97.4

100.0

87

96.6

92.3

97.8

98.2

100.0

97.8

88

97.9

96.2

98.5

97.9

96.2

98.5

90

94.4

89.7

100.0

98.1

96.3

100.0

91

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

92

92.8

90.7

95.0

96.3

97.5

95.0

93

86.4

85.7

90.3

94.5

95.4

90.3

94

93.2

92.8

97.3

96.7

96.7

97.3

95

84.4

82.7

100.0

93.8

93.1

100.0

96

83.5

83.0

92.6

93.4

93.5

92.6

Total

89.4

86.9

95.5

95.0

94.4

96.4

 

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

По принцип, не попълнени стойности не се допускат за всяка от задължителните променливи. Само за 8 от променливи се допуска попълването на нулеви стойности и съответно там би могло да се предположи наличието на неотговаряне.

Грешки при обработката

За оценка на качеството на регионалните данни, териториалните статистически бюра изготвят доклади съдържащи основните трудности при събирането на информацията. По отношение на грешките при обработката териториалните бюра трябва да попълнят информация за променливите, за които най-често се е налагало допълнително уточняване с предприятията, за грешно получаваните стойности или за липсващи такива. В предоставената таблица по-долу за посочени променливите, които според докладите на териториалните статистически бюра са били в най-голяма степен затрудняващи.

 Променливи, най-често коригирани според докладите на 28-те териториални статистически бюра (ТСБ).

 

Код на променливата съгласно Регламент 1738/2005 Наименование на променливата% ТСБ, посочващи тази променлива като затрудняваща
2.3Код на професията42%
3.1Брой платени дни през годината74%
3.2Брой платени часове през месец октомври89%
3.3Размер на полагаемия годишен отпуск63%

Приблизително за 20% от респондентите се е наложило допълнително уточняване на попълнената информация, с оглед на нейната пълнота и точност.

Методите за корекция на грешно получени данни са следните:

 • самостоятелна корекция без контакт с фирмата – този тип корекции се извършват само когато грешките са очевидни (часовете за извънреден труд не са вкл. в общия брой платени часове, форматът на данните не отговаря на заложения и т.н.)
 • обратен контакт с фирмата подала данните за уточняване или потвърждаване на получената информация;
 • справка с други източници на данни за същото предприятие – други изследвания провеждани от НСИ или административни източници;
 • изтриване на данни – този метод се прилага в изключително редки случай, само за фирми, които са извън обхвата на изследването (без наети лица) или получените данни са в по-голямата си част липсващи и грешни.
Степен на импутация

Брой и процент на инпутирани случаи за променливи, за които е допустима и стойност нула.

 

Код на променливта съгласно Регламент 1738/ 2005

Наименование на променливата

Брой импутирани случаи

Процент на импутирани случаи

3.2.1

Платени часове за извънреден труд през месец октомври

11

0.01

3.3

Размер на полагаемия платен годишен отпуск

478

0.23

4.1.1

Нерегулярни възнаграждения: ДМС, премии, награди 

1055

0.50

4.1.2

Социални придобивки през годината

200

0.09

4.2.1

ДТВ за извънреден труд

11

0.01

4.2.2

ДТВ за работа на смени

49

0.02

 

Нерегулярни възнаграждения през месец октомври: ДМС, премии, награди.

793

0.38

 

Социални придобивки през месец октомври

162

0.08

 В допълнение 1574 записа за наети лица (0.71% от всички случай) са импутирани за предприятия, които са подали информация за значително по-малко лица от изискването или данните за едно лице са копирани многократно като информация за всички останали наети. Като източник на информация за импутиране на данни е използван административния регистър на осигурените лица.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Национален срок за публикуване на данните: 30 юни 2020 г.

Срок за изпращане на микро данните от изследването в Евростат: 30 юни 2020 г.

Срок за публикация на подробни резултати от изследването: януари 2021 г.

Лаг във времето - първи резултати

18 месеца

Лаг във времето - окончателни резултати

20 месеца

Точност на представяне

Микро данните са изпратени в Евростат на 7 юли 2020 г.

Основните причините за закъснението от 7 дни са:

·         трудна събираемост на данните и постигане на добър обхват;

·         недостиг на човешки и времеви ресурси.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

7 дни закъснение при изпращането на микроданните на Евростат

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Националните и регионалните данни (ниво 1 - статистически зони) са съобразени с действащата Класификация на териториалните единици за статистически цели, която е приложение на европейската класификация NUTS.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Сравнимостта във времето е повлияна от промяната на дефинициите и класификациите, използвани за кодиране на данните в изследванията на структурата на заплатите за 2002, 2006, 2010, 2014 и 2018 г.

 

 

2002

2006

2010

2014 и 2018

Обхват според броя на наетите лица в предприятието

10 и повече наети лица

1 и повече наети лица

1 и повече наети лица

1 и повече наети лица

Дефиниция на брутната годишна заплата

не включва социалните придобивки

включва социалните придобивки*

включва социалните придобивки

включва социалните придобивки

Класификация на икономическите дейности

НКИД – 2001

НКИД – 2003

КИД – 2008

КИД – 2008 

Класификация на професиите

НКП - 1996

НКПД - 2005

НКПД - 2005; НКПД - 2011

НКПД - 2011

Класификация на териториалните единици за статистически цели

NUTS1 - съвпада с националното ниво

NUTS1 - разделя България на две статистически зони (BG3,  BG4)*

NUTS1 - разделя България на две статистически зони (BG3,  BG4)

NUTS1 - разделя България на две статистически зони (BG3,  BG4)

 

Дължина на съпоставимите динамични редове

2006,2010,2014,2018 

Съгласуваност между предметни области

Има няколко статистически източници, които също произвеждат информация за броя на наетите лица, работната заплата и работното време:

 • Тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работни заплати и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове;
 • Годишното наблюдение на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове;
 • Наблюдението на работната сила – наети лица, отработени часове;
 • Национални сметки – наети лица, отработени часове.

Резултатите от наблюдението на структурата на заплатите са относително съпоставими с показателите от изброените по-горе наблюдения поради методологични особености на всеки източник на информация по отношение на: целите, единицата на наблюдение, дефинициите, обхвата по икономически дейности, използваните статистически методи за събиране и оценка на изследваните показатели.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Почти във всички икономически сектори стойностите за средната работна заплата от Наблюдението на структурата на заплатите са по-ниски от тези на Национални сметки. Макар и използващи сходни дефиниции между двата източника има методологични различия, които обясняват различията в нивата:

 • включване в разходите за работна заплата в данните на Национални сметки на обезщетенията за сметка на работодателя (обезщетения първите три дни на болнични, обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение);
 • включване в данните на Национални сметки наетите лица по граждански договор и съответните доходи от това правоотношение;
 • оценки за пълнота – в системата на Националните сметки се правят допълнителни оценки за сива икономика и възнаграждения по формата на бакшиши;
 • включване към разходите за работна заплата в системата на Националните сметки възнаграждения за командировки и плащания към наетите и техните семейства за еднократни социални разходи за почивка и възстановяване.

  

Вътрешна съгласуваност

Всички показатели в набора от данни са вътрешно съгласувани.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Публикация „Структура на заплатите“- на хартиен и електронен носител.

Онлайн база данни

Таблични резултати от изследването са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Структурна (четиригодишна) статистика на възнагражденията и разходите за труд - Структура на заплатите – национално ниво, през 4 години: http://www.nsi.bg/bg/node/4032

Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ:https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=95

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Достъп до анонимизирани микроданни от изследването се предоставят съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: http://www.nsi.bg/bg/node/575

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Метаданни - консултации

200 – 400 в периода на събиране на данни (май-юни)

Методологични документи
Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Докладът за качеството е изготвен съгласно изискванията на регламент на Комисията 698/2006.

Разходи и натовареност

Не се прави изследване за натовареността на респондентите. 

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

Страници