Образование


Динамичен ред: Labour_4.2.1.3.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, средна брутна и нетна часова заплата и средна брутна часова заплата за извънреден труд през октомври 2018 г. по пол и образование - общо на пълно и непълно работно време
Образование Наети лица Брутна часова заплата Коефици-ент на вариация Медиана Нетна часова заплата Брутна часова заплата за извънреден труд
Брой Левове % Левове Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 349 355 6.06 0.19 4.28 4.78 9.74
Начално и по-ниско 21 196 4.03 1.58 3.18 3.14 5.57
Основно 108 608 3.96 0.40 3.37 3.07 6.48
Средно 1 343 088 4.60 0.19 3.49 3.58 8.49
Висше - степен "професионален бакалавър" 96 258 5.73 0.66 4.91 4.46 8.41
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 763 005 8.92 0.32 6.48 7.13 14.56
Висше - степен "доктор" 17 200 10.83 1.81 8.57 8.60 (14.29)
Мъже
Общо 1 152 373 6.53 0.30 4.29 5.16 10.66
Начално и по-ниско 10 168 4.46 2.88 3.20 3.50 5.62
Основно 58 226 4.13 0.62 3.34 3.21 7.38
Средно 742 580 4.95 0.28 3.55 3.86 9.43
Висше - степен "професионален бакалавър" 33 259 6.27 1.37 5.09 4.91 10.58
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 299 782 10.84 0.52 7.63 8.74 15.65
Висше - степен "доктор" 8 358 11.48 2.73 9.16 9.15 /
Жени
Общо 1 196 982 5.61 0.23 4.27 4.41 8.61
Начално и по-ниско 11 029 3.63 0.86 3.18 2.81 5.54
Основно 50 383 3.75 0.42 3.40 2.91 5.52
Средно 600 508 4.17 0.22 3.42 3.24 7.04
Висше - степен "професионален бакалавър" 62 998 5.45 0.66 4.88 4.23 7.70
Висше - степен "бакалавър" и "магистър" 463 222 7.67 0.36 6.02 6.09 13.43
Висше - степен "доктор" 8 842 10.22 2.33 8.15 8.07 /

* Предварителни данни
Пояснителни бележки:
1. Обхват по икономически дейности: не се включват отраслите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2018 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
07.07.2020
  • Икономически дейности
  • Професии
  • Образование
  • Възраст

Страници

Страници