Премини към основното съдържание

Икономически дейности

Динамичен ред: Labour_4.2.2.1.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, среден брой платени часове и средна брутна и нетна месечна заплата през октомври 2018 г. по пол и икономически дейности - общо на пълно и непълно работно време
Икономически дейности (КИД-2008) Наети лица Платени часове Брутна месечна заплата Нетна месечна заплата Брутна месечна заплата (наетите на непълно работно време преизчислени в еквивалент на пълна заетост)
общо в т.ч. платени часове за извън-реден труд общо в т.ч. ДТВ за извън-реден труд в т.ч. ДТВ за работа на смени коефици-ент на вариация медиана
Брой Брой Брой Левове Левове Левове % Левове Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 349 355 175 0.61 1 072 5.89 3.54 0.20 760 846 1 115
Добивна промишленост 20 282 181 1.52 1 639 22.46 63.51 0.77 1 647 1 278 1 648
Преработваща промишленост 529 698 180 0.98 980 7.73 4.14 0.28 793 765 997
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 30 760 183 2.57 1 971 34.61 21.91 1.05 1 707 1 558 1 986
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 37 065 182 0.74 904 6.03 3.21 0.90 747 703 911
Строителство 143 369 174 0.12 891 1.23 0.03 0.82 617 697 932
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 403 558 172 0.25 950 2.48 0.62 0.56 634 745 1 000
Транспорт, складиране и пощи 156 235 174 0.60 1 015 5.11 8.62 0.87 685 800 1 057
Хотелиерство и ресторантьорство 124 885 164 0.05 643 0.27 0.32 0.71 528 500 711
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 97 267 181 0.61 2 577 14.28 9.99 0.79 2 062 2 091 2 604
Финансови и застрахователни дейности 57 120 176 0.42 1 585 5.75 0.45 1.05 1 200 1 255 1 651
Операции с недвижими имоти 25 430 168 0.23 956 1.26 0.21 2.26 640 751 1 046
Професионални дейности и научни изследвания 87 932 171 0.28 1 417 3.99 0.99 1.13 925 1 127 1 496
Административни и спомагателни дейности 126 617 172 0.70 843 6.28 2.64 0.85 558 659 893
Държавно управление 111 582 182 0.76 1 166 7.06 1.50 0.62 926 981 1 179
Образование 170 288 177 0.05 1 072 0.49 0.18 0.41 1 022 834 1 112
Хуманно здравеопазване и социална работа 145 053 165 1.74 1 026 14.76 4.95 0.70 821 802 1 120
Култура, спорт, развлечения 40 536 171 0.29 880 2.19 1.66 2.15 689 690 935
Други дейности 41 677 157 (0.01) 683 (0.10) 0.08 1.27 559 531 787
Мъже
Общо 1 152 373 176 0.68 1 163 7.02 4.90 0.30 763 921 1 202
Добивна промишленост 16 747 181 1.67 1 672 25.03 68.95 0.83 1 708 1 304 1 679
Преработваща промишленост 271 300 181 0.97 1 099 8.71 5.22 0.41 885 859 1 114
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 23 272 184 2.92 2 042 39.47 25.12 1.17 1 758 1 614 2 053
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 24 553 183 1.03 925 8.37 4.10 1.08 773 720 932
Строителство 122 323 175 0.13 882 1.27 0.04 0.89 611 690 918
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 187 558 174 0.22 1 043 2.16 0.75 0.89 657 821 1 088
Транспорт, складиране и пощи 115 759 176 0.69 1 036 6.03 9.28 1.07 646 819 1 070
Хотелиерство и ресторантьорство 45 819 166 0.05 690 0.25 0.41 1.21 535 537 753
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 58 715 182 0.66 2 839 14.31 8.09 1.02 2 296 2 318 2 860
Финансови и застрахователни дейности 16 493 172 0.49 1 876 7.07 0.43 2.00 1 430 1 501 1 982
Операции с недвижими имоти 13 584 170 0.38 970 2.07 0.39 3.20 632 764 1 059
Професионални дейности и научни изследвания 36 310 170 0.33 1 573 4.69 1.44 1.79 1 008 1 258 1 662
Административни и спомагателни дейности 83 149 176 0.76 777 5.99 2.81 1.06 548 607 811
Държавно управление 37 988 183 1.60 1 237 13.80 3.73 1.12 972 1 044 1 253
Образование 33 694 174 0.14 1 156 1.16 0.46 1.13 1 036 902 1 219
Хуманно здравеопазване и социална работа 31 714 160 1.97 1 301 20.55 5.91 1.91 912 1 032 1 446
Култура, спорт, развлечения 19 294 172 0.30 1 000 2.18 1.51 3.75 700 791 1 053
Други дейности 14 101 164 (0.03) 734 (0.27) (0.04) 2.07 600 572 811
Жени
Общо 1 196 982 173 0.55 984 4.81 2.24 0.24 758 774 1 032
Добивна промишленост 3 535 182 0.79 1 483 10.31 37.71 2.02 1 327 1 157 1 499
Преработваща промишленост 258 398 180 1.00 855 6.70 3.00 0.36 712 666 874
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 7 489 179 1.47 1 752 19.50 11.92 2.36 1 470 1 381 1 776
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 12 512 182 0.17 862 1.44 (1.46) 1.60 692 671 870
Строителство 21 046 168 (0.09) 940 (1.00) / 2.14 652 736 1 014
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 216 000 171 0.28 869 2.76 0.50 0.66 611 678 924
Транспорт, складиране и пощи 40 477 170 0.35 956 2.50 6.74 1.31 742 748 1 022
Хотелиерство и ресторантьорство 79 066 163 0.05 615 0.28 0.26 0.85 526 478 686
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 38 553 180 0.52 2 179 14.23 12.87 1.18 1 793 1 746 2 214
Финансови и застрахователни дейности 40 626 178 0.39 1 467 5.22 0.46 1.17 1 136 1 156 1 516
Операции с недвижими имоти 11 846 165 (0.06) 939 (0.34) 0.00 3.18 645 737 1 031
Професионални дейности и научни изследвания 51 622 171 0.25 1 307 3.49 0.68 1.44 862 1 035 1 380
Административни и спомагателни дейности 43 468 166 0.57 968 6.85 2.33 1.38 621 757 1 048
Държавно управление 73 594 182 0.32 1 130 3.58 0.35 0.74 910 949 1 141
Образование 136 594 178 0.03 1 051 0.32 0.11 0.42 1 019 817 1 086
Хуманно здравеопазване и социална работа 113 339 166 1.68 949 13.15 4.69 0.63 801 737 1 029
Култура, спорт, развлечения 21 241 170 0.29 770 2.20 1.79 1.30 670 599 829
Други дейности 27 576 153 / 656 / 0.11 1.60 542 510 775

* Предварителни данни
Пояснителни бележки:
1. Обхват по икономически дейности: не се включват дейностите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2018 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
07.07.2020