Премини към основното съдържание

Възраст

Динамичен ред: Labour_4.2.1.4.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, средна брутна и нетна часова заплата и средна брутна часова заплата за извънреден труд през октомври 2018 г. по пол и възраст - общо на пълно и непълно работно време
Възраст (в навършени години) Наети лица Брутна часова заплата Коефици-ент на вариация Медиана Нетна часова заплата Брутна часова заплата за извънреден труд
Брой Левове % Левове Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 349 355 6.06 0.19 4.28 4.78 9.74
Под 20 14 624 3.85 1.23 3.08 2.98 6.66
20 - 29 310 731 5.86 0.46 4.22 4.59 9.86
30 - 39 534 128 6.79 0.42 4.45 5.39 11.14
40 - 49 632 244 6.20 0.38 4.35 4.91 9.68
50 - 59 565 778 5.80 0.37 4.33 4.56 9.30
60 и повече 291 849 5.25 0.50 3.95 4.11 8.07
Мъже
Общо 1 152 373 6.53 0.30 4.29 5.16 10.66
Под 20 8 212 3.97 1.58 3.13 3.08 6.70
20 - 29 167 973 6.22 0.67 4.33 4.89 10.22
30 - 39 273 937 7.48 0.62 4.68 5.96 11.79
40 - 49 290 490 6.83 0.61 4.35 5.42 10.98
50 - 59 256 508 6.22 0.61 4.35 4.91 10.50
60 и повече 155 253 5.24 0.76 3.77 4.12 8.44
Жени
Общо 1 196 982 5.61 0.23 4.27 4.41 8.61
Под 20 6 412 3.69 1.93 3.01 2.86 6.61
20 - 29 142 759 5.44 0.56 4.15 4.24 9.24
30 - 39 260 191 6.07 0.54 4.30 4.78 10.20
40 - 49 341 754 5.67 0.45 4.34 4.47 8.28
50 - 59 309 270 5.45 0.41 4.31 4.27 8.00
60 и повече 136 596 5.25 0.63 4.15 4.11 7.64

* Предварителни данни
Пояснителни бележки:
1. Обхват по икономически дейности: не се включват отраслите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2018 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
07.07.2020