Премини към основното съдържание

Възраст

Динамичен ред: Labour_4.2.2.4.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, среден брой платени часове и средна брутна и нетна месечна заплата през октомври 2018 г. по пол и възраст - общо на пълно и непълно работно време
Възраст
(в навършени години)
Наети лица Платени часове Брутна месечна заплата Нетна месечна заплата Брутна месечна заплата (наетите на непълно работно време преизчислени в еквивалент на пълна заетост)
общо в т.ч. платени часове за извън-реден труд общо в т.ч. ДТВ за извън-реден труд в т.ч. ДТВ за работа на смени коефици-ент на вариация медиана
Брой Брой Брой Левове Левове Левове % Левове Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 349 355 175 0.61 1 072 5.89 3.54 0.20 760 846 1 115
Под 20 14 624 157 0.71 613 4.98 1.63 1.53 520 475 711
20 - 29 310 731 175 0.65 1 042 6.69 3.47 0.48 745 817 1 082
30 - 39 534 128 176 0.56 1 215 6.38 3.64 0.43 800 964 1 252
40 - 49 632 244 176 0.63 1 104 5.82 3.80 0.39 774 874 1 141
50 - 59 565 778 176 0.67 1 027 6.04 3.99 0.37 778 809 1 065
60 и повече 291 849 165 0.49 883 4.10 2.12 0.54 687 693 963
Мъже
Общо 1 152 373 176 0.68 1 163 7.02 4.90 0.30 763 921 1 202
Под 20 8 212 163 0.69 658 4.62 2.31 1.91 550 510 732
20 - 29 167 973 177 0.76 1 116 8.03 4.49 0.70 769 877 1 149
30 - 39 273 937 177 0.66 1 344 7.53 4.77 0.63 841 1 070 1 380
40 - 49 290 490 177 0.69 1 222 7.06 5.59 0.62 777 971 1 257
50 - 59 256 508 177 0.76 1 108 7.59 6.05 0.61 788 875 1 143
60 и повече 155 253 170 0.48 906 4.14 2.48 0.80 661 712 963
Жени
Общо 1 196 982 173 0.55 984 4.81 2.24 0.24 758 774 1 032
Под 20 6 412 150 0.74 555 5.44 0.75 2.47 510 430 683
20 - 29 142 759 173 0.53 956 5.11 2.27 0.60 721 745 1 003
30 - 39 260 191 176 0.46 1 079 5.16 2.44 0.56 770 851 1 118
40 - 49 341 754 176 0.58 1 004 4.77 2.27 0.46 774 792 1 042
50 - 59 309 270 176 0.59 961 4.75 2.29 0.42 773 754 1 001
60 и повече 136 596 160 0.52 858 4.05 1.72 0.71 713 671 962

* Предварителни данни
Пояснителни бележки:
1. Обхват по икономически дейности: не се включват дейностите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица.
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2018 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
07.07.2020